• Imprimeix

Normativa

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament Notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d’errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92, de 17 d’abril).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost), i per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març), i per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242, de 9 d’octubre).

Resolució de 7 de juliol de 1988, del Parlament Europeu, per la qual es convida als Estats membres a modificar l'article 5 de l'Acta del 20 de setembre de 1976 i el principi del doble mandat.

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d’errades al BOE núm. 8, de 9 de gener); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre), i per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre).

Ordre int/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març).

Decisió 76/787/CECA, CEE, EURATOM, de 20 de setembre de 1976, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual s'aprova l'Acta relativa a l'elecció dels representants en l'Assemblea per sufragi universal directe (DO de les Comunitats Europees núm. L278/1, de 8 d'octubre), modificada per la Decisió 93/81/CECA, CEE, EURATOM, d'1 de febrer de 1993 (DO de les Comunitats Europees núm. L33/15, de 9 de febrer), i per la Decisió de 14 d'abril de 2004 (BOE núm. 105, de 30 d'abril).

Reial decret 1339/1987, de 30 d'octubre, sobre els mitjans de participació institucional dels espanyols residents a l'estranger (BOE núm. 262, de 2 de novembre), modificat pel Reial decret 597/1994, de 8 d’abril (BOE núm. 93, de 19 d’abril); pel Reial decret 2022/1997, de 26 de desembre (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998), i pel Reial decret 230/2008, de 15 de febrer (BOE núm. 41 de 16 de febrer).

Directiva 93/109/CE del Consell, de 6 de desembre de 1993, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual es desenvolupa l'article 8.B.2 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea i es fixen les modalitats d'exercici de sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu en un estat membre del qual no siguin nacionals (DO de les Comunitats Europees núm. L329/34, de 30 de desembre).

Acord de 8 d'abril de 1994, de la Junta Electoral Central, en compliment de l'establert per la disposició transitòria única de la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 90, de 15 d'abril).

Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.

Instrument de 10 de novembre de 2003, de ratificació del tractat entre Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, República Hel·lènica, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Àustria, Portugal, Finlàndia, Suècia, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord (estats membres de la Unió Europea) i la República Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia, relatiu a l'adhesió de la República Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003 (BOE núm. 106, d'1 de maig)(Correcció d’errades al BOE núm. 57, de 7 de març de 2007).

Reglament CE núm. 2004/2003, de 4 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'estatut i a la financiació dels partits polítics a escala europea (DO de les Comunitats Europees núm. L-297/1, de 15 de novembre de 2003), modificat pel Reglament 1524/2007, de 18 de desembre (DOUE núm. 343, de 27 de desembre).

Decisió de 29 de març de 2004, de la Mesa del Parlament Europeu, en la qual s'estableixen les normes d'execució del Reglament CE núm. 2004/2003, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'estatut i a la financiació dels partits polítics a escala europea (DO de les Comunitats Europees núm. C-155/1, de 12 de juny de 2004).

Reial decret 482/2009, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions de diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 91, de 14 d'abril).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de sobres i de les paperetes electorals.

Ordre INT/1025/2009, de 28 d’abril, per la qual es modifica el model de papereta electoral corresponent a les eleccions al Parlament Europeu, del Annex 3 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 104, de 29 d’abril).

Resolució de 6 de maig de 2009, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de publicació de l’Acord de la Junta Electoral Central d’aprovació dels models d’actes a utilitzar per les juntes i les meses electorals en les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 112, de 8 de maig).

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per a emplenar els impresos i per l'abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de meses electorals.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre problemes de quòrum en la sessió plenària de l'ajuntament en la qual s'hagi de designar els membres de meses electorals.

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una persona cega pot ser designada membre de mesa electoral.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la participació dels Mossos d'Esquadra en els processos electorals, com a interventors o apoderats d'alguna formació política o com a membres de meses electorals.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Acord de 2 d'abril de 2009, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 92, de 15 d'abril).

