• Imprimeix

Normativa

Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 70, de 23 de març; correcció d'errades al BOE núm. 94, de 20 d'abril).

Llei 39/1978, de 17 de juliol, d'eleccions locals (BOE núm. 173, de 21 de juliol; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener de 1979.

Reial decret 79/1979, de 5 de gener, pel qual es dicten normes en relació al procediment electoral previst en la Llei 39/1978, de 17 de juliol, sobre eleccions locals (BOE núm. 21, de 24 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 22, de 25 de gener).

Reial decret 116/1979, de 26 de gener, pel qual es dicten normes per agilitar el procediment electoral en les eleccions locals (BOE núm. 24, de 27 de gener).

Resolució de 25 de maig de 1979, sobre criteris d'interpretació de la normativa vigent en matèria de funcionament de les corporacions locals (BOE núm. 129, de 30 de maig).

Reial decret 80/1979, de 5 de gener, sobre l'exercici del dret de vot dels emigrants inscrits en el cens especial de residents absents a l'estranger, en les eleccions locals (BOE núm. 21, de 24 de gener).
Reial decret 117/1979, 26 de gener, de convocatòria d'eleccions locals (BOE núm. 24, de 27 de gener).

Edictes de 12, 15, 18, 29 i 30 de gener de 1979, de les juntes electorals de zona de Barcelona, pels quals s'anuncia la sessió pública per a la designació dels qui han de formar part de les meses electorals (BOP de Barcelona núm. 18, de 20 de gener; BOP de Barcelona núm. 25, de 29 de gener; BOP de Barcelona núm. 27, de 31 de gener, i BOP de Barcelona núm. 28, d'1 de febrer).

Edictes de 18, 20 i 24 de gener de 1979, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals s'anuncia la sessió pública per a la designació dels qui han de formar part de les meses electorals (BOP de Lleida núm. 15, de 30 de gener).

Edicte de 14 de febrer de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la llista de funcionaris habilitats per a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOP de Barcelona núm. 44, de 20 de febrer).

Resolució de 19 de gener de 1979, de la Junta Electoral Central, per la qual s'ordena la publicació dels membres que la constitueixen (BOE núm. 18, de 20 de gener).

Reial decret 195/1979, de 6 de febrer, pel qual es designen els cinc vocals per a la Junta Electoral Central (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Reial decret 304/1979, de 20 de febrer, pel qual es substitueix a un dels vocals per a la Junta Electoral Central (BOE núm. 46, de 22 de febrer).

Edictes de 4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19 i 31 de gener, i 2, 3, 6 i 10 de febrer de 1979, de les juntes electorals de Barcelona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Barcelona núm. 13, de 15 de gener; BOP de Barcelona núm. 14, de 16 de gener; BOP de Barcelona núm. 18, de 20 de gener; BOP de Barcelona núm. 19, de 22 de gener; BOP de Barcelona núm. 22, de 25 de gener; BOP de Barcelona núm. 33, de 7 de febrer; BOP de Barcelona núm. 35, de 9 de febrer; BOP de Barcelona núm. 37, de 12 de febrer, i BOP de Barcelona núm. 42, de 17 de febrer; modificacions al BOP de Barcelona núm. 44, de 20 de febrer, i al BOP de Barcelona núm. 46, de 22 de febrer).

Edictes de 9 i 15 de gener i 4 de febrer de 1979, de les juntes electorals de Girona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Girona de 23 de gener; BOP de Girona de 27 de gener; BOP de Girona de 10 de febrer, i BOP de Girona de 17 de febrer).

Edictes de 9, 11, 13 i 19 de gener i 2 de febrer de 1979, de les juntes electorals de Lleida, pels quals es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 9, de 18 de gener; BOP de Lleida núm. 10, de 20 de gener; BOP de Lleida núm. 15, de 30 de gener, i BOP de Lleida núm. 19, de 8 de febrer).

Edicte de 18 de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Girona de 3 de febrer).

Edicte de 24 de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 13, de 27 de gener).

Edicte de 30 de gener de 1979 de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Barcelona núm. 35, de 9 de febrer; BOP de Barcelona núm. 36, de 10 de febrer; BOP núm. 37, de 12 de febrer; modificacions i correcció d'errades al BOP núm. 44, de 20 de febrer, i al BOP de Barcelona núm. 50, de 27 de febrer).

Edicte de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Tarragona núm. 36, de 13 de febrer).

