• Imprimeix

Normativa

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril).

Reial decret 1732/1985, de 24 de setembre, pel qual es regulen les condicions dels locals i les característiques oficials dels elements materials a utilitzar en els processos electorals (BOE núm. 233, de 28 de setembre), modificat pel Reial decret 2224/1986, de 24 d'octubre (BOE núm. 258, de 28 d'octubre), i pel Reial decret 507/1987, de 13 d'abril (BOE núm. 89, de 14 d'abril).

Reial decret 509/1987, de 13 d'abril, pel qual es dicten normes complementàries per al desenvolupament de les eleccions al Parlament Europeu, eleccions locals i als parlaments de les comunitats autònomes d'Aragó, Canàries, Cantàbria, Castilla-Lleó, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, Principat d'Astúries i València (BOE núm. 89, de 14 de abril).

Decisió 76/787/CECA, CEE, EURATOM, de 20 de setembre de 1976, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual s'aprova l'Acta relativa a l'elecció dels representants en l'Assemblea per sufragi universal directe (DO de les Comunitats Europees núm. L278/1, de 8 d'octubre).

Ordre de 27 d’octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Reial decret 504/1987, de 13 de abril, pel qual es convoquen eleccions de diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 89, de 14 de abril).
Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Resolució de 13 de gener de 1987, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 15, de 17 de gener).

Reial decret 199/1987, de 28 de gener, pel qual es nomena vocal de la Junta Electoral Central el magistrat del Tribunal Suprem el Sr. Antonio Carretero Pérez (BOE núm. 38, de 13 de febrer).

Reial decret 577/1987, de 30 d'abril, pel qual es designa vocal de la Junta Electoral Central el Sr. Juan José Solozábal Echevarría (BOE núm. 104, d'1 de maig).

Edictes de 16, 17 i 30 d'abril de 1987, de les juntes electorals de Lleida, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Lleida núm. 47, de 18 d'abril, BOP núm. 49, de 23 d'abril; BOP de Lleida núm. 51, de 28 d'abril, i BOP núm. 53, de 2 de maig).

Edictes de 16, 17, 21 i 30 d'abril de 1987, de les juntes electorals de Girona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Girona núm. 49, de 23 d'abril BOP de Girona núm. 50, de 25 d'abril; BOP de Girona núm. 51, de 28 d'abril BOP de Girona núm. 52, de 30 d'abril; BOP de Girona núm. 54, de 5 de maig, i BOP de Girona núm. 55, de 7 de maig).

Edictes de 17 d'abril de 1987, de les juntes electorals de Tarragona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Tarragona núm. 90, de 18 d'abril).

Edictes de 18 d'abril de 1987, de les juntes electorals de Barcelona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Barcelona núm. 93, de 18 d'abril; i DOGC núm. 845, de 29 de maig; modificacions al BOP de Barcelona núm. 115, de 14 de maig).

Edictes de 19, 22 i 27 de maig de 1987, de les juntes electorals de Barcelona, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Barcelona núm. 125, de 26 de maig; BOP de Barcelona núm. 128, de 29 de maig; BOP de Barcelona núm. 133, de 4 de juny; i BOP de Barcelona núm. 135, de 6 de juny).

Edictes de 22, 23, 26 i 29 de maig, i 1 de juny de 1987, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Lleida núm. 65, de 28 de maig; BOP de Lleida núm. 67, de 2 de juny, i BOP de Lleida núm. 68, de 4 de juny).

Edicte de 25 de maig de 1987, de les juntes electorals de Girona, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Girona núm. 64, 28 de maig).

Edictes de 25, 27, 28 de maig de 1987, de les juntes electorals de Tarragona, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Tarragona núm. 125, d'1 de juny; BOP de Tarragona núm. 128, de 4 de juny, i BOP de Tarragona núm. 132 de 9 de juny).

Edicte de 15 d'abril de 1987, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 48, de 21 d'abril; modificacions a l'annex BOP de Lleida núm. 67, de 2 de juny).

Edicte de 16 d'abril de 1987, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (annex I al BOP de Barcelona núm. 96, de 22 d'abril; correcció d'errades i modificacions al BOP de Barcelona núm. 128, de 29 de maig).

Edicte de 16 d'abril de 1987, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Girona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Girona núm. 48, de 21 d'abril, i BOP de Girona núm. 54, de 5 de maig).

Edicte de 16 d'abril de 1987, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Tarragona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Tarragona núm. 92, de 22 d'abril).

Ordre de 6 de setembre de 1985, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa, en període electoral, sobre inclusió o exclusió en el cens electoral (BOE núm. 219, de 12 de setembre).

