• Imprimeix

Normativa

 • Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s’aprova l’annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l’exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d’agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d’errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92, de 17 d’abril). 
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d’errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986). Modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d’abril (BOE núm. 80, de 3 d’abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d’errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril (BOE núm. 96, de 22 d’abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); i per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242, de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei òrganica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), i per la Llei òrganica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener). 
 • Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran (DOGC núm. 1326, de 3 d’agost, i BOE núm. 194, de 14 d’agost). 
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març) ); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre), per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre) i per Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de marçcorrecció d’errades al BOE núm. 89 de 14 d’abril )
 • Decret 301/2011, de 29 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2011 (DOGC núm. 5848, de 30 de març).
 • Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76 de 30 de març).
 • Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat. 
 • Acord de 24 d’abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre elegibilitat de membre de la policia local i diverses consultes en relació amb l’excedència. 
 • Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser candidat en les eleccions un condemnat per sentència ferma a “sis mesos de suspensió de tot càrrec electe o municipal o qualsevol altre anàleg".. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre apoderats i interventors. 
 • Resolució de 3 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre el dret de sufragi actiu en les eleccions al Consell  General d’Aran per aquells a qui l’article 176.1 de la LOREG permet el vot en les eleccions locals. 
 • Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar tracte discriminatori a efectes de votació respecte a les persones discapacitades. 
 • Decret  298/2011, de 22 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 5847, de 29 de març i BOE núm. 75, de 29 de març).
 • Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l’imprès de nomenament conjunt d’apoderats i interventors per als diversos processos electorals convocats. 
 • Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s’aproven els models referits en l'Ordre de 24 d’abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol). 
 • Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de sobres i paperetes electorals. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes de mida diferent al de les paperetes oficials. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes amb faltes ortogràfiques o errades tipogràfiques, omissió d’accents o confusions de lletres. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots emesos en paperetes en què figurin persones la proclamació de les quals com a candidats hagi estat anul·lada. 
 • Instrucció 12/2007, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació dels apartats 2 i 3 de l’article 96 de la LOREG relatius a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l’elector.
 • Edicte de 22 de març de 2011, pel qual es dóna publicitat als models d'actes a utilitzar per les juntes electorals i per les meses electorals a les eleccions al Consell General d'Aran de 22 de maig de 2011 (DOGC núm. 5848 de 30 de març).  
 • Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979. 
 • Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig dels membres de les meses electorals. 
 • Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació a les persones interessades, per emplenar els impresos i per a l’abonament de les tasques de les esmentades operacions. 
 • Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals. 
 • Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els problemes de quòrum en la sessió plenària de l’ajuntament en la qual s’hagi de designar els membres de les meses electorals. 
 • Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una persona cega sigui designada membre de mesa electoral. 
 • Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.
 • Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la participació dels mossos d’esquadra en els processos electorals, com a interventors o apoderats d’alguna formació política o com a membres de meses electorals. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització pels interventors i apoderats i membre de la mesa de la col·locació de cartells en els col·legis electorals i en les seves immediacions amb el lema “No a la guerra”. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència per notificar la designació de membre de meses electorals. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, estan eximits els suplents del seu compromís. 
 • Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la junta. 
 • Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electoral. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser substituït en la mesa electoral per un familiar. 
 • Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments realitzin sortejos supletoris de membres de mesa electoral. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l'exercici de les tasques de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degà. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de la secretaria de la junta de zona, havent deixat de ser degà l’anterior secretari. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la data de publicació en el butlletí oficial de la província de la relació de membres de les juntes electorals amb motiu de determinades festes locals. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona. 
 • Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l’adopció d’acords 
 • Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'exclusió en la designació d’un membre de mesa electoral per minusvalidesa. 
 • Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de Mesa als interessats. 
 • Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de Mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la Junta Electoral de Zona a través de fax. 
 • Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar tracte discriminatori en la votació respecte de les persones discapacitades. 
 • Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d’intèrprets de les llengües de signes espanyoles. 
 • Instrucció 6 / 2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals. (BOE núm. 103 de 30 d'abril)
 • Reial decret 1078/2008, de 25 de juny, pel qual es nomenen vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 156, de 28 de juny). 
 • Reial decret 1608/2008, de 29 de setembre, pel qual es nomenen vocals de la Junta Electoral Central (BOE núm. 236, de 30 de setembre). 
 • Resolució de 2 d’octubre de 2008, de la Junta Electoral Central, per la qual se'n fa pública la constitució (BOE núm. 239, de 3 d’octubre).
 • Acord de 21 de març de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 76 de 30 de març).
 • Edicte d’1 d’abril de 2011, de les juntes electorals de LLeida, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Lleida núm. 48 de 5 d’abril de 2011).Resolució de 9 de maig de 2011, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l'article 10.1.b) de la Llei Orgànica 5 / 1985, del Règim Electoral general, en relació amb les eleccions de 22 de maig de 2011 (BOE núm. 111 de 10 de maig).
 • Edictes de 5 i 6 de maig de 2011, de la Junta Provincial i de les juntes de zona de Lleida, sobre la constitució definitiva de les juntes electorals (BOP de Lleida núm. 69 de 12 de maig ).