Edictes de 17, 20 i 22 d'abril; 25 de maig, i 3 i 5 de juny de 2009, de les juntes electorals de Barcelona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOPB núm. 94, de 20 d'abrilBOPB núm. 95, de 21 d'abrilBOPB núm. 96, de 22 d'abril; BOPB núm. 97, de 23 d'abril, i BOPB núm. 98, de 24 d'abril; modificada en el BOPB núm. 126, de 27 de maig; BOPB núm. 135, de 6 de juny, i BOPB núm. 136, de 8 de juny).

Edictes de 17 i 20 d'abril de 2009, de les juntes electorals de Girona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOPG núm. 76, de 22 d'abril).

Edictes de 15 i 17 d'abril de 2009, de les juntes electorals de Lleida, pels quals es publica la seva composició inicial (BOPLL núm. 57, de 21 d'abril).

Edictes de 15, 16 i 17 d'abril de 2009, de les juntes electorals de Tarragona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOPT núm. 91, de 21 d'abril).

Edictes de 13, 15, 18, 20 i 21 de maig de 2009, de les juntes electorals de Girona, sobre la seva constitució definitiva (BOPG núm. 95, de 20 de maigBOPG núm. 97, de 22 de maig; BOPG núm. 99, de 26 de maigBOPG núm. 102, de 29 de maig, i BOPG núm. 106, de 4 de juny).

Edictes de 20, 21, 23 i 27 de maig i 3 de juny de 2009, de les juntes electorals de Barcelona, sobre la seva constitució definitiva (BOPB núm. 122, de 22 de maigBOPB núm. 123, de 23 de maigBOPB núm. 124, de 25 de maigBOPB núm. 125, de 26 de maigBOPB núm. 129, de 30 de maig; BOPB núm. 133, de 4 de juny, i BOPB núm. 135, de 6 de juny).

Resolució de 25 de maig de 2009, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1.b) de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions al Parlament Europeu del 7 de juny de 2009 (BOE núm. 128, de 27 de maig).

Edictes de 20 i 21 de maig de 2009, de les juntes electorals de la província de Lleida, pels quals es publiquen les seves composicions definitives amb els vocals no judicials (BOPL núm. 75, de 26 de maig).

Edictes de 22 i 25 de maig de 2009, de les juntes electorals de la província de Tarragona, pels quals es publiquen les seves composicions definitives amb les vocals no judicials (BOPT núm. 121, de 27 de maig).

Resolució de 29 de desembre de 1995, de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual s'acorda la publicació de la Instrucció d'aquesta mateixa data per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels diaris de més difusió provincial, a l'efecte de la publicació de la relació de seccions, meses i locals electorals (BOE núm. 5, de 5 de gener de 1996).

Edicte de 15 d'abril de 2009, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publiquen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses que s'utilitzaran a les eleccions al Parlament Europeu 2009 en els municipis de la província de Lleida (BOPLL núm. 55, de 20 d'abril).

Edicte de 15 d'abril de 2009, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Girona, pel qual es publiquen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses que s'utilitzaran a les eleccions al Parlament Europeu 2009 en els municipis de la província de Girona (BOPG núm. 74, de 20 d'abril).

Edicte de 16 d'abril de 2009, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es publiquen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses que s'utilitzaran a les eleccions al Parlament Europeu 2009 en els municipis de la província de Barcelona (BOPB núm. 94, de 20 d'abril); modificat per l’edicte de 27 d’abril de 2009, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Barcelona, de publicació de la modificació de la relació de meses electorals tot corregint les errades detectades (BOPB núm. 102, de 29 d’abrilBOPB núm. 109, de 7 de maig, i en el BOPB núm. 110, de 8 de maig).

Edicte de 20 d'abril de 2009, de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Tarragona, pel qual es publiquen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses que s'utilitzaran a les eleccions al Parlament Europeu 2009 en els municipis de la província de Tarragona (BOPT núm. 90, de 20 d'abril)

Ordre de 16 d'octubre de 1978, sobre l'obtenció de còpies del cens electoral en suport magnètic (BOE núm. 249, de 18 d'octubre).

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificació d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l'Oficina del Cens Electoral de les condemnes que portin aparellada la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig).

Reial decret 2118/1993, de 3 de desembre, pel qual es disposa l'ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d'estats membres de la Unió Europea, residents a Espanya (BOE núm. 290, de 4 de desembre).

