• Imprimeix

El Govern impulsa l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya

Serà el marc de referència per a la creació de polítiques de renovació urbana des d’un punt de vista integral, associat amb l’Agenda urbana de Catalunya. L'objectiu és potenciar la renovació, millora i transformació de ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Pretén incidir especialment en el manteniment i rehabilitació dels edificis i en la consecució d'entorns urbans de qualitat.

01/08/2017 14:08
El Govern impulsa l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha acordat avui impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest pacte ha de ser el marc orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans.

La realitat canviant de la societat actual fa que calgui posar l’atenció a l’interior de les ciutats, dels pobles i dels barris per potenciar l’acció de renovació, millora i transformació amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Per poder encabir en aquests espais urbans tots els processos de canvi acumulats i garantir el dret a una vida digna als seus habitants, es fa necessària la creació d’un marc de col·laboració estable que sustenti les polítiques de renovació urbana a Catalunya, emmarcades en estratègies que assumeixin de manera integral la dimensió urbana en la seva complexitat.

L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els nivells de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus. Per això, cal posar les condicions per atreure el sector privat a impulsar actuacions de manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les administracions públiques mitjançant els plans sectorials específics. Així mateix, cal potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi viuen.

Un instrument vinculat a l’Agenda urbana de Catalunya

En aquest sentit, el Pacte nacional per a la renovació urbana és un instrument que es vincula amb l’Agenda urbana de Catalunya, que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat per transposar i adaptar a la realitat catalana les directius de desenvolupament urbà sostenible de l’ONU.

Així, l’Agenda parteix d’un enfocament centrat en les persones en l’aplicació de les polítiques urbanes, i fa especial èmfasi en la consecució d’entorns urbans que garanteixin a tothom l’accés a l’habitatge i als serveis, uns hàbitats saludables, ben equipats i intel·ligents, amb accés al transport i a espais públics de qualitat, energèticament eficients i garants de prosperitat, com també abasta l’articulació urbana amb el territori, i el bon govern.

Creació de la Taula del Pacte nacional

L’impuls al procés d’elaboració del Pacte de renovació urbana l’assumeixen la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per fer-ho, crearan la Taula del Pacte nacional per a la renovació urbana, que haurà d’elaborar el document del Pacte nacional en el període d’un any.

La Taula del Pacte nacional per a la renovació urbana tindrà també les funcions següents: 

  • Assessorar els departaments de la Generalitat en l’elaboració de polítiques de renovació urbana. 
  • Analitzar la situació específica del sector de manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, de la seva eficiència energètica, i sostenibilitat, de les noves tecnologies i de la qualitat espacial dels entorns urbans en general, com també el seu impacte econòmic i social i proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d’actuació a curt termini. 
  • Garantir la coordinació i coherència dels treballs amb els continguts desplegats per l’Assemblea Urbana de Catalunya, en el marc de l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Amb aquest objectiu, la Taula establirà mecanismes d’intercanvi d’informació i de discussió compartida entre òrgans. 

La Taula, com a òrgan assessor dels departaments impulsors, s’adscriu al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La presidiran, per anys alternatius, els consellers de Territori i Sostenibilitat i de Governació. La primera presidència correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat. En representació de la Generalitat, hi haurà dos representants del Departament de Governació i dos del de Territori i Sostenibilitat, i fins a un màxim de 15 representants d’altres departaments i organismes de la Generalitat amb competències relacionades amb la matèria del pacte. Comptarà, a més, amb representació de l’Administració local; els col·legis professionals amb activitats vinculades al pacte; l’àmbit universitari i de recerca amb línies docents relacionades amb els objectius del pacte, i les associacions empresarials, sindicals i teixit associatiu amb activitats també vinculades a l’objecte del pacte.