• Imprimeix

Normativa

Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 70, de 23 de març; correcció d'errades al BOE núm. 94, de 20 d'abril).

Llei 39/1978, de 17 de juliol, d'eleccions locals (BOE núm. 173, de 21 de juliol; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener de 1979), modificada per la Llei orgànica 6/1983, de 2 de març (BOE núm. 53, de 3 de març) Recurs previ d'inconstitucionalitat núm. 132/83, contra el text definitiu de la Llei orgànica 6/1983, de 2 de març (BOE núm. 81, de 5 d'abril).

Reial decret 79/1979, de 5 de gener, pel qual es dicten normes en relació amb el procediment electoral previst en la Llei 39/1978, de 17 de juliol, sobre eleccions locals (BOE núm. 21, de 24 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener) (RD 1732/1985, de 24 de setembre, pel qual es regulen les condicions dels locals i les característiques oficials dels elements materials a utilitzar en els processos electorals (BOE núm. 233, de 28 de setembre).

Reial decret 488/1983, de 9 de març, pel qual es dicten normes complementàries per al desenvolupament de les eleccions locals i als parlaments de les comunitats autònomes d'Aragó, Principat d'Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella - Lleó, Castella - La Manxa, Extremadura, La Rioja, Madrid, Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat Valenciana (BOE núm. 61, de 12 de març; correcció d'errades al BOE núm. 82, de 18 d'abril).

Reial decret 448/1983, de 9 de març, de convocatòria d'eleccions locals (BOE núm. 59, de 10 de març).
Edicte de 17 de març de 1983, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la seva composició (BOP de Barcelona núm. 71, de 24 de març).

Edicte de 20 de març de 1983, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 39, de 31 de març)

Resolució de 22 de març de 1983, de la Junta Electoral Central, per la qual es fa pública la seva composició a l'efecte de les eleccions locals, parcials de senador i autonòmiques de la seva competència, que són les següents: Astúries, Balears, Canàries, Castella - La Manxa, Castella - Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra, La Rioja i València, i que s'han de celebrar el dia 8 de maig (BOE núm. 71, de 24 de març).

Reial decret 529/1983, de 9 de març, pel qual es fixen els partits judicials de cada província, a l'efecte de les eleccions a diputacions provincials (BOE núm. 64, de 16 de març; BOE núm. 65, de 17 de març, i BOE núm. 66, de 18 de març; correcció d'errades al BOE núm. 76, de 30 de març).

Reial decret 1341/1983, de 23 de maig, pel qual es senyala la data d'actuació de les juntes electorals provincials a l'efecte d'eleccions de les diputacions provincials (BOE núm. 124, de 25 de maig).

Edicte de 28 de maig de 1983, de la Junta Provincial de Barcelona, pel qual es publica el repartiment proporcional de diputats provincials corresponents als partits judicials de la província de Barcelona (BOP de Barcelona núm. 129, de 31 de maig).

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Anunci de 27 de juny de 1983, de la Diputació Provincial de Tarragona, pel qual es publiquen els acords adoptats pel Ple Provincial en Sessió Extraordinària celebrada el dia 23 de juny (BOP de Tarragona núm. 156, de 9 de juliol).

Edicte de 10 de setembre de 1983, de la Junta Provincial de Girona, pel qual es publica la relació dels diputats electes per partits judicials (suplement al BOP de Girona núm. 112, de 12 de setembre).

Edicte de 27 de setembre de 1983, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la relació dels diputats electes per partit judicial (BOP de Barcelona núm. 241, de 8 d'octubre).

Reial decret 1169/1983, de 4 de maig, pel qual es dicten normes per a la constitució de les corporacions locals (BOE núm. 110, de 9 de maig), (RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) (RD 561/1979, de 16 de març, pel qual es dicten normes per a la constitució de les corporacions locals, i el RD 119/1979, de 26 de gener, pel qual es regulen les eleccions als consells insulars).
Data d'actualització:  19.03.2008