• Imprimeix

Informació útil sobre els requeriments del Ministeri d’Afers Exteriors per al registre ERTA davant les queixes rebudes

L'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars de la Generalitat de Catalunya, arran de múltiples consultes de ciutadans catalans als quals no se'ls permet la inscripció al registre ERTA dels consolats espanyols, ha requerit un aclariment al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació sobre els criteris i condicions d'inscripció.

27/08/2015 15:08

Arran de múltiples consultes de ciutadans catalans als quals no se'ls permet la inscripció al registre ERTA dels consolats espanyols, l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars de la Generalitat de Catalunya ha requerit un aclariment al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació sobre els criteris i condicions d'inscripció que ha respost amb els arguments següents.

D'acord amb la normativa sobre inscripció dels espanyols als Registres de Matrícula de les Oficines Consulars a l'estranger, la inscripció al Padró d'Espanyols Residents -Permanents- a l'Estranger (CERA) és obligatòria per aquells ciutadans la estada dels quals a l'estranger té voluntat de permanència o s'allarga en el temps. Pel contrari, la inscripció al Registre ERTA pels ciutadans temporals a l'estranger és potestativa, té vigència d'un any i no és renovable.

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació informa que, amb caràcter general, s'entendrà com a passavolants i, per tant, tindran accés al Registre ERTA aquells ciutadans que a l'hora de registrar-se consularment no faci més d'un any del seu establiment al país estranger i així ho certifiqui la seva documentació. Els que porten més d'un any són convidats a inscriure's al CERA.

Malgrat aquest criteri general, el Ministeri informa que és competència de cada Oficina Consular decidir, analitzades les circumstàncies de cada cas concret, la inscripció com a temporal o permanent al Registre de Matrícula Consular.

El Ministeri justifica les denegacions d'inscripció a l'ERTA bàsicament en aquesta obligació d’inscripció com a resident permanent quan, en principi, la residència és superior a l’any. També, segons el Ministeri, hi ha un greuge comparatiu a efectes electorals entre uns i altres, donat que un resident permanent, un cop acabat el termini de reclamacions (17 d’agost) ja no té més opció de ser inclòs en el cens electoral d’aquesta convocatòria, mentre que per als temporals el termini per a inscriure’s i demanar la documentació electoral s’allarga fins el 29 d’agost i, per tant, entenen que alguns es podrien acollir a la inscripció com a temporals només per exercir el seu dret a vot sense complir amb l’obligació d’inscripció.

Per totes aquestes consideracions i d'acord amb el calendari del procés electoral, aquells ciutadans residents a l'estranger que hores d'ara no estan inclosos al cens de la seva oficina consular com a residents permanents o ja han fet les oportunes reclamacions i no se'ls permet la seva inscripció a l'ERTA, només els restarà la possibilitat de votar a Catalunya (presencialment el 27 de setembre o bé anticipadament per correu).

Per consultes específiques i d'altres qüestions, la ciutadania es pot adreçar a l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars mitjançant el correu electrònic eleccions.governacio@gencat.cat