• Imprimeix

Normativa

Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 826, de 8 d'abril; correcció d'errades al DOGC núm. 827, de 10 d'abril; al DOGC núm. 830, de 22 d'abril, i al DOGC núm. 856, de 26 de juny), modificada per la Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya (DOGC núm. 1243, de 17 de gener); pel Decret legislatiu 13/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1928, d'1 d'agost), i per la Llei 8/2003, de 5 de maig (DOGC núm. 3878, de 7 de maig).

Llei 22/1987, de 16 de desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització comarcals de Catalunya i sobre l'elecció dels consells comarcals (DOGC núm. 929, de 18 de desembre).

Llei 5/1988, de 28 de març, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça (DOGC núm. 992, de 16 de maig).

Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya (DOGC núm. 1243, de 17 de gener).

Decret 90/2003, de 25 de març, sobre l'elecció del membres dels consells comarcals (DOGC núm. 3855, d'1 d'abril; correcció d'errades al DOGC núm. 3856, de 2 d'abril).

Resolució de 12 de juliol de 2000, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 167, de 13 de juliol).

Acord de 26 de març de 2003, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 79, de 2 d'abril).

Acords de 2, 7 i 8 d'abril de 2003, de la Comissió Permanent del Consell Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 81, de 4 d'abril; BOE núm. 84, de 8 d'abril, i BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Edicte de 4 d'abril de 2003, de la Junta Provincial de Barcelona, pel qual es publica la seva composició (annex II al BOP de Barcelona núm. 82, de 5 d'abril).

Edicte de 3 d'abril de 2003, de la Junta Provincial de Girona, pel qual es publica la seva composició (suplement al BOP de Girona núm. 67, de 7 d'abril).

Edicte de 4 d'abril de 2003, de la Junta Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 44, de 10 d'abril).

Edicte de 4 d'abril de 2003, de la Junta Provincial de Tarragona, pel qual es publica la seva composició (BOP de Tarragona núm. 83, de 9 d'abril).

Reial decret 425/2003, d'11 d'abril, pel qual es nomena vocal de la Junta Electoral Central el catedràtic de dret Sr. Luís Conculluela Montaner (BOE núm. 90, de 15 d'abril).

Acords de 7, 8 i 9 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals de les juntes electorals provincials als que es refereix l'article 10.1b) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en relació amb les eleccions a celebrar el 25 de maig de 2003 (BOE núm. 112, de 10 de maig i BOE núm. 114, de 13 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la seva composició definitiva (BOP de Barcelona núm. 116, de 15 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es publica la seva composició definitiva (BOP de Girona núm. 90, de 13 de maig).

Edicte de 22 de maig de 2003, de la Junta Provincial de Lleida, pel qual es publica la seva composició definitiva (BOP de Lleida núm. 64, de 24 de maig).

Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució de coalicions electorals a l'efecte d'eleccions municipals, consells comarcals i diputacions provincials.

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els partits polítics puguin associar-se entre ells i, a més, amb agrupacions d'electors de diversos municipis, a fi d'obtenir representació en els consells comarcals.

Resolució GRI/1804/2003, de 2 de juny, per la qual es dóna publicitat a les agrupacions d'electors presentades en les eleccions a consells comarcals 2003 (DOGC núm. 3904, de 13 de juny; correcció d'errades al DOGC núm. 3915, d'1 de juliol).

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l'anomenada barrera legal.

Acord de 17 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de decimals a obtenir en ordre a l'assignació de llocs de consellers comarcals.

Acord de 17 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els supòsits en els quals les juntes electorals provincials poden computar les candidatures conjuntament a l'efecte de les eleccions a consells comarcals.

Acord de 2 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots obtinguts pels alcaldes dels municipis que funcionen en règim de consell obert a l'efecte de consells comarcals

Acord de 2 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els conceptes de "vots de la comarca" i "vots emesos en la comarca".

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de sumar els vots obtinguts per entitats polítiques que es presenten formant part de coalicions diferents en diversos municipis en ordre a la distribució dels llocs de consells comarcals.

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de procedir a l'escrutini i posterior constitució dels consells comarcals i diputacions provincials quan existeixen recursos contenciosos electorals.

Acord de 22 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre associació de candidatures a l'efecte d'assignació de llocs en els consells comarcals.

Acord de 25 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l'aplicabilitat d'una reforma de la llei comarcal una vegada començat el procés electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la aplicació en el procés electoral de 25 de maig de 2003 de la reforma de la Llei 6/1987, sobre la organització comarcal de Catalunya.

Acord de 5 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre consulta del seu acord de 25 de maig de 2003, sobre l'aplicació de la reforma de la Llei 6/1987, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

Edicte de 16 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fa públic l'acord d'assignació numèrica dels llocs de cadascun dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3930, de 22 de juliol ).

Edicte de 14 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa públic l'acord d'assignació numèrica dels llocs de cadascun dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3930, de 22 de juliol ).

Edicte de 15 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa públic l'acord d'assignació numèrica dels llocs de cadascun dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3930, de 22 de juliol ).

Edicte d'11 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es fa públic l'acord d'assignació numèrica dels llocs de cadascun dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3930, de 22 de juliol ).

Decret 12/1988, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, en matèria de designació de suplents als consells comarcals (DOGC núm. 948, de 5 de febrer).

Edicte de 16 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es dóna publicitat a l'acord de proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3933, de 25 de juliol).

Edicte de 17 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona pel qual es dóna publicitat a l'acord de proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3933, de 25 de juliol).

Edicte de 21 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es dóna publicitat a l'acord de proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3933, de 25 de juliol).

Edicte de 22 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es dóna publicitat a l'acord de proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 3933, de 25 de juliol).

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven normes sobre tramitació dels recursos d'empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

 

Ordre GRI/330/2003, de 22 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals de Girona i Tarragona (DOGC núm. 3932, de 24 de juliol).

Ordre GRI/331/2003, de 23 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals de Lleida i Barcelona (DOGC núm. 3933, de 25 de juliol).

Data d'actualització:  19.02.2008