• Imprimeix

Normativa

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament Notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d’errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92, de 17 d’abril).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny) i per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril).

Resolució de 7 de juliol de 1988, del Parlament Europeu, per la qual es convida als Estats membres a modificar l'article 5 de l'Acta del 20 de setembre de 1976 i el principi del doble mandat.

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril).

Decisió 76/787/CECA, CEE, EURATOM, de 20 de setembre de 1976, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual s'aprova l'Acta relativa a l'elecció dels representants en l'Assemblea per sufragi universal directe (DO de les Comunitats Europees núm. L278/1, de 8 d'octubre), modificada per la Decisió 93/81/CECA, CEE, EURATOM, d'1 de febrer de 1993 (DO de les Comunitats Europees núm. L33/15, de 9 de febrer).

Ordre de 27 d’octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Directiva 93/109/CE del Consell, de 6 de desembre de 1993, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual es desenvolupa l'article 8.B.2 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea i es fixen les modalitats d'exercici de sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu en un estat membre del qual no siguin nacionals (DO de les Comunitats Europees núm. L329/34, de 30 de desembre).

Ordre de 28 de gener de 1994, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds d'inscripció en l'ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d'estats membres de la Unió Europea residents a Espanya (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Acord de 8 d'abril de 1994, de la Junta Electoral Central, en compliment de l'establert per la disposició transitòria única de la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 90, de 15 d'abril).

Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.

Reial decret 595/1999, de 19 d'abril, pel qual es convoquen eleccions de diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 94, de 20 d'abril; correcció d'errades al BOE núm. 95, de 21 d'abril).

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'imprès de nomenament conjunt d'apoderats i interventors per als diversos processos electorals.

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Ordre de 25 de febrer de 1999, per la qual es determinen els models de sobres i impresos comuns a utilitzar en els processos electorals que es celebraran el dia 13 de juny de 1999 (BOE núm. 54, de 4 de març).

Acord de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models d'actes a utilitzar per les juntes electorals provincials i les meses electorals en les eleccions al Parlament Europeu, locals i a cabildos insulars a celebrar el 13 de juny de 1999 (BOE núm. 102, de 29 d'abril).

Instrucció de 27 d'abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el color dels sobres i paperetes per a les eleccions municipals i europees (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 10 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la pròrroga automàtica del mandat de les juntes electorals en el supòsit de convocar-se unes noves eleccions dins el període dels cent dies següents a la celebració d'un altre procés electoral.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per a emplenar els impresos i per l'abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Edictes de 21, 23 i 26 d'abril de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Lleida núm. 52, de 29 d'abril).

Edictes de 23 d'abril de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Barcelona núm. 98, de 24 d'abril; correcció d'errades al BOP de Barcelona núm. 104, d'1 de maig).

Edictes de 23 d'abril de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Tarragona núm. 97, de 28 d'abril).

Edictes de 23 i 26 d'abril de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Girona núm. 54, de 29 d'abril).

Resolució de 27 d'abril de 1999, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Acord de 27 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual es designen els vocals no judicials de les juntes electorals provincials (BOE núm. 130, d'1 de juny).

Edictes de 28 de maig, 7 i 9 de juny, i 9 de juliol de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Barcelona núm. 128, de 29 de maig;BOP de Barcelona núm. 130, d'1 de juny; BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny; BOP de Barcelona núm. 138, de 10 de juny;BOP de Barcelona núm. 140, de 12 de juny, i BOP de Barcelona núm. 172, de 20 de juliol).

Edicte de 28 de maig de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pel qual es publica la seva composició (BOP de Girona núm. 71, de 3 de juny).

Edictes de 28 i 31 de maig, i d'1 i 3 de juny de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 71, de 8 de juny).

Edictes de 28 i 31 de maig i 7 de juny de 1999, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Tarragona núm. 128, de 4 de juny, i BOP de Tarragona núm. 133, de 10 de juny).

Acord de 3 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals de les juntes electorals provincials als què es refereix l'article 10.1.b) de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions a celebrar el 13 de juny de 1999 (BOE núm. 134, de 5 de juny).