Ordre de 20 de desembre de 1993, per la qual es dicten les normes i instruccions tècniques precises per a l'ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d'Estats membres, residents a Espanya (BOE núm. 305, de 22 de desembre), modificada per l'Ordre de 28 de gener de 1994 (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Ordre de 15 d'abril de 1994, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral per a les eleccions al Parlament Europeu (BOE núm. 95, de 21 d'abril).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener).

Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 102, de 27 d'abril).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals.

Resolució de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d'una còpia del cens als representants de les entitats polítiques en cinta magnètica.

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d'inscripció en el cens pels candidats.

Instrucció de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre documentació que ha d'acompanyar-se en la presentació de candidatures (BOE núm. 67, de 19 de març).

Instrucció de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la documentació que s'ha de lliurar en la presentació de candidatures (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la denúncia d'irregularitats en determinades candidatures.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la forma de realitzar la retirada de la candidatura d'una entitat política.

Edicte de 5 de maig de 2009, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures presentades a les eleccions de diputats al Parlament Europeu, convocades pel Reial decret 482/2009, de 3 d’abril, del dia 7 de juny (BOE núm. 110, de 6 de maig, i correcció d'errades en el BOE núm. 111, de 7 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2009, de la Junta Electoral Central, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades a les eleccions de diputats al Parlament Europeu, convocades pel Reial decret 482/2009, de 3 d’abril, del dia 7 de juny (BOE núm. 115, de 12 de maig, i correcció d'errades en el BOE núm. 117, de 14 de maig, i BOE núm. 123, de 21 de maig).

Resolució de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'obligatorietat de l'empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d'una llista electoral un cop proclamat candidat.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Dictamen de 20 de novembre de 2003, del Comitè de les Regions, sobre la proposta de decisió del Consell per la qual s'estableix un programa d'acció comunitari per a la promoció de la ciutadania europea activa, i la comunicació de Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre les mesures que han d'adoptar-se pels estats membres per garantir la participació de tots els ciutadans de la Unió a les eleccions al Parlament Europeu de 2004 en una Unió ampliada (DOCE, 2004/C 73/09, de 23 de març de 2004).

Circular 5/2006, de 4 d'octubre, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, sobre la participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Ordre TRE/254/2009, de 15 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats al Parlament Europeu el dia 7 de juny de 2009 (DOGC núm. 5385, de 22 de maig).

Edictes de 24, 27, 28, 29 i 30 d’abril i 27 de maig de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics que els ajuntaments reserven per a actes de campanya electoral. (BOPB núm. 100, de 27 d’abrilBOPB núm. 101, de 28 d’abrilBOPB núm. 102, de 29 d’abril; BOPB núm. 103, de 30 d’abrilBOPB núm. 128, de 29 d'abril, i correcció d'errades en el BOPB núm. 107, de 5 de maig, i BOPB núm. 109, de 7 de maig).

Edictes de 23, 27, 28 i 30 d’abril i 11 i 15 de maig de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Girona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics que els ajuntaments reserven per a actes de campanya electoral (BOPG núm. 81, de 29 d’abril, i BOPG núm. 85, de 6 de maig; BOPG núm. 92, de 15 de maig, i BOPG núm. 95, de 20 de maig).

Edictes de 23, 24 i 28 d’abril de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Lleida, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics que els ajuntaments reserven per a actes de campanya electoral (BOPLL núm. 61, de 29 d’abril).

Edictes de 24 i 27  d’abril i 6 de maig de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics que els ajuntaments reserven per a actes de campanya electoral (BOPT núm. 98, de 29 d’abril, i BOPT núm. 105, de 8 de maig).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, sobre tarifes postals per trameses d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i els objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics desenvolupin durant el procés electoral.

Instrucció de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Edictes de 23, 27, 28 i 30 d’abril i 11 i 15 de maig de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Girona, pels quals es dóna publicitat als llocs oferts pels ajuntaments per a la col·locació de pancartes i cartells electorals (BOPG núm. 81, de 29 d’abril; BOPG núm. 85, de 6 de maigBOPG núm. 92, de 15 de maig, i BOPG núm. 95, de 20 de maig).

