• Imprimeix

Normativa

Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 70, de 23 de març; correcció d'errades al BOE núm. 94, de 20 d'abril).

Llei 39/1978, de 17 de juliol, d'eleccions locals (BOE núm. 173, de 21 de juliol; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener de 1979.

Reial decret 79/1979, de 5 de gener, pel qual es dicten normes en relació amb el procediment electoral previst en la Llei 39/1978, de 17 de juliol, sobre eleccions locals (BOE núm. 21, de 24 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener).

Reial decret 120/1979, de 26 de gener, pel qual es desenvolupa el número 2 de l'article 36 de la Llei d'eleccions locals (BOE núm. 24, de 27 de gener).

Reial decret 117/1979, 26 de gener, de convocatòria d'eleccions locals (BOE núm. 24, de 27 de gener).
Resolució de 19 de gener de 1979, de la Junta Electoral Central, per la qual s'ordena la publicació dels membres que la constitueixen (BOE núm. 18, de 20 de gener).

Reial decret 195/1979, de 6 de febrer, pel qual es designen els cinc vocals per a la Junta Electoral Central (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Reial decret 304/1979, de 20 de febrer, pel qual es substitueix a un dels vocals per a la Junta Electoral Central (BOE núm. 46, de 22 de febrer).

Edictes de 9 de gener i 10 de febrer de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Barcelona núm. 13, de 15 de gener, i BOP de Barcelona núm. 42, de 17 de febrer).

Edicte de 13 de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 9, de 18 de gener).

Reial decret 34/1979, de 5 de gener, pel qual es dicten normes per a la determinació del nombre de components a elegir per a cadascuna de les corporacions locals (BOE núm. 8, de 9 de gener).

Edicte de 12 de gener de 1979, del Govern Civil de Barcelona, pel qual es publica el repartiment proporcional de diputats provincials corresponents als partits judicials de la província de Barcelona (BOP de Barcelona núm. 12, de 13 de gener; correcció d'errades al BOP de Barcelona núm. 24, de 27 de gener).

Anunci de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica el repartiment proporcional de diputats provincials corresponents als partits judicials de la província de Lleida (BOP de Lleida, de 29 de gener; correcció d'errades al BOP de Lleida núm. 32, de 8 de març).

Acte de 26 d'abril de 1979, de la Diputació Provincial de Tarragona, de la sessió constitutiva (BOP de Tarragona núm. 155, de 10 de juliol.)
Reial decret 106/1979, de 19 de gener, sobre el quòrum de les corporacions en les quals es produeixen vacants amb motiu de la celebració d'eleccions (BOE núm. 23, de 26 de gener).

Reial decret 561/1979, de 16 de març, pel qual es dicten normes per a la constitució de les corporacions locals (BOE núm. 72, de 24 de març).

Resolució d'11 d'abril de 1979, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual s'estableixen criteris d'interpretació per a la uniformitat en la constitució de les corporacions locals (BOE núm. 88, de 12 d'abril).

Reial decret 1711/1979, de 12 de juliol, pel qual es senyala la data per a la nova constitució de la Diputació Provincial de Lleida (BOE núm. 168, de 14 de juliol).

Data d'actualització:  19.03.2008