• Imprimeix

Entitats religioses

Una entitat religiosa és una entitat sense ànim de lucre, els objectius principals de la qual són, entre d’altres, el foment i la pràctica col·lectiva d’unes determinades creences religioses.
Les entitats religioses tenen una naturalesa especial i adquireixen personalitat jurídica quan s’inscriuen en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia.

Un centre de culte és l’edifici o local de concurrència pública, reconegut o declarat per una comunitat religiosa o confessió, destinat, principalment i de manera permanent, a l’exercici col·lectiu d’activitats de culte. Per tant, no és el mateix que una entitat religiosa.
Només les entitats religioses que han adquirit personalitat jurídica mitjançant la inscripció en el Registre d’entitats religioses poden obrir un centre de culte. Per tant, abans d’obrir un centre de culte, cal que les entitats religioses estiguin inscrites en aquest Registre.

El Registre d’entitats religioses és el registre on s’inscriuen les entitats religioses que són presents a l’Estat espanyol i que volen obtenir personalitat jurídica pròpia. Està ubicat a la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions, dins del Ministeri de Justícia, i depèn de la Subdirecció General de Relacions amb les Confessions.

El Registre d’entitats religioses té tres seccions diferents:

 • Secció general: secció on estan registrades totes les esglésies, confessions, comunitats religioses que no tenen acords de cooperació amb l’Estat, així com les entitats creades al seu si.
 • Secció especial: secció del Registre que inclou les entitats creades per l’Església catòlica o per aquelles confessions o comunitats religioses que tenen acords amb l’Estat.
 • Secció especial de fundacions: és la secció on es registren totes les fundacions relatives a l’Església catòlica.
 • El Registre atorga personalitat jurídica a les entitats registrades, de manera que l’entitat pot comprar, vendre, llogar, presentar-se davant dels tribunals, etc.
 • Les entitats registrades s’acullen al règim especial que confereix la Llei de llibertat religiosa, de manera que se’ls reconeix plena autonomia, i poden establir les seves pròpies normes d’organització, règim intern i del personal, així com nomenar els dirigents religiosos que desitgin i mantenir relacions amb altres organitzacions religioses.
 • Segons la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, només les entitats religioses que han adquirit personalitat jurídica mitjançant la inscripció en el Registre d’entitats religioses poden obrir un centre de culte. Per tant, abans d’obrir un centre de culte, cal que les entitats religioses estiguin inscrites en aquest Registre.

Es poden inscriure en el Registre:

 • Les esglésies, confessions i comunitats religioses
 • Les diferents ordes i congregacions, i els instituts religiosos
 • Les entitats associatives formades per aquestes esglésies i confessions
 • Les seves respectives federacions
 • Les fundacions canòniques

Per registrar-se cal enviar una sol·licitud a la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de diferents documents, que es detallen a continuació, segons el tipus d’entitat que es registri.

El Ministeri de Justícia es compromet a resoldre la sol·licitud d’inscripció en un termini màxim de sis mesos.
Si, un cop passats aquests sis mesos, l’Administració no s’ha posat en contacte amb l’entitat, es dóna per fet que l’entitat ha estat registrada.

 • Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya

C. Rivadeneyra, 6, 2a planta
08002 Barcelona
Telèfon: 93 554 58 52
www.gencat.cat/afersreligiosos
Bústia de contacte

 • Ministeri de Justícia

Registre d'entitats religioses
C/ Los Madrazo, 28, 4a planta
28014 Madrid
Telèfons d’informació
Entitats catòliques: 91 113 76 00
Fundacions canòniques: 91 113 76 03
Entitats no catòliques: 91 113 76 01

Data d'actualització:  10.03.2014