• Imprimeix

Normativa

 • Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d'octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d'abril (BOE núm. 92, de 17 d'abril).
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març), i per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març).
 • Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran (DOGC núm. 1326, de 3 d'agost).
 • Reial decret 421/1991, de 5 d'abril, pel qual es dicten normes reguladores dels processos electorals (BOE núm. 83, de 6 d'abril; correcció d'errades al BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 563/1993, de 16 d'abril (BOE núm. 92, de 17 d'abril).
 • Decret 105/1995, de 3 d'abril, sobre normes complementàries per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 2037, de 10 d'abril; correcció d'errades al DOGC núm. 2050, de 15 de maig).
 • Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).
 • Reial decret 1339/1987, de 30 d'octubre, sobre els mitjans de participació institucional dels espanyols residents a l'estranger (BOE núm. 262, de 2 de novembre), modificat pel Reial decret 597/1994, de 8 d'abril (BOE núm. 93, de 19 d'abril).
 • Acord de 15 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre models d'actes que han d'utilitzar les juntes i les meses electorals en les eleccions al Consell General d'Aran de 1995 (BOE núm. 86, d'11 d'abril, i DOGC núm. 2054, de 24 de maig).
 • Ordre de 21 de març de 1995, per la qual es determinen els models de sobres i impresos comuns que s'han d'utilitzar en els processos electorals que se celebren el 28 de maig de 1995 (BOE núm. 70, de 23 de març).
 • Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'imprès de nomenament conjunt d'apoderats i interventors per als diversos processos electorals.
 • Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.
 • Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig dels membres de les meses electorals.
 • Resolució de 4 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 107, de 5 de maig).
 • Acord de 22 de març de 1995, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 81, de 5 d'abril).
 • Edicte de 7 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició inicial (DOGC núm. 2048, de 10 de maig).
 • Edicte de 7 d'abril de 1995, de la Junta Electoral de Zona de Vielha e Mijaran, pel qual es publica la seva composició inicial (DOGC núm. 2048, de 10 de maig).
 • Acord d'11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals de les juntes electorals provincials als quals es refereix l'article 10.1.b) de la Llei orgànica del règim electoral general en relació amb les eleccions locals i autonòmiques que se celebraran el dia 28 de maig de 1995 (BOE núm. 117, de 17 de maig).
 • Edicte de 15 de maig de 1995, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició definitiva (annex al BOP de Lleida núm. 61, de 18 de maig).
 • Edicte de 15 de maig de 1995, de la Junta Electoral de Zona de Vielha e Mijaran, pel qual es publica la seva composició definitiva (annex al BOP de Lleida núm. 61, de 18 de maig).
 • Edicte de 5 d'abril de 1995, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de Lleida, pel qual es publica el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna i les meses que comprenen els electors del CERA (BOP de Lleida núm. 43, de 10 d'abril).
 • Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificat d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).
 • Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).
 • Reial decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre la comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a la Oficina del Cens Electoral de les condemnes que comportin la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig).
 • Ordre de 4 d'agost de 1994, per la qual es dicten les normes i instruccions tècniques precises per a la revisió del cens electoral a 1 de gener de 1995 i l'elaboració de les llistes electorals que se'n deriven (BOE núm. 189, de 9 d'agost).
 • Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els certificats censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.
 • Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la incorporació al cens electoral vigent, referit a l'1 de gener de 1994, de les modificacions comunicades pels ajuntaments i consolats en relació amb la revisió del cens electoral en marxa, referit a l'1 de gener de 1995, en compliment del que estableix la disposició transitòria única de la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 86, d'11 d'abril).
 • Reial decret 202/1995, de 10 de febrer, pel qual es disposa la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals (BOE núm. 38, de 14 de febrer).
 • Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l'apoderament únic d'interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals la celebració dels quals és la mateixa data.
 • Instrucció de 4 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre documentació que s'ha d'adjuntar en la presentació de candidatures i la no-obligatorietat d'estar inscrit en el cens electoral per ser candidat (BOE núm. 88, de 12 d'abril; correcció d'errades al BOE núm. 92, de 17 d'abril).
 • Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d'inscripció en el cens pels candidats.
 • Edicte de 25 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es dóna publicitat a les candidatures presentades per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 2042, de 26 d'abril).
 • Edicte d'1 de maig de 1995, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 2044, de 2 de maig).
 • Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).
 • Ordre de 7 de maig de 1991, per la qual es regula la concessió de permisos al personal al servei de la Generalitat de Catalunya i de les corporacions locals que es presentin com a candidats a les eleccions al Consell General d'Aran i a les eleccions municipals (DOGC núm. 1441, de 10 de maig).