Ordre d'11 de juny de 1986, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques precises per a la formació del fitxer nacional d'electors ajustat a la renovació dels padrons municipals d'habitants de 1986 i elaboració de llistes electorals derivades del mateix (BOE núm. 147, de 20 de juny; correccions d'errades al BOE núm. 164, de 10 de juliol, i al BOE núm. 174, de 22 de juliol), modificada per l'Ordre d'11 de novembre de 1986 (BOE núm. 273, de 14 de novembre).

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificació d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l'apoderament únic d'interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals la celebració dels quals és la mateixa data.

Edicte de 5 de maig de 1987, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures presentades a les eleccions de diputats al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 504/1987, de 13 d'abril (BOE núm. 108, de 6 de maig).

Edicte d'11 de maig de 1987, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades a les eleccions de diputats al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 504/1987, de 13 d'abril (BOE núm. 113, de 12 de maig).

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Decret 164/1987, de 19 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals i de diputats al Parlament Europeu del dia 10 de juny d'enguany (DOGC núm. 844, de 27 de maig).

Ordre de 19 de maig de 1987, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions locals i de diputats al Parlament Europeu, convocades per al dia 10 de juny de 1987 (DOGC núm. 844, de 27 de maig).

Circular 4/1987, de 5 de maig de 1987, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre la participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions convocades del dia 10 de juny de 1987.

Edictes de 4, 23, 24, 25, 27, 28, 29 i 30 d'abril de 1987, de les juntes electorals de zona de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (annex II i III al BOP de Barcelona núm. 102, de 29 d'abril; BOP de Barcelona núm. 127, de 28 de maig, i DOGC núm. 845, de 29 de maig).

Edicte de 8 de maig de 1987, de les juntes electorals de zona de Lleida, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral per a les properes eleccions locals i al Parlament Europeu (BOP de Lleida núm. 58, de 12 de maig).

Ordre d'11 de maig de 1987, sobre normes de franqueig i dipòsit de trameses postals de propaganda en les properes eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu (BOE núm. 113, de 12 de maig).

Ordre d'11 de maig de 1987, sobre normes de col·laboració del servei de Correus en les eleccions a diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 114, de 13 de maig; correcció d'errades al BOE núm. 123, de 23 de maig).

Ordre d'11 de maig de 1987, sobre normes de franqueig i dipòsit de trameses de propaganda electoral en les eleccions locals, al Parlament Europeu i a parlaments, assemblees o corts de diverses comunitats autònomes (BOE núm. 114, de 13 de maig; correcció d'errades al BOE núm. 118, de 18 de maig).

Instrucció de 4 de novembre de 1985, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'article 66 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 267, de 7 de novembre; correcció d'errades al BOE núm. 272, de 13 de novembre).

Acord de 24 d'abril de 1987, de la Junta Electoral Central, de delegació de determinades competències en les juntes electorals provincials (BOE núm. 109, de 7 de maig).

Reial decret 1733/1985, de 24 de setembre, sobre sol·licitud del vot per correu en cas de malaltia o incapacitat que impedeixi formular-la personalment (BOE núm. 233, de 28 de setembre).

Ordre de 6 de febrer de 1986, per la qual es regula el vot per correu del personal embarcat (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Ordre d'11 de maig de 1987, sobre normes de col·laboració del servei de Correus en les eleccions a diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 114, de 13 de maig; correcció d'errades al BOE núm. 123, de 23 de maig).

Ordre de 15 de maig de 1987, per la qual s'autoritza la gratuïtat de les taxes costeres a transmissions establertes amb tripulants espanyols amb motiu de les properes eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu (BOE núm. 117, de 16 de maig).

Reial decret 631/1987, de 15 de maig, pel qual es concedeix la franquícia postal i telegràfica als radiotelegrames vaixell terra originats per navegants amb motiu de les properes eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu (BOE núm. 117, de 16 de maig).

Instrucció de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 101.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Edicte d'11 de juny de 1987, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, pel qual s'anuncia la seva constitució en sessió pública per verificar l'escrutini general (BOP de Barcelona núm. 144, de 17 de juny).

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Comunicació de 8 de juliol de 1987, de la Junta Electoral Central, sobre resultats de les eleccions al Parlament Europeu, amb indicació del nombre d'escons i vots obtinguts en les diferents províncies per les candidatures proclamades (BOE núm. 164, de 10 de juliol; correcció d'errades al BOE núm. 233, de 29 de setembre).

Acord de 23 de maig de 1986, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació del recurs d'empara previst en l'article 49.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 124, de 24 de maig).

Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).

Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l'execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).

Data d'actualització:  20.02.2008