• Imprimeix

Normativa

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diverses modalitats del referèndum (BOE núm. 20, de 23 de gener), modificada per la Llei orgànica 12/1980, de 16 de desembre (BOE núm. 308, de 24 de desembre).

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament Notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d'octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d'abril (BOE núm. 92, de 17 d'abril ).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d'11 de març; correcció d'errades al BOE núm. 207, de 29 d'agost), i per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre).

Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d'errades al BOE núm. 8, de 9 de gener de 2003), i per l' Ordre int/2838/2003, de 14 d'octubre (BOE núm. 249, de 17 d'octubre).

Acord d'11 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aprova l'informe urgent de la Junta Electoral Central sobre el projecte de Decret de normes complementàries per a la realització del referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Decret 171/2006, de 18 de maig, de normes complementàries per a la realització del referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4637, de 19 de maig).

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Reial decret 1339/1987, de 30 d'octubre, sobre els mitjans de participació institucional dels espanyols residents a l'estranger (BOE núm. 262, de 2 de novembre), modificat pel Reial decret 597/1994, de 8 d'abril (BOE núm. 93, de 19 d'abril), i pel Reial decret 2022/1997, de 26 de desembre (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998).

Decret 170 /2006, de 18 de maig, pel qual se sotmet a referèndum el projecte reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4637, de 19 de maig i BOE núm. 119, de 19 de maig).
Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de sobres i de les paperetes electorals.

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud de la Conselleria de Governació i Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya de realització d'experiència pilot en relació amb la votació en el referèndum de modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya consistent en l'edició de paperetes de votació que, mantenint les característiques usuals i amb les adaptacions necessàries, puguin ser utilitzades pels electors invidents.

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models d'actes a utilitzar per les juntes i les meses electorals en el referèndum sobre modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya a celebrar el 18 de juny de 2006 (BOE núm. 129, de 31 de maig).

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre redacció de la pregunta a sotmetre al cos electoral en el referèndum.

Acord de 6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, pel qual s'aproven els models d'actes a utilitzar en el referèndum sobre modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya a celebrar el 18 de juny de 2006 (DOGC núm. 4650, de 8 de juny).

Resolució de 7 de juny de 2006, de la Presidència de la Junta Electoral Central, en relació amb l'Acord de la Junta Electoral Central de 24 de maig de 2006, pel qual s'aproven els models d'actes a utilitzar per les juntes electorals en el referèndum sobre reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya a celebrar el 18 de juny de 2006 (BOE núm. 138, de 10 de juny).

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per emplenar els impresos i per a l'abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de meses electorals.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre problemes de quòrum en la sessió plenària de l'ajuntament en la qual s'hagi de designar els membres de meses electorals.

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una persona cega pot ser designada membre de mesa electoral.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la participació dels Mossos d'Esquadra en els processos electorals, com a interventors o apoderats d'alguna formació política o com a membres de meses electorals.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que el ajuntament realitzin sortejos supletoris de membres de Mesa electoral.

Resolució de 29 de novembre de 2004, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 288, de 30 de novembre).

Acord de 17 de maig de 2006, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual s'anomenen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Edictes de 19, 21, 22, 23 i 25 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Barcelona núm. 123, de 24 de maig; BOP Barcelona núm.124, de 25 de maig; BOP de Barcelona núm. 125, de 26 de maig; BOP de Barcelona núm. 129, de 31 de maig; DOGC núm. 4641, de 25 de maig; DOGC núm. 4643, de 29 de maig, i DOGC núm. 4644, de 30 de maig).

Edicte de 21 i 22 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pel qual es publica la seva composició inicial (DOGC núm. 4641, de 25 de maig, DOGC núm. 4643, de 29 de maig, DOGC núm. 4644, de 30 de maig, i BOP de Girona núm. 102, de 29 de maig).

Edictes de 21 i 22 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició inicial (DOGC núm. 4641, de 25 de maig i DOGC núm. 4643, de 29 de maig).