Acord de 6 de juliol de 1999, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designa un vocal de procedència no judicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

Resolució de 29 de desembre de 1995, de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual s'acorda la publicació de la Instrucció d'aquesta mateixa data per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels diaris de més difusió provincial, a l'efecte de la publicació de la relació de seccions, meses i locals electorals (BOE núm. 5, de 5 de gener de 1996).

Edicte de 21 d'abril de 1999, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 50, de 26 d'abril; correcció d'errades a l'annex al BOP de Lleida núm. 57, de 8 de maig).

Edicte de 22 d'abril de 1999, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Girona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Girona núm. 52, de 26 d'abril; correccions d'errades al BOP de Girona núm. 58, de 8 de maig).

Edicte de 25 d'abril de 1999, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Tarragona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Tarragona núm. 95, de 26 d'abril).

Edicte de 25 d'abril de 1999, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es publiquen el número, límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Barcelona núm. 99, de 26 d'abril; correccions d'errades al BOP de Barcelona núm. 113, de 12 de maig; al BOP de Barcelona núm. 114, de 13 de maig; al BOP de Barcelona, núm. 116, de 15 de maig; al BOP de Barcelona núm. 119, de 19 de maig, i al BOP de Barcelona núm. 125, de 26 de maig).

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificació d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l'Oficina del Cens Electoral de les condemnes que portin aparellada la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig).

Ordre de 15 d'abril de 1994, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral per a les eleccions al Parlament Europeu (BOE núm. 95, de 21 d'abril).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener).

Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 102, de 27 d'abril).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l'apoderament únic d'interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals la celebració dels quals és la mateixa data.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d'inscripció en el cens pels candidats.

Instrucció de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre documentació que ha d'acompanyar-se en la presentació de candidatures (BOE núm. 67, de 19 de març).

Acord d'11 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures presentades a les eleccions al Parlament Europeu de 1999, convocades pel Reial decret 595/1999, de 19 d'abril (BOE núm. 113, de 12 de maig).

Acord de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades a les eleccions al Parlament Europeu de 1999, convocades pel Reial decret 595/1999, de 19 d'abril (fascicle II del BOE núm. 118, de 18 de maig; correcció d'errades al BOE núm.125, de 26 de maig).

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Decret 108/1999, de 19 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a la participació dels treballadors a les eleccions del dia 13 de juny de 1999 (DOGC núm. 2873, de 22 d'abril).

Ordre de 19 d'abril de 1999, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions del dia 13 de juny de 1999 (DOGC núm. 2873, de 22 d'abril).

Circular 2/1999, de 28 d'abril, de la Secretaria General d'Administració i Funció Pública, sobre la participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions convocades per al dia 13 de juny de 1999.

Edictes de 27, 29 i 30 d'abril de 1999, de les juntes electorals de zona de la circumscripció de Lleida, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral (BOP de Lleida núm. 55, de 5 de maig).

Edictes de 29 i 30 d'abril, i d'1 i 3 de maig de 1999, de les juntes electorals de zona de la circumscripció de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral (annex I al BOP de Barcelona núm. 107, de 5 de maig; correcció d'errades i modificacions al BOP de Barcelona núm. 113, de 12 de maig; al BOP de Barcelona núm. 115, de 14 de maig; al BOP de Barcelona núm. 118, de 18 de maig; al BOP de Barcelona núm. 121, de 21 de maig, i al BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny).

Edictes de 30 d'abril i d'1, 11 i 20 de maig de 1999, de les juntes electorals de zona de la circumscripció de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral (BOP de Tarragona núm. 102 de 5 maigBOP de Tarragona núm. 112, de 17 de maig, i BOP de Tarragona núm. 122, de 28 de maig).

Edictes de 30 d'abril i de 3 i 4 de maig de 1999, de les juntes electorals de zona de la circumscripció de Girona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral (BOP de Girona núm. 58, de 8 de maig).

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la durada de la campanya electoral i de la campanya institucional i sobre el dia de reflexió.

Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics desenvolupin durant el procés electoral.