 

 • Edicte de 30 de març de 2011, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 47 de 4 d’abril).
 • Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l’expedició de certificat d’inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer). 
 • Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març). 
 • Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els certificats censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d’autèntica actualització del cens electoral. 
 • Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure-s’hi (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener) i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73, de 26 de març). 
 • Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 102, de 27 d'abril). 
 • Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s’aproven els models referits en l'Ordre de 24 d’abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol). 
 • Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals. 
 • Resolució de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d’una còpia del cens en cinta magnètica als representants de les entitats polítiques. 
 • Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals. 
 • Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març). 
 • Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre); modificat pel  Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2009). 
 • Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener). 
 • Resolució de 12 de febrer de 2004, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer). 
 • Resolució de 24 de febrer de 2006, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d’ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57, de 8 de març). 
 • Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d’abril). 
 • Acord de 19 de juny de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la proposta de la Resolució sobre reclamacions i consultes a les dades d’inscripció i altres aspectes de gestió del cens electoral 
 • Resolució de 27 d’agost de 2008, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d’inscripció i altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209, de 29 d’agost de 2008). 
 • Acord de 2 d’abril de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre entrega de còpies del Cens Electoral als representants de candidatures que poden ser anul·lades en aplicació de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics. 
 • Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació al lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2010). 
 • Ordre EHA/642/2011, de 25 de març , per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualitzadió mensual del cens electoral (BOE núm. 73, de 26 de març).
 • Instrucció 1/2011, de 24 de març , de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació d’allò establert en els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74, de 28 de març).
 • Resolució d’1 de març de 2011 , de l’Oficina del Cens Electoral, sobre actualització mensual i cens tancat, resolució de reclamacions i cens vigent per a les eleccions de maig de 2011 (BOE núm. 74, de 28 de març).
 • Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l’apoderament únic d’interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals, la celebració dels quals és en la mateixa data. 
 • Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l’expedició pels secretaris dels ajuntaments de certificats d’inscripció en el cens per als candidats. 
 • Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la denúncia d’irregularitats en determinades candidatures. 
 • Instrucció de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la documentació que s’ha de lliurar en la presentació de candidatures (BOE núm. 19, de 22 de gener). 
 • Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat  que un secretari d’ajuntament tingui la doble condició de delegat de la junta electoral de zona i d’apoderat d’una candidatura. 
 • Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la manera de  retirar la candidatura d’una entitat política. 
 • Acord de 9 d’abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació en català de coalicions electorals. 
 • Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre similitud de denominació d’agrupació d’electors i de partit polític. 
 • Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d’agrupació d’electors. 
 • . Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i el símbol d’una entitat política constituïda per diversos grups independents. 
 • Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de correcció de presentació de candidatura incompleta. 
 • Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’informació sobre constitució de agrupacions d’electors per concórrer a processos electorals. 
 • Acord de 26 d’octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre la possibilitat que un jutge de pau ocupi el càrrec d’apoderat d’una candidatura. 
 • Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres circumstàncies referides a coalicions. 
 • Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre les sigles d’una nova formació política. 
 • Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l’article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març). 
 • Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una formació política autoritzi una altra a utilitzar, en certes circumscripcions i en determinades condicions, les seves sigles. 
 • Acord de 25 d’octubre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si el representant general d’una formació política pot actuar, a la vegada, davant les juntes electorals provincials com a  representant de candidatura. 
 • Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de nomenar representant de candidatura una persona amb nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea i resident a Espanya. 
 • Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot constituir una coalició entre un partit polític i la unió de partits polítics de la qual forma part el primer. 
 • Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre el fet que els vots que pugui obtenir un partit polític en totes les circumscripcions en les quals es presenta formant part d’una coalició es computin en la seva totalitat a l'esmentat partit en l’àmbit estatal a tots els efectes legals i econòmics que puguin derivar-se de l’aplicació de la normativa electoral vigent. 
 • Acord de 7 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de proclamació de candidatura presentada sense símbol ni sigles pel fet que no consten al  Registre de partits polítics. 
 • Acord de 12 de novembre de 2009, de la Junta Electoral Central, de diverses consultes sobre el nomenament de representant general davant l’Administració electoral i altres qüestions. 
 • Acord de 28 de gener de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre possibilitat de denominació específica de candidatures per a determinats districtes electorals, mantenint la referència a una denominació comuna. 
 • Instrucció 1/2010 de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l’aplicació de l’article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general en allò relatiu a la constitució de coalicions electorals (BOE núm. 226, de 17 de setembre).
 • Edicte de 19 d'abril de 2011, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 5863 de 20 d’abril ).
 • Edicte de 25 d'abril de 2011, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 5865 de 26 d’abril ).
 • Resolució de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligació de l’empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d’una llista electoral un cop proclamat candidat. 
 • Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions. 
 • Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació. 
 • Circular 5/2006, de 4 d’octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Ordre EMO/63/2011, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 22 de maig de 2011 (DOGC núm. 5865 de 26 d’abril ).  
 • Edicte de 8 d’abril de 2011, de la Junta Electoral de Zona de  Vielha e Mijaran, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Lleida núm. 52 de 12 d’abril ).
   

 