Edictes de 21 i 22 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es publica la seva composició inicial (BOP de Tarragona núm. 119, de 24 de maig; DOGC núm. 4641, de 25 de maig; DOGC núm. 4642, de 26 de maig; DOGC núm. 4643, de 29 de maig).

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre el criteri de la JEC en relació amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de la constitució de les juntes electorals provincials i de zona amb motiu del referèndum sobre la modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya segons el que disposa l'article 25 del Decret de la Generalitat de Catalunya 171/2006, de 18 de maig.

Edictes de 28 i 29 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Lleida núm. 74, de 30 de maig; DOGC núm. 4645, de 31 de maig; DOGC núm. 4646, d'1 de juny, i BOE núm. 129, de 31 de maig).

Edictes de 29 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Tarragona núm. 124 (fascicle II), de 30 de maig; DOGC núm. 4645, de 31 de maig; DOGC núm. 4646, d'1 de juny, i BOE núm. 129, de 31 de maig).

Edictes de 29 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pels quals es publica la seva composició definitiva (Suplement de BOP de Girona núm. 103, de 30 de maig; DOGC núm. 4645, de 31 de maig, i BOE núm. 129, de 31 de maig, i DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Edictes de 29 i 30 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es publica la seva composició definitiva (BOP de Barcelona núm. 129, de 31 de maig; BOP de Barcelona núm. 130, d'1 de juny; BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny; DOGC núm. 4645, de 31 de maig; DOGC núm. 4646, d'1 de juny, i DOGC núm. 4647, de 2 de juny, i BOE núm. 129, de 31 de maig).

Acord de 29 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l'article 12.2 de la Llei orgànica 2/1980, sobre regulació de les distintes modalitats de referèndum, en relació amb el referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006 que tindrà lloc el 18 de juny de 2006 (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Acord de 6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra acord de Junta Electoral Provincial de nomenament de vocals no judicials de les respectives Juntes Electorals de Zona.

Resolució de 29 de desembre de 1995, de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual s'acorda la publicació de la Instrucció d'aquesta mateixa data per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels diaris de més difusió provincial, a l'efecte de la publicació de la relació de seccions, meses i locals electorals (BOE núm. 5, de 5 de gener de 1996).

Edicte de 20 de maig de 2006, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Girona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Girona núm. 100, de 25 de maig).

Edicte maig de 2006, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Tarragona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Tarragona núm. 120, de 25 de maig).

Edicte de 23 de maig de 2006, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Barcelona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (annex I al BOP de Barcelona núm. 124, de 25 de maig).

Edicte de 19 de maig de 2006, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Lleida, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 71, de 25 de maig).

Edicte de 23 de maig de 2006, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Barcelona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (annex I al BOP de Barcelona núm. 124, de 25 de maig, correcció d'errades BOP de Barcelona núm. 128, de 30 de maig, modificació BOP de Barcelona núm. 136, de 8 de juny i BOP de Barcelona núm. 142, de 15 de juny).

Ordre de 16 d'octubre de 1978, sobre l'obtenció de còpies del cens electoral en suport magnètic (BOE núm. 249, de 18 d'octubre).

Ordre d'11 de juny de 1986, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques precises per a la formació del fitxer nacional d'electors ajustat a la renovació dels padrons municipals d'habitants de 1986 i per a l'elaboració de llistes electorals derivades del mateix (BOE núm. 147, de 20 de juny; correccions d'errades al BOE núm. 164, de 10 de juliol, i al BOE núm. 174, de 22 de juliol), modificada per l'Ordre d'11 de novembre de 1986 (BOE núm. 273, de 14 de novembre).

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificació d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l'Oficina del Cens Electoral de les condemnes que portin aparellada la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener).

Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 102, de 27 d'abril).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals.

Resolució de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d'una còpia del cens als representants de les entitats polítiques en cinta magnètica.

Ordre int/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l'article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Resolució de 24 de febrer de 2006, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d'ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al Cens Electoral (BOE núm. 57, de 8 de març).

