• Imprimeix

Normativa

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d’errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d’abril (BOE núm. 80, de 3 d’abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d’errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril (BOE núm. 96, de 22 d’abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242 de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), i per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març) ); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre), per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre) i per Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de marçcorrecció d’errades al BOE núm. 89 de 14 d’abril )

Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC núm. 5708, de 6 de setembreBOE núm. 231, de 23 de setembre), modificada per la Llei 4/2011, de 8 de juny (DOGC núm. 5900 de 15 de juny i BOE núm. 151 de 25 de juny).

 

 

Reial Decret 424/2011, de 28 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011 (BOE núm. 75, de 29 de març ).

Reial decret 1078/2008, de 25 de juny, pel qual es nomenen vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 156, de 28 de juny).

Reial decret 1608/2008, de 29 de setembre, pel qual es nomenen vocals de la Junta Electoral Central (BOE núm. 236, de 30 de setembre).

Resolució de 2 d’octubre de 2008, de la Junta Electoral Central, per la qual se’n fa pública la constitució (BOE núm. 239, de 3 d’octubre).

Acord de 21 de març de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 76 de 30 de març).

Edicte d’1 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de LLeida, pel qual es publica la seva composició inicial (BOP de Lleida núm. 48 de 5 d’abril de 2011).

Edicte d’1 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es publica la seva composició inicial (BOP de Girona núm. 67 de Girona 6 d’abril de 2011).

Edicte d’1 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona,  pels quals es publiquen les seves composicions inicials (BOP núm. 80 de Tarragona 6 d’abril de 2011).

Edicte d’1 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la seva composició inicial (BOP de Barcelona de 8 d’abril de 2011 ).

Resolució de 9 de maig de 2011, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l'article 10.1.b) de la Llei Orgànica 5 / 1985, del Règim Electoral general, en relació amb les eleccions de 22 de maig de 2011 (BOE núm. 111 de 10 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Tarragona núm. 108 de 11 de maig).

Edictes de 5 i 6 de maig de 2011, de la Junta Provincial i de les juntes de zona de Lleida, sobre la constitució definitiva de les juntes electorals (BOP de Lleida núm. 69 de 12 de maig ).

Edicte de 6 de maig de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona de 24 de maig).

Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució de coalicions electorals als efectes d’eleccions municipals, consells comarcals i diputacions provincials. 

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres qüestions referides a coalicions. 

Acordde 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de candidatures i la suma de vots per a entitats d’àmbit supramunicipal.

Reial decret 529/1983, de 9 de març, pel qual es fixen els partits judicials de cada província, a l’efecte de les eleccions a diputacions provincials (BOE núm. 64, de 16 de març; BOE núm. 65, de 17 de març, i BOE núm. 66, de 18 de març; correcció d’errades al BOE núm. 76, de 30 de març). 

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l’anomenada barrera legal. 

Acord de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els alcaldes dels municipis que funcionen en règim de consell, s’han de computar a l'hora de distribuir els llocs de diputats provincials en cada partit judicial. 

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de procedir a l'escrutini i posterior constitució dels consells comarcals i diputacions provincials quan hi ha recursos contenciosos electorals.

 Acordde 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la suma de vots d’entitats polítiques per a l’assignació de llocs de diputats provincials. 

Acord de 23 d’octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre consulta de còmput de vots d’una coalició a l’efecte d’elecció de diputat provincial. 

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta de la possibilitat de sumar vots de diferents formacions polítiques per a l’assignació de diputats provincials.

Edicte de 8 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb el repartiment del nombre de diputats corresponents a la Diputació Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona de 13 d’abril ).

Edicte de 8 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Girona, en relació amb el repartiment del nombre de diputats corresponents a la Diputació Provincial de Girona (BOP de Girona núm. 72 de 13 d’abril ).

Edicte de 8 d’abril de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb el repartiment del nombre de diputats corresponents a la Diputació Provincial de Girona (BOP de Tarragona núm. 86 de 13 d’abril ).

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig). 

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s’aproven les normes sobre la tramitació dels recursos d’empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).  

Sentència núm. 149/2000, d’1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l’expressió “judicial” continguda en l’últim incís de l’article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny). 

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l’article 21 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 239, de 5 d’octubre).

Acord de 6 de juliol de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de celebrar l’elecció de diputats provincials després d'haver resolt els recursos.

Resolució de 23 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis per a la constitució de les diputacions provincials. 

Instrucció 9/2007, de 19 de juny, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 205.1 de la Llei orgànica del règim electoral general pel que fa al moment d’iniciar les operacions tendents a constituir les diputacions provincials en el supòsit que es plantegin recursos contenciosos electorals o que s’hagin de convocar noves eleccions en algun municipi de la província (BOE núm. 148, de 21 de juny).

Edicte de 7 de juny, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, d’aprovació del calendari per a la constitució de la Diputació Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona de 8 de juny).

Data d'actualització:  09.06.2011