• Imprimeix

Declaració patrimonial i d'interessos d'alts càrrecs

28/11/2016 00:11

Quan un alt càrrec cessi en les seves funcions, es publicarà la variació patrimonial quantificada  entre les dades declarades en el moment del seu nomenament i les que declari en el moment del seu cessament. Aquesta informació serà declarada pel mateix alt càrrec, juntament amb la declaració de cessament, sota la seva responsabilitat.

A aquest efecte, es consideren dades patrimonials els béns immobles rústics i urbans, els béns mobles i drets de qualsevol naturalesa que el seu valor unitari superi els 12.000 €, les assegurances de vida la indemnització de les quals superi els 30.000 €, el saldo en comptes bancaris, plans de pensions, plans de jubilació i altres tipus d’imposicions, els certificats de dipòsit, pagarés, obligacions i altres valors mobiliaris. També s’hi inclouen els crèdits, préstecs, deutes i altres tipus d’obligacions, els valors o els actius financers negociables, deute públic, fons d'inversió, accions cotitzables en borsa i altres valors negociables, i les participacions societàries amb indicació de l’objecte social.

Nota:
La declaració patrimonial i d'interessos s'ha de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de cessament, d'acord amb l'article 13 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.