Ordre de 22 d'abril de 1999, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de Correus en les eleccions al Parlament Europeu, autonòmiques, locals i a les assemblees legislatives de Ceuta i Melilla (BOE núm. 100, de 27 d'abril).

Instrucció de 4 de novembre de 1985, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'article 66 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 267, de 7 de novembre; correcció d'errades al BOE núm. 272, de 13 de novembre).

Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Instrucció de 24 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la competència i criteris de distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en el mitjans de comunicació de titularitat pública, davant la simultaneïtat de processos electorals local i autonòmic (BOE núm. 100, de 27 d'abril).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències a les juntes electorals provincials (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Acord de 24 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió (BOE núm. 125, de 26 de maig).

Edicte de 27 de maig de 1999, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, sobre la proposta de distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en les emissores públiques (BOP de Tarragona núm. 124, de 31 de maig).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 28 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72 c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la no exigència que l'elector acudeixi personalment a l'Oficina de Correus a certificar el sobre de votació.

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins el domicili d'electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.

Instrucció de 20 d'abril de 1998, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits del vot dels electors inscrits en el cens especial de residents absents (BOE núm. 97, de 23 d'abril).

Ordre de 22 d'abril de 1999, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de Correus en les eleccions al Parlament Europeu, autonòmiques, locals i a les assemblees legislatives de Ceuta i Melilla (BOE núm. 100, de 27 d'abril).

Ordre 116/1999, de 30 d'abril de 1999, per la qual es regula l'exercici del dret al vot en els processos electorals del personal de les Forces Armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades amb la defensa nacional (BOE núm. 106, de 4 de maig).

Instrucció de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 101.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Instrucció de 29 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre concepte de certificació censal específica, supòsits en què procedeix la seva expedició, òrgan competent i termini per a la seva expedició (BOE núm. 104, d'1 de maig), modificada per la Instrucció de 28 d'abril de 1993 (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l'anomenada barrera legal.

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Acord de 29 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la proclamació de diputats electes al Parlament Europeu en les eleccions celebrades el 13 de juny de 1999 (BOE núm. 156, d'1 de juliol).

Acord de 29 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la publicació dels resultats de les eleccions de diputats al Parlament Europeu, convocades per Reial decret 595/1999, de 19 d'abril, i celebrades el 13 de juny, amb indicació del nombre d'escons i de vots obtinguts en les diferents províncies per les candidatures proclamades (BOE núm. 156, d'1 de juliol).

Acord de 23 de maig de 1986, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació del recurs d'empara previst en l'article 49.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 124, de 24 de maig).

Acord de 24 d'abril de 1991, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació del recurs d'empara a què es refereix l'article 114.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la modificació aportada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i els tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Acord de 7 de maig de 1999, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s'habilita, per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral, el dia 23 de maig de 1999 (BOE núm. 117, de 17 de maig).

Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).

Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l'execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Acord de 12 de setembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l'avançament de les subvencions.

Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d'abonar-se l'avançament de les subvencions quan no existeix administrador general.

Acord de 9 d'abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.

Reial decret 562/1993, de 16 d'abril, pel qual es desenvolupa l'article 18 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1992, sobre procediment especial de gestió de despeses electorals (BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 332/1999, de 26 de febrer (BOE núm. 58, de 9 de març).

Acord de 25 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre l'avançament de les subvencions electorals.

Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l'aval bancari.

Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 24 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord d'11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el dret a percebre la subvenció contemplada en l'article 193.3 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general.

Acord de 19 de juliol de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre les subvencions per trameses de propaganda electoral en les eleccions al Parlament Europeu.

Acord de 14 de setembre de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la inclusió de les agrupacions d'electors en l'art. 133.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació a la presentació de l'aval bancari.

Instrucció de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de despeses electorals en les eleccions a celebrar el 13 de juny de 1999 (BOE núm. 67, de 19 de març).

Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 13 de juny de 1999 (BOE núm. 98, de 24 d'abril).

Instrucció de 27 d'abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la subvenció per tramesa directa i personal de documentació electoral en el supòsit d'eleccions simultànies (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Data d'actualització:  22.02.2008