Ordre de 17 de novembre de 1977, per la qual es dicten normes per a la rectificació del cens electoral de residents majors d'edat, amb referència a 31 de desembre de 1977 (BOE núm. 278, de 21 de novembre), modificada per l'Ordre de 27 de març de 1978 (BOE núm. 74, de 28 de març).

Reial decret 3341/1977, de 31 de desembre, pel qual es disposa la formació del cens electoral especial d'espanyols residents absents que viuen a l'estranger (BOE núm. 2, de 3 de gener de 1978; correcció d'errades al BOE núm. 26, de 31 de gener de 1978), modificat pel Reial decret 134/1978, de 10 de febrer (BOE núm. 36, d'11 de febrer).

Ordre de 10 de gener de 1978, per la qual es dicten normes per a la formació del cens electoral especial d'espanyols residents absents que viuen a l'estranger.

Ordre de 17 de gener de 1978, sobre la formació dels cens electoral de residents absents que viuen a Andorra (BOE núm. 25, de 30 de gener).

Ordre de 16 d'octubre de 1978, sobre l'obtenció de còpies del cens electoral en suport magnètic (BOE núm. 249, de 18 d'octubre).

Ordre de 22 de desembre de 1978, per la qual es dicten les normes per a la inscripció en el cens electoral mitjançant procediment extraordinari (BOE núm. 1, d'1 de gener de 1979)

Ordre de 22 de desembre de 1978, per la qual es dicten les normes per a la rectificació del cens electoral amb referència al 31 de desembre de 1978 (BOE núm. 1, d'1 de gener de 1979).

Edictes de 17 i 19 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a les candidatures presentades (BOP de Barcelona núm. 44, de 20 de febrer; BOP de Barcelona núm. 45, de 21 de febrer; BOP de Barcelona núm. 46, de 22 de febrer, i BOP de Barcelona núm. 50, de 27 de febrer; correcció d'errades al BOP de Barcelona núm. 51, de 28 de febrer).

Edictes de 17 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Lleida, pels quals es dóna publicitat a les candidatures presentades. (BOP de Lleida núm. 25, de 21 de febrer, i annex al BOP de Lleida núm. 25, de 21 de febrer).

Edictes de 17 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a les candidatures presentades (BOP de Tarragona núm. 43, de 21 de febrer).

Edictes de 26 i 27 de febrer i 5 de març de 1979, de les juntes electorals de zona de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a les candidatures proclamades (BOP de Barcelona núm. 55, de 5 de març; BOP de Barcelona núm. 56, de 6 de març; BOP de Barcelona núm. 58, de 8 de març; BOP de Barcelona núm. 59, de 9 de març; BOP de Barcelona núm. 60, de 10 de març; BOP de Barcelona núm. 61, de 12 de març; BOP de Barcelona núm. 62, de 13 de març, i BOP de Barcelona núm. 63, de 14 de març).

Edictes de 26 i 28 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Girona, pels quals es dóna publicitat a les candidatures proclamades (BOP de Girona núm. 33, de 17 de març).

Edictes de 26 i 27 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Lleida, pels quals es dóna publicitat a les candidatures proclamades (annex al BOP de Lleida núm. 31, de 6 de març; correcció d'errades al BOP de Lleida núm. 32, de 8 de març).

Edictes de 26 i 27 de febrer de 1979, de les juntes electorals de zona de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a les candidatures proclamades (BOP de Tarragona núm. 51, de 2 de març).

Ordre de 21 de març de 1979, per la qual es dicten normes per tal que els treballadors puguin participar en les eleccions locals de 3 d'abril de 1979 (BOE núm. 71, de 23 de març).
Edicte de 19 de febrer de 1979, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a la relació de llocs on es podrà fixar propaganda electoral en les eleccions locals de 3 d'abril de 1979 (BOE núm. 51, de 28 de febrer).

Edicte de 24 de febrer de 1979, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es dóna publicitat a la relació de llocs on es podrà fixar propaganda electoral en les eleccions locals de 3 d'abril de 1979 (BOP de Lleida núm. 32, de 8 de març).

Edicte de 2 de març de 1979, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral (BOP de Lleida núm. 32, de 8 de març).

Resolució de 19 de gener de 1979, de la Subdirecció General de Correus, sobre el franqueig pagat d'impresos de propaganda electoral (BO de Correus i Telecomunicacions núm. 5, de 25 de gener).

Ordre de 8 de març de 1979, per la qual es dicten normes en relació amb les tarifes postals per a la tramesa d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 60, de 10 de març).

Ordre de 8 de març de 1979, sobre col·laboració del servei de Correus en les eleccions locals, convocades pel Reial decret 117/1979, de 26 de gener (BOE núm. 60, de 10 de març).