 • Ordre de 30 d’octubre de 1985, sobre tarifes postals per a trameses d’impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).
 • Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics duguin a terme durant el procés electoral.
 • Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre l’objecte i els límits de les campanyes institucionals (BOE núm. 222, de 16 de setembre; correcció d’errades al BOE núm. 233, de 29 de setembre).
 • Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).
 • Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre publicitat abans del començament de la campanya electoral.
 • Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312, de 30 de desembre).Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); modificada per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre); per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131, de 30 de maig), i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol i BOE núm. 191, de 7 d’agost).
 • Instrucció 4/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electròniques com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94, de 19 d’abril). 
 • Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre possibilitat que els ajuntaments autoritzin la celebració d’actes de campanya electoral en locals oficials o llocs públics diferents als previstos en els articles 54.3 y 57.1 de la LOREG.
 • Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l’article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l’objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).
 •  Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa a l’article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).
 • Llei orgànica 10/1991, de 8 d’abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d’abril). 
 • Instrucció de 24 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre competència i criteris de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en el mitjans de comunicació de titularitat pública, davant la simultaneïtat de processos electorals locals i autonòmics (BOE núm. 100, de 27 d’abril). 
 • Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ones terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre). 
 • Instrucció de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències a les juntes electorals provincials (BOE núm. 120, de 20 de maig). 
 • Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre). 
 • Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals. 
 • Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d’espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de la qual van concórrer anteriorment per separat. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que vulguin emetre programes des de les meses electorals durant l’escrutini tinguin algun tipus d’acreditació. 
 • Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la Junta Electoral és competent per al control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d’àmbit territorial. 
 • Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener de 2006). Modificada per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre); per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131, de 30 de maig), i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol i BOE núm. 191, de 7 d’agost). 
 • Acord de 7 de febrer de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligació dels mitjans de comunicació de titularitat pública de posar a disposició de les juntes electorals espais gratuïts de propaganda. 
 • Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l’article 109 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, en relació amb l’ article 50.1 de la LOREG. 
 • Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre assignació d’espais gratuïts de propaganda  electoral en franges horàries de nivell d’audiència diferents. 
 • Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. 
 • Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ones terrestres. 
 • Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (BOE núm. 79, d’1 d’abril).
 • Instrucció 4/2011, de 24 de març , de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, en allò relatiu a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 74, de 28 de març).
 • Acord de 14 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Radio i Televisió en relació amb les eleccions de 22 de maig (BOE núm. 94 de 20 d’abril ).
 • Instrucció de 26 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l’article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d’abril). 
 • Acord de 28 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació. 
 • Llei 23/1998, de 30 de desembre de 1998, d’estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol), i per la Llei 7/2004, de 16 de juliol (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol). 
 • Llei 6/2007 de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol i BOE núm.191, de 10 d’agost), modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre (DOGC núm. 5288, de 31 de desembre i BOE núm. 22, de 26 de gener). 
 • Acord de 9 de març de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre publicació i difusió d’enquestes d’opinió en els cinc dies anteriors al de la votació.
 • Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer). 
 • Reial decret 557/1993, de 16 d’abril, sobre actuació notarial en el procediment d’emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d’abril). 
 • Instrucció de 26 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l’article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d’abril). 
 • Instrucció de 26 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l’article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d’abril). 
 • Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins al domicili d’electors malalts o incapaços perquè atorguin el poder notarial. 
 • Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris puguin admetre l’acreditació de la identitat de l’intern. 
 • Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l’efecte de sol·licitar el vot per correu. 
 • Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s’ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l’apoderat d’un elector que ha mort. 
 • Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d’un interventor. 
 • Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si es vàlid el certificat mèdic estès en paper comú, a l'efecte del que estableix l’article 72.c) de la LOREG. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars a l'efecte que els sol·licitin el vot per correu. 
 • Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d’un elector la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent. 
 • Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’acreditació davant una mesa electoral de la defunció d’un elector que ha emès el vot per correu. 
 • Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu tramesos per servei postal-missatgeria i sobre la validesa de certificacions censals específiques emeses per fax. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d’elector que mor amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions. 
 • Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu d’electors dels quals no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu. 
 • Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d’enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de per radiotelegrafia, segons disposa el Reial decret 506/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals. 
 • Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta del Partit Popular sobre l’admissió com a vàlids dels impresos oficials de vot per correu del Ministeri de l’Interior obtinguts a través de la pàgina web del Ministeri. 
 • Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d’impresos facilitats pels col·legis oficials de metges en fotocòpia segellada amb el segell original del col·legi oficial de metges. 
 • Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de trametre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d’una oficina postal. 
 • Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra en relació amb el certificat mèdic emès a l'efecte del vot per correu per incapacitat, exigint que consti al certificat de referència la malaltia concreta de què es tracta. 
 • Acord de 27 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre còmput de vot per correu vàlidament emès per un elector que mor amb anterioritat a la data de l’elecció. 
 • Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007). 
 • Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la junta electoral provincial competent, per comprovació de les sol·licituds del vot per correu formulades a través de representants. 
 • Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació al lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu. (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2010). 
 • Acord de 10 de juny de 2010, de la Junta Electoral Central, de l’Informe del director de l’Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l’Interior per la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l’exterior. 
 • Ordre FOM/872/2011, de 6 d’abril, per la qual es dicten les normes sobre la col·laboració del servei de correus en les eleccions autonòmiques, locas, a les assemblees de Ceuta i Melilla i altres processos electorals (BOE núm. 87 de 12 d’abril ).
 • Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l’anomenada barrera legal. 
 • Acord de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral. 
 • Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari per ser interventor estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona. 
 • Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d’una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa. 
 • Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d’una candidatura retirada i l’acreditació dels seus interventors. 
 • Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d’una entitat política corresponents a una circumscripció diferent. 
 • Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions. 
 • Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l’elector. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, comptabilització i utilitat dels vots en blanc. 
 • Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes. 
 • Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general. 
 • Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificació censal específica prevista en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d’abril).
 • Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre). 
 • Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general. 
 • Edicte de 27 de maig de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes del Consell General d'Aran (DOGC núm. 5893 de 3 de juny).
 • Resolució GRI/1418/2011, de 7 de juny, per la qual es fa pública la composició del Consell General d'Aran i es convoquen els consellers generals a la sessió constitutiva (DOGC núm. 5899 de 14 de juny).
 • Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l’article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig). 
 • Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre). 
 • Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s’aproven les normes sobre tramitació dels recursos d’empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener). 
 • Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures. 
 • Sentència núm. 149/2000, d’1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l’expressió “judicial” continguda en l’últim incís de l’article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny). 
 • Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l’article 21 de la LOREG (BOE núm. 239, de 5 d’octubre).
 • Acord de 25 d’abril de 2011, de la Presidència del Tribunal Constitucional pel qual s’habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d’empara electoral (BOE núm. 100 de 27 d’abril ).
 • Acord de 26 d’abril de 2011, de la Presidència del Tribunal Suprem, pel qual s’habilita el Registre General del Tribunal Suprem i la Secretaria de la Sala de l’article 61 de la Llei orgànica del Poder Judicial per a la presentació i tramitació dels recursos contenciosos administratius que poguéssin interposar-se els dies 27, 28, 29 i 30 d’abril de 2011 (BOE núm. 100 de 27 d’abril ).
   
 • Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig). 
 • Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l’execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig). 
 • Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre). 
 • Acord de 29 d’abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l’abast de les subvencions electorals per tramesa de propaganda electoral. 
 • Acord de 12 de setembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l’avançament de les subvencions. 
 • Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d’abonar-se l’avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general. 
 • Acord de 9 d’abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals. 
 • Acord de 25 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre l’avançament de les subvencions electorals. 
 • Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l’aval bancari. 
 • Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals. 
 • Acord de 24 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals. 
 • Acord d’11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el dret a percebre la subvenció prevista en l’article 193.3 de la Llei org��nica 5/1985, del règim electoral general. 
 • Instrucció de 27 d’abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la subvenció per tramesa directa i personal de documentació electoral en el supòsit d’eleccions simultànies (BOE núm. 103, de 30 d’abril). 
 • Resolució de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de les despeses electorals. 
 • Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol). 
 • Acord de 29 de novembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el finançament de les campanyes publicitàries fora del període de campanya electoral a l'efecte de ser computat com a despesa electoral, havent de formar part del pressupost destinat al procés electoral corresponent. 
 • Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d’11 de juny i BOE núm. 165, de 8 de juliol).
 • Decret 300/2011, de 29 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran de 2011 (DOGC núm. 5848, de 30 de març).
 • Resolució 642/IX, de 14 de juny de 2012, del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 10/2012, referent a les eleccions al Consell General d'Aran del 2011 (tram. 256-00029/09) (DOGC núm. 6161, de 2 de juliol).  

 

Data d'actualització:  03.07.2012