Edictes de 24 i 27 d’abril de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Tarragona, pels quals es dóna publicitat als llocs oferts pels ajuntaments per a la col·locació de pancartes i cartells electorals (BOPT núm. 98, de 29 d’abril).

Edictes de 23, 24 i 28 d’abril de 2009, de les juntes electorals de zona de la província de Lleida, pels quals es dóna publicitat als llocs oferts pels ajuntaments per a la col·locació de pancartes i cartells electorals (BOPLL núm. 61, de 29 d’abril).

Edictes de 27, 28, 29 i 30 d’abril i 21 de maig de 2009, de diverses juntes electorals de la província de Barcelona, pels quals es dóna publicitat als llocs oferts pels ajuntaments per a la col·locació de pancartes i cartells electorals (BOPB núm. 103, de 30 d’abril;  BOPB núm. 110, de 8 de maig, i BOPB núm. 122, de 22 de maig). 

Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva (BOE núm. 166, de 13 de juliol), modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny (BOE núm. 136, de 8 de juny), i per la Llei 15/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10 de juliol); per la Llei 39/2002, de 28 d’octubre (BOE núm. 259, de 29 d’octubre), i per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23 de març).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Resolució de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els espais gratuïts de propaganda electoral que corresponen a entitats polítiques que van concórrer en les passades eleccions generals en coalició.

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Instrucció 3/2009, de 7 de maig, de la Junta Electoral Central, de delegació en les juntes electorals provincials de les competències contemplades a l’article 65.5 de la Llei orgànica del règim electoral general, als efectes de les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 116, de 13 de maig).

Acord de 14 de maig de 2009, de la Junta Electoral Central, pel qual es fa pública la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública en relació amb les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009, distribució aprovada per la Junta Electoral Central en sessió del dia de la data, vista la proposta formulada per la Comissió de Ràdio i Televisió, segons estableix l’article 65 de la Llei orgànica de règim electoral general (BOE núm.118, de 15 de maig).

Edicte de 15 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, mitjançant el qual s’anuncia la comunicació de Televisió de Catalunya, S.A., sobre les entrevistes que té previst dur a terme amb els representants de diverses formacions polítiques (BOPB núm. 119, de 19 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb els criteris de cobertura informativa i les entrevistes i debats amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu, establerts per la Corporació Catalana de Mitjans (BOPB núm. 119, de 19 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Gavà Televisió (BOPB núm. 119, de 19 de maig).

Resolució de 18 de maig de 2009, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual s’anuncia que la Corporació de RTVE ha posat en coneixement de la Junta Electoral Central el programa de debats i entrevistes a celebrar en els mitjans de comunicació depenents de l’esmentada Corporació en relació amb les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 121, de 19 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Canal Català TV (BOPB núm. 120, de 20 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Gavà Televisió (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Ràdio Capellades (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Ràdio - 4 (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Ràdio Rubí (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Ràdio Cornellà (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual s’anuncia l’acord d’aquesta Junta Electoral sobre distribució d’espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública, pel qual s’aprova la proposta de la Comissió de Ràdio i Televisió de data 19 de maig de 2009 (BOPB núm. 122, de 22 de maig, i DOGC núm. 5386, de 25 de maig).

Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Barcelona TV (BOPB núm. 122, de 22 de maig).

Resolució de 22 de maig de 2009, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es fa pública la comunicació d’Antena-3 de Televisión, S.A. sobre el debat a realitzar en aquest mitjà en relació amb les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 126, de 25 de maig).

Edicte de 21 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Televisió Badalona (TVB) (BOPB núm. 125, de 26 de maig).

Edicte de 21 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu tenen previst emetre Granollers TV i Ràdio 7 Vallès (BOPB núm. 125, de 26 de maig).

Edicte de 21 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Gavà Televisió (BOPB núm. 125, de 26 de maig).

Edicte de 22 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu tenen previst emetre Maresme Digital TV i Mataró Ràdio (BOPB núm. 125, de 26 de maig).

Edicte de 25 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Canal Mollet Televisió Municipal (BOPB núm. 126, de 27 de maig).

Edicte de 19 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Emissores de Catalunya Ràdio (BOPB núm. 127, de 28 de maig).