Reial decret 967/1977, de 3 de maig, pel qual es desenvolupa l'article 40 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 109, de 7 de maig; correcció d'errades al BOE núm. 116, de 16 de maig).

Reial decret 730/1978, de 14 d'abril, pel qual es regula la representació de l'Administració en el Comitè per a Ràdio i Televisió (BOE núm. 91, de 17 d'abril).

Reial decret 81/1979, de 5 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 20 de la Llei 39/1978, de 17 de juliol, d'eleccions locals (BOE núm. 21, de 24 de gener).

Acord de 17 de març de 1979, de la Junta Electoral Central, pel qual es resolen els recursos interposats contra la designació de vocals del Comitè per a Ràdio i Televisió (BOE núm. 69, de 21 de març).

Circular de 29 de gener de 1979, de la Direcció General de Correus i Telecomunicació, sobre el franqueig de trameses que les juntes electorals dirigeixin als electors residents absents a l'estranger).

Ordre de 8 de març de 1979, sobre col·laboració del servei de Correus en les eleccions locals, convocades pel Reial decret 117/1979, de 26 de gener (BOE núm. 60, de 10 de març).

Ordre de 22 de novembre de 1978, sobre habilitació de funcionaris per a les consultes electorals i de referèndum (BOE núm. 284, de 28 de novembre).

Reial decret 33/1979, de 5 de gener, sobre el caràcter públic de l'escrutini i informació a l'autoritat governativa dels resultats electorals (BOE núm. 8, de 9 de gener).

Reial decret 34/1979, de 5 de gener, pel qual es dicten normes per a la determinació del nombre de components a elegir per a cadascuna de les corporacions locals (BOE núm. 8, de 9 de gener).

Anunci de 12 de gener de 1979, del Govern Civil de Barcelona, pel qual es publica la relació de municipis de la província de Barcelona amb indicació de la població d'habitants a 31 de desembre de 1977 i el nombre de regidors que correspon a cada municipi (BOP de Barcelona núm. 12, de 13 de gener).

Anunci de gener de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la relació de municipis de la província de Lleida amb indicació de la població d'habitants a 31 de desembre de 1977 i el nombre de regidors que correspon a cada municipi (BOP de Lleida núm. 14, de 29 de gener; correcció d'errades al BOP de Lleida núm. 32, de 8 de març).

Ordre de 31 de gener de 1979, pel qual es declaren inhàbils, a efectes de protestos, en tot el territori nacional, els dies 1 de març i 3 d'abril de 1979 (BOE núm. 36, de 10 de febrer).

Ordre de 6 de febrer de 1979, per la qual es declaren inhàbils les jornades de celebració de les eleccions generals legislatives i eleccions locals, en els centres docents que depenen del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE núm. 41, de 16 de febrer).

Sentència núm. 90, de 12 de març de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 84/79. Centristes de Catalunya - UDC contra l'Acord de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, sobre la no proclamació d'aquesta candidatura per a les eleccions a l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda.

Sentència núm. 92, de 13 de març de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 87/79. Coalició Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya contra els acords de la Junta Electoral de Zona de Vic, sobre la no proclamació d'aquesta candidatura per a les eleccions locals.

Sentència núm. 160, de 25 d'abril de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 169/79. Agrupació Independents Castellví de Rosanes contra l'Acord de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, sobre l'adjudicació de tres llocs de regidor a la candidatura de Convergència i Unió presentada pel municipi de Castellví de Rosanes.

Sentència núm. 161, de 27 d'abril de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 174/79. Agrupació d'Electors Democràcia i Progrés, altres candidatures i quaranta-dos regidors electes per vuit ajuntaments del Partit Judicial de Borges Blanques contra els acords de la Junta Electoral de Zona de Lleida, sobre l'assignació de llocs i subsegüent proclamació de diputats electes a la Diputació Provincial de Lleida pel referit Partit Judicial de Borges Blanques.

Sentència núm. 162, de 27 d'abril de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral núm. 176/79. Agrupació d'electors Grup Independent d'Almacelles i altres regidors electes d'Agrupacions d'Electors d'altres municipis de l'antic Partit Judicial de Lleida, sobre l'assignació de llocs i subsegüent proclamació de diputats electes a la Diputació Provincial de Lleida pel referit Partit Judicial de Lleida.

Sentència núm. 163, de 27 d'abril de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 171/79. Candidatura per un Blancafort Nou contra l'Acord de la Junta Electoral de Zona de Valls, sobre l'anul·lació de les eleccions celebrades al municipi de Blancafort.

