• Imprimeix

Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat

L’any 2014, la Generalitat ha realitzat per primera vegada el Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. Es tracta d’un estudi pioner, fruit d’un conveni amb el Centre d’Estudis d’Opinió, que permet conèixer com es defineixen els catalans des d’un punt de vista religiós. L’estudi també permet saber com perceben els catalans la diversitat religiosa i quina és la seva opinió sobre les polítiques de gestió d’aquesta diversitat.

CEO

El baròmetre sobre la religiositat i sobre l’estudi de la seva diversitat s’ha realitzat a partir d’un qüestionari que inclou una seixantena de preguntes i que s’ha distribuït a una mostra de 1.600 persones majors de 16 anys. Els resultats obtinguts en aquest estudi són representatius per al conjunt de Catalunya i també per cadascuna de les províncies.

A diferència d’altres estudis, aquesta enquesta també s’ha distribuït entre la població immigrada, de manera que els resultats obtinguts ens permeten tenir una imatge força acurada de quina és la situació actual de la societat catalana pel que fa a la qüestió religiosa. En concret, la mostra seleccionada inclou un 2,5% d’entrevistats originaris d’altres països de la Unió Europea i un 16,5% d’entrevistats procedents de la resta del món. El treball de camp s’ha dut a terme entre l’11 de novembre i el 8 de desembre de 2014.

Una societat majoritàriament catòlica, però amb una presència important de la resta de confessions religioses

El Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, ens mostra una societat majoritàriament catòlica (52,4 %), però amb una presència important de comunitats com la islàmica (7,3 %), l’evangèlica (2,5 %), la budista (1,3%) o l’ortodoxa (1,3%). El 12% de la població afirma que acudeix a actes de culte un cop per setmana o més; l’11,8% algun cop al mes; el 10,2% algun cop a l’any; i el 65,8% mai. Tan sols el 8,7% de la població declara que voldria assistir amb més freqüència a un centre de culte.

Tot i que el nivell de coneixement sobre aquestes comunitats és en general baix, els catalans es són molts conscients de la necessitat de conèixer la diversitat religiosa en la societat actual. El 61,1% dels enquestats consideren que és molt o bastant important que els ciutadans tinguem uns coneixements mínims sobre les confessions religioses per tal d’entendre determinades expressions culturals i artístiques o algunes situacions polítiques. En aquest sentit, 7 de cada 10 entrevistats es mostren favorables a que l’escola imparteixi una assignatura que doni formació a tots els nens sobre les principals religions del món.

Els catalans són respectuosos amb la diversitat religiosa i es mostren partidaris que  les administracions augmentin la seva col·laboració amb les confessions religioses

El Baròmetre també permet conèixer l’opinió de la població de Catalunya pel que fa a la implantació de diversos grups religiosos al nostre país. En aquest sentit, El 55,1% dels enquestats diu estar molt o bastant d’acord amb el fet que els diferents grups religiosos puguin obrir nous centres de culte arreu del país.

Només el 5,3% de la població percep tensió i/o hostilitat entre les persones de diferents confessions religioses de la seva localitat. La majoria opinen que hi ha respecte malgrat haver-hi poca relació (53,5%) o que hi ha bona relació (35,7%). D’altra banda el 52,9% dels enquestats considera que la diversitat religiosa enriqueix la vida cultural de Catalunya, mentre que tan sols el 14% considera que posa en risc l’estil de vida del nostre país.

En aquest context, la majoria dels enquestats (58,1%) considera que les administracions públiques i les confessions religioses haurien de col·laborar entre si més que en l’actualitat. Pel que fa a les polítiques a desenvolupar des de l’àmbit municipal, més del 60% de la població es mostra d’acord amb que els governs locals es reuneixin amb els representants de les entitats religioses, que acudeixin a actes de culte de les entitats religioses o que les entitats religioses siguin consultades en aquells temes que els afectin.

A més, el 60,5% considera bastant o molt important que les administracions públiques impulsin el diàleg interreligiós i el 66,3% opina que és molt o bastant important que les diferents confessions religioses cooperin entre elles.

Data d'actualització:  07.04.2015