Edicte de 29 de maig de 2009, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu té previst emetre Radio Martorell (BOPB núm. 134, de 5 de juny).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 28 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Llei 23/1998, de 30 de desembre de 1998, d'estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol).

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72 c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la no exigència que l'elector acudeixi personalment a l'Oficina de Correus a certificar el sobre de votació.

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins el domicili d'electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.

Instrucció de 20 d'abril de 1998, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits del vot dels electors inscrits en el cens especial de residents absents (BOE núm. 97, de 23 d'abril).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris admetin l'acreditació de la identitat de l'intern.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l'efecte de sol·licitar el vot per correu.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s'ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l'apoderat d'un elector que ha mort.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d'un interventor.

Instrucció 2/2009, de 2 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la garantia de l’exercici personal del vot per correu dels electors residents absents (BOE núm. 94, de 17 d’abril).

Ordre FOM954/2009, de 16 d’abril, per la qual es dicten les normes sobre la col·laboració del servei de correus en les eleccions de diputats al Parlament Europeu (BOE núm. 95, de 18 d’abril, i correcció d'errades al BOE núm. 101, de 25 d'abril).

Acord de 28 de maig de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre l’ampliació del termini per dipositar el vot per correspondència a les oficines de Correus.

Resolució de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si és precís per a ser interventor estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d'una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d'una candidatura retirada i l'acreditació dels seus interventors.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o el magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 19 de setembre de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels electors inscrits en el CERA.

Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificació censal específica prevista a l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Acord de 23 de juny de 2009, de la Presidència Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la publicació dels resultats de les eleccions de diputats al Parlament Europeu, convocades per Reial decret 482/2009, de 3 d’abril, i celebrades el 7 de juny de 2009, amb indicació del nombre d’escons i de vots obtinguts per les candidatures proclamades (BOE núm. 152, de 24 de juny).

Acord de 23 de juny de 2009, de la Presidència Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la proclamació de diputats electes al Parlament Europeu en les eleccions celebrades el 7 de juny de 2009 (BOE núm. 152, de 24 de juny).

Resolució de 7 d'octubre de 2009, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de correcció d’errades en els resultats de les eleccions al Parlament Europeu inclosos en l'Acord de 23 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la publicació dels resultats de les eleccions de Diputats al Parlament Europeu convocades pel Reial Decret 482/2009, de 3 d'abril, i celebrades el 7 de juny de 2009 (BOE núm. 249, de 15 d’octubre).

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i els tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre) .

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven normes sobre tramitació dels recursos d'empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.

Sentència núm. 149/2000, d'1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l'expressió "judicial" continguda en l'últim incís de l'article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Acord de 7 de maig de 2009, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s’habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d’empara electoral (BOE núm. 114, d’11 de maig).

Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).

Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l'execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les Notificacions al què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d'abonar-se l'avançament de les subvencions quan no existeix administrador general.

Acord de 9 d'abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 125.3 de la LOREG (disposició dels saldos dels comptes corrents electorals).

Reial decret 562/1993, de 16 d'abril, pel qual es desenvolupa l'article 18 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1992, sobre procediment especial de gestió de despeses electorals (BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 332/1999, de 26 de febrer (BOE núm. 58, de 9 de març).

Acord de 25 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, Sobre l'avançament de les subvencions electorals.

Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l'aval bancari.

Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 19 de juliol de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre les subvencions per trameses de propaganda electoral en les eleccions al Parlament Europeu.

Reial decret 1907/1995, de 24 de novembre, pel qual es regula la tramitació de les subvencions estatals anuals i per les despeses electorals a les formacions polítiques (BOE núm. 298, de 14 de desembre).

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol).

Ordre INT/3782/2007, de 13 de desembre, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals (BOE núm. 308, de 25 de desembre de 2007).

Ordre EHA/947/2009, de 16 d’abril, per la qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions al parlament europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 94, de 17 d’abril).

Resolució de 8 de maig de 2012, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en relació amb l'informe de fiscalització de les comptabilitats electorals de les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009 (BOE núm. 153 de 27 de juny de 2012).

Reial decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2008. (BOE núm. 312, de 27 de desembre).

Data d'actualització:  08.02.2011