Acord de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de l'avançament del lliurament del cens electoral a les formacions polítiques i l'ampliació del termini de dipòsit a les oficines de Correus.

Acord d'1 de juny de 2006, de Junta Electoral Central, sobre la dificultat de realització del mailing OCE i dates fixades pel Ministeri de Foment.

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Circular 1/2004, de 3 de febrer, de participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Ordre tri/252/2006, de 19 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en el referèndum del dia 18 de juny de 2006 (DOGC núm. 4642 de 26 de maig).

Instrucció de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, de delegació en els juntes electorals provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya de les competències contemplades a l'article 65.5 de la Llei orgànica del règim electoral general en aplicació de l'article 14 de la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes modalitats de referèndum, respecte al referèndum sobre modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (BOE núm. 126, de 27 de maig).

Edictes de 25 i 26 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Barcelona núm. 126, de 27 de maig; BOP de Barcelona núm. 128, de 30 de maig; BOP de Barcelona núm. 129, de 31 de maig; DOGC núm. 4644, de 30 de maig; DOGC núm. 4645, de 31 de maig; DOGC núm. 4646, d'1 de juny i DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Edictes de 26 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Girona núm. 101bis, de 28 de maig i BOP de Girona núm. 105, d'1 de juny; DOGC núm. 4645, de 31 de maig, i DOGC núm. 4646, d'1 de juny).

Edictes de 26 i 31 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Lleida núm. 73, de 28 de maig; DOGC núm. 4644, de 30 de maig; DOGC núm. 4645, de 31 de maig i DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Edictes de 26, 29 i 31 de maig de 2006, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Tarragona núm. 123, de 29 de maig; BOP de Tarragona núm. 124 (fascicle II), de 30 de maig; BOP de Tarragona núm. 128, de 3 de juny; DOGC núm. 4644, de 30 de maig, i DOGC núm. 4645, de 31 de maig).

Acord d'1 de juny de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud de pròrroga del termini de petició de locals per actes de campanya electoral relacionats amb el referèndum.

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral de Zona d'Igualada, en relació als locals sol·licitats per Convergència i Unió (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny).

Edicte de 12 de juny de 2006, de la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat, de rectificació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat d'error en la transcripció (BOP de Barcelona núm. 141, de 14 de juny, i DOGC núm. 4654, de 14 de juny).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, sobre tarifes postals per trameses d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la durada de la campanya electoral i de la campanya institucional i sobre el dia de reflexió.

Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics desenvolupin durant el procés electoral.

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals (BOE núm. 222, de 16 de setembre; correcció d'errades al BOE núm. 233, de 29 de setembre).

Instrucció de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Acord de 19 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de consultes sobre la designació de representants, d'espais gratuïts de propaganda i de la franquícia postal en relació al referèndum per a la Constitució Europea.

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312, de 30 de desembre)

Decret 64/2006, de 4 d'abril , pel qual la Presidència de la Generalitat assumeix la competència en matèria de contractació de les campanyes institucionals relacionades amb la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i amb el referèndum que es convoqui en relació amb aquesta proposta (DOGC núm. 4609, de 6 d'abril).

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre les campanyes institucionals informatives elaborades pel Ministeri de l'Interior destinades a facilitar el coneixement pels electors de procediments importants sobre l'exercici del dret de vot en relació amb el referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud de suspensió immediata de la campanya institucional de la Generalitat de Catalunya en relació amb el referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'adopció per la Junta Electoral Central de diverses mesures per les actuacions suposadament il·legals realitzades dins la referida campanya, així com que la mateixa es reguli exclusivament per l'establert a l'article 50.1 LOREG i sobre la consulta sobre la mesura de la campanya institucional.

Instrucció de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre l'aplicació de l'article 14.1.b) de la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les distintes modalitats de referèndum (BOE núm. 125, de 26 de maig).