 • Decret 127/1995, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals del dia 28 de maig de 1995 (DOGC núm. 2042, de 26 d'abril).
 • Ordre de 7 d'abril de 1995, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals i en les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 2042, de 26 d'abril).
 • Edicte de 15 d'abril de 1995, de la Junta Electoral de Zona de Vielha e Mijaran, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (annex al BOP de Lleida núm. 47, de 18 d'abril).
 • Acord de 15 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i els objectes de les campanyes institucionals durant el procés electoral.
 • Ordre de 4 d'abril de 1995, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de Correus en les eleccions locals, assemblees de Ceuta i Melilla i en les eleccions autonòmiques (BOE núm. 83, de 7 d'abril).
 • Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la durada de la campanya electoral i de la campanya institucional i sobre el dia de reflexió.
 • Instrucció de 4 de novembre de 1985, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'article 66 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 267, de 7 de novembre; correcció d'errades al BOE núm. 272, de 13 de novembre).
 • Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).
 • Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).
 • Instrucció de 5 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre delegació en les juntes electorals provincials de la competència per a la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en la programació regional i local dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 109, de 7 de maig).
 • Instrucció de 24 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la competència i els criteris de distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en el mitjans de comunicació de titularitat pública, davant la simultaneïtat de processos electorals local i autonòmic (BOE núm. 100, de 27 d'abril).
 • Acord de 5 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió (BOE núm. 108, de 6 de maig).
 • Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).
 • Acord de 28 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.
 • Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.
 • Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).
 • Acord de 29 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre procediment de votació dels electors inscrits en el CERA en les eleccions a cabildos insulars, juntes de territori històric i Consell General d'Aran.
 • Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).
 • Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).
 • Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).
 • Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).
 • Ordre de 4 d'abril de 1995, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de Correus en les eleccions locals, assemblees de Ceuta i Melilla i en les eleccions autonòmiques (BOE núm. 83, de 7 d'abril).
 • Instrucció de 10 d'abril de 1995, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de correus en les eleccions locals, assemblees de Ceuta i Melilla i en les eleccions autonòmiques (BO Comunicacions núm. 32, de 11 d'abril).
 • Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la no-exigència que l'elector vagi personalment a l'oficina de Correus a certificar el sobre de votació.
 • Instrucció de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 101.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 45, de 21 de febrer).
 • Instrucció de 29 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre concepte de certificat censal específic, supòsits en què n'és procedent l'expedició, òrgan competent i termini per expedir-lo (BOE núm. 104, d'1 de maig), modificada per la Instrucció de 28 d'abril de 1993 (BOE núm. 103, de 30 d'abril).
 • Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l'anomenada barrera legal.
 • Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).
 • Edicte de 14 de juny de 1995, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es dóna publicitat a l'acta de proclamació dels membres del Conselh Generau d'Aran (DOGC núm. 2063, de 16 de juny; correcció d'errades al DOGC núm. 2080, de 26 de juliol).
 • Acord de 23 de maig de 1986, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació del recurs d'empara previst en l'article 49.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 124, de 24 de maig).
 • Acord de 24 d'abril de 1991, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació del recurs d'empara a què es refereix l'article 114.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la modificació aportada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 103, de 30 d'abril).
 • Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i els tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).
 • Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).
 • Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l'execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).
 • Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).
 • Acord de 12 de setembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l'avançament de les subvencions.
 • Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d'abonar-se l'avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general.
 • Acord de 9 d'abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.
 • Acord de 25 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre l'avançament de les subvencions electorals.
 • Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l'aval bancari.
 • Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.
 • Ordre de 7 d'abril de 1995, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions del 28 de maig de 1995 (BOE núm. 84, de 8 d'abril).
 • Decret 122/1995, de 18 d'abril, pel qual es regulen el finançament i el control de la comptabilitat electoral i l'adjudicació de subvencions per a les eleccions al Consell General d'Aran de 1995 (DOGC núm. 2042, de 26 d'abril).
 • Acord de 24 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.
 • Acord d'11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el dret a percebre la subvenció prevista en l'article 193.3 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general.
 • Ordre de 23 de febrer de 1996, de pagament de les subvencions de les despeses electorals derivades de les eleccions al Consell General d'Aran del dia 28 de maig de 1995 (DOGC núm. 2178, de 6 de març).
 • Resolució 288/5, de 3 d'abril de 1997, relativa a l'informe de fiscalització 43/95-SM, sobre les eleccions al Consell General d'Aran del 28 de maig de 1995 (DOGC núm. 2380, de 28 d'abril).
Data d'actualització:  26.02.2008