Sentència núm. 167, de 2 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 170/79. Agrupació d'Electors per la Unió i el Progrés contra l'Acord de la Junta Electoral de Zona de la Seu d'Urgell, sobre el recompte de vots i escrutini de la Mesa 1, Secció única del municipi de Vansa - Fórnols (Lleida).

Sentència núm. 176, de 4 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 175/79. Partit Socialista Unificat de Catalunya contra l'Acord de la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat sobre proclamació de candidats electes per regidors de l'Ajuntament de Gavà.

Sentència núm. 178, de 7 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 183/79. Convergència i Unió contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Girona sobre la validesa de l'elecció de regidors pel districte electoral de Maçanet de la Selva.

Sentència núm. 180, de 8 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 182/79. Entesa Democràtica de Casserres contra l'acte emanat de la Junta Electoral de Zona de Berga, sobre el recompte de vots i escrutini general i proclamació de regidors electes de l'Ajuntament de Casserres.

Sentència núm. 184, de 10 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 173/79. Coalició Electoral Centristes de Catalunya - UCD contra l'Acord de la Junta Electoral de Manresa, sobre la proclamació de regidors electes pel municipi de Guardiola.

Sentència núm. 185, de 10 de maig de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 193/79. Agrupació d'Electors Candidatura Independent de l'Ajuntament d'Àger i altres contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Lleida sobre assignació del llocs i subsegüent proclamació de diputats electes a la Diputació Provincial de Lleida pel Partit Judicial de Balaguer.

Sentència núm. 232, d'1 de juny de 1979, de la Sala Segona del Contenciós Electoral, sobre el recurs contenciós electoral núm. 213/79. Andrés Masiques Casanovas, regidor electe per l'Ajuntament de Cabrils, contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, sobre el procediment d'elecció i proclamació d'alcaldes de l'Ajuntament de Cabrils.

Reial decret 106/1979, de 19 de gener, sobre quòrum de les corporacions locals en les quals es produeixin vacants com a conseqüència de la celebració de les eleccions locals (BOE núm. 23, de 26 de gener).

Reial decret 561/1979, de 16 de març, pel qual es dicten normes per a la constitució de las corporacions locals (BOE núm. 72, de 24 de març).

Resolució d'11 d'abril de 1979, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual s'estableixen criteris d'interpretació per a la uniformitat en la constitució de les corporacions locals (BOE núm. 88, de 12 d'abril).

Resolució de 18 d'abril de 1979, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual s'estableixen criteris d'interpretació per a la constitució de les corporacions locals de Madrid i Barcelona (BOE núm. 94, de 19 d'abril).

Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).

Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l'execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).

Llei 14/1979, de 2 d'octubre, sobre concessió d'un crèdit extraordinari de 3.456.000.000 de pessetes per a abonar les subvencions previstes en el Reial decret 20/1977, d'eleccions generals, i en la Llei 39/1978, d'eleccions locals (BOE núm. 240, de 6 d'octubre).

Edicte de 18 de desembre de 1979, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publiquen els acords pels quals s'aprova el compte d'ingressos i despeses de la candidatura independent "Unió Municipal de Puigdàlber" (BOP de Barcelona núm. 29, de 2 de febrer de 1980).

Llei 44/1979, de 31 de desembre, sobre concessió d'un crèdit extraordinari de 5.936.900.000 pessetes amb destinació a abonar les despeses de les eleccions generals i locals (BOE núm. 7, de 8 de gener de 1980).

Ordre de 7 de febrer de 1979, sobre el funcionament de la Comissió Municipal de Govern de Madrid i la Comissió Municipal Executiva de Barcelona durant el període transitori de les eleccions locals (BOE núm. 35, de 9 de febrer).

Reial decret 1495/1979, de 16 de juny, pel qual s'adapten les normes sobre eleccions dels òrgans de govern de l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona a la Llei d'eleccions locals (BOE núm. 150, de 23 de juny).

Ordre de 29 de juny de 1979, per la qual s'estableix el procediment d'elecció dels representants dels municipis de menys de 100.000 habitants integrants de l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona en el Consell Metropolità (BOE núm. 156, de 30 de juny).

Resolució de 6 de juliol de 1979, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual s'aclareix la forma de participació de l'Ajuntament de Sitges en el procediment d'elecció dels representants dels municipis de menys de 100.000 habitants integrants de l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona en el Consell Metropolità (BOE núm. 163, de 9 de juliol).

Data d'actualització:  20.02.2008