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud de suspensió de campanya electoral consistent en carta dirigida als ciutadans per fomentar participació en el referèndum de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Acord d'6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra acord de la Junta Electoral Provincial sobre els criteris de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en el referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Acord de 6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre el vídeo remès per la Generalitat de Catalunya sobre la campanya institucional en relació amb el referèndum sobre modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Acord de 12 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud de suspensió de la campanya institucional que està realitzant la Generalitat de Catalunya amb motiu de referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia.

Acord de 15 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, de denuncia per formació política contra la Generalitat de Catalunya per presumpte incompliment de l'acord de la Junta Electoral de 12 de juny de 2006 sobre sol:licitud de la mateixa entitat política de suspensió de la campanya institucional en relació amb el referèndum sobre reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Acord de 15 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre el recurs interposat per formació política contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 12 de juny de 2006 amb un acte celebrat el 6 de juny amb participació de membres del govern de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 16 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud formulada per determinades formacions polítiques de diverses actuacions de la Junta Electoral Central en relació amb el suposat missatge institucional del President de la Generalitat de Catalunya a emetre per TV-3 i TVE.

Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva (BOE núm. 166, de 13 de juliol), modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny (BOE núm. 136, de 8 de juny), i per la Llei 15/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10 de juliol).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre ).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la Junta Electoral és competent pel control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d'àmbit territorial.

Acord de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb el referèndum sobre la Constitució Europea (BOE núm. 23, de 27 de gener).

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre el Plan de Cobertura Informativa del referèndum sobre la modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat pel Consell d'Administració de RTVE en sessió de 18 de maig de 2006.

Edicte de 27 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Catalunya Ràdio, SGRG, SA té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 128, de 30 de maig).

Edicte de 27 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Televisió de Catalunya, S.A., té intenció emetre (BOP de Barcelona, 130, d'1 de juny).

Edicte de 31 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a través del qual s'anuncia la comunicació de Radio 7 Vallés-Granollers TV, sobre les entrevistes que tenen previst celebrar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny i DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Edicte de 31 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Televisió Espanyola a Catalunya té intenció emetre (BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny, DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra emissió de programes informatius inserits en pàgina web.

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra Plà de Cobertura Informativa RTVE i RNE.

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya COM RÀDIO té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny) .

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Canal Català Vallès Oriental té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny) .

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny)

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Barcelona Televisió té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny).

Edicte de 2 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que, amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Gavà Televisió té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 135, de 7 de juny, i DOGC núm. 4649, de 7 de juny).

Edicte de 2 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que, amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Ràdio Puig-Reig té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 135, de 7 de juny, i DOGC núm. 4649, de 7 de juny).

Edicte de 6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Ràdio Berga té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 136, de 8 de juny i DOGC núm. 4650, de 8 de juny) .

Edicte de 8 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Ràdio Arenys té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 138, de 10 de juny i DOGC núm. 4652, de 12 de juny) .

Edicte de 9 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Canal Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 140, de 13 de juny i DOGC núm. 4653, de 13 de juny).

Edicte de 13 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació a les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Canal Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 142, de 15 de juny i DOGC núm. 4655, de 15 de juny).

Edicte de 15 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació a les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Radio Arenys té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 144, de 17 de juny).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 28 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i la difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Llei 23/1998, de 30 de desembre de 1998, d'estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol)

Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva (BOE núm. 166, de 13 de juliol), modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny (BOE núm. 136, de 8 de juny), i per la Llei 15/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10 de juliol).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la Junta Electoral és competent pel control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d'àmbit territorial.

Acord de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb el referèndum sobre la Constitució Europea (BOE núm. 23, de 27 de gener).

Acord de 24 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre el Plan de Cobertura Informativa del referèndum sobre la modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat pel Consell d'Administració de RTVE en sessió de 18 de maig de 2006.

Edicte de 27 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Catalunya Ràdio, SGRG, SA té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 128, de 30 de maig).

Edicte de 27 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Televisió de Catalunya, S.A., té intenció emetre (BOP de Barcelona, 130, d'1 de juny).

Edicte de 31 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a través del qual s'anuncia la comunicació de Radio 7 Vallés-Granollers TV, sobre les entrevistes que tenen previst celebrar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny i DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Edicte de 31 de maig de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Televisió Espanyola a Catalunya té intenció emetre (BOP de Barcelona núm. 131, de 2 de juny, DOGC núm. 4647, de 2 de juny).

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra emissió de programes informatius inserits en pàgina web.

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre recurs contra Plà de Cobertura Informativa RTVE i RNE.

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya COM RÀDIO té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny) .

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Canal Català Vallès Oriental té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny) .

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny)

Edicte d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Barcelona Televisió té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 132, de 3 de juny i DOGC núm. 4648, de 6 de juny).

Edicte de 2 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que, amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Gavà Televisió té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 135, de 7 de juny, i DOGC núm. 4649, de 7 de juny).

Edicte de 2 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que, amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Ràdio Puig-Reig té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 135, de 7 de juny, i DOGC núm. 4649, de 7 de juny).

Edicte de 6 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Ràdio Berga té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 136, de 8 de juny i DOGC núm. 4650, de 8 de juny) .

Edicte de 8 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Ràdio Arenys té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 138, de 10 de juny i DOGC núm. 4652, de 12 de juny) .

Edicte de 9 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Canal Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 140, de 13 de juny i DOGC núm. 4653, de 13 de juny).

Edicte de 13 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació a les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Grup Canal Català TV té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 142, de 15 de juny i DOGC núm. 4655, de 15 de juny).

Edicte de 15 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació a les entrevistes i debats que amb motiu de la celebració del referèndum sobre el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Radio Arenys té intenció d'emetre (BOP de Barcelona núm. 144, de 17 de juny).

Instrucció de 29 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre concepte de certificació censal específica, supòsits en què procedeix la seva expedició, òrgan competent i termini per a la seva expedició (BOE núm. 104, d'1 de maig), modificada per la Instrucció de 28 d'abril de 1993 (BOE núm. 103, de 30 d'abril), i per la Instrucció de 7 de maig de 2003 (BOE núm. 112, de 10 de maig).

Resolució de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si és precís per a ser interventor estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d'una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d'una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l'elector.

Acord de 19 de setembre de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels electors inscrits en el CERA.

Acord de 15 de juny de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de l'escrutini de paperetes amb quelcom diferència respecte a les paperetes oficials.

Acord d'11 de maig de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre si en el referèndum per a l'aprovació de la modificació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya "la majoria ha de ser absoluta o relativa".

Acord d'1 de juny de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre queixa per no poder exercir el dret a vot en el referèndum sobre reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya per tindre nacionalitat alemanya.

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Edicte de 26 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Girona, referent als resultats de l'escrutini del referèndum del projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (BOP de Girona núm. 127, de 4 de juliol).

Edicte de 29 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fa pública la proclamació definitiva de resultats del referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (BOP de Barcelona núm. 156, d'1 de juny).

Edicte de 29 de juny de 2006, de la Junta Electoral Provincial de Girona, sobre proclamació definitiva de resultats del Referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del dia 18 de juny de 2006 (BOP de Girona núm. 130, de 7 de juliol).

Resolució de 3 de juliol de 2006, de la Junta Electoral Central, de declaració oficial dels resultats del referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, convocat per decret 170/2006 de 18 de maig, de la Generalitat de Catalunya, i celebrat el 18 de juny de 2006 (BOE núm. 158, de 4 de juliol i DOGC núm. 4676, de 14 de juliol).

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre ).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven normes sobre tramitació dels recursos d'empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Sentència núm. 149/2000, d'1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l'expressió "judicial" continguda en l'últim incís de l'article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Edicte de 2 de juny de 2006, del Departament de Governació i Administracions Públiques, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 2/2006 (DOGC núm. 4657, de 19 de juny).

Decret 172/2006, de 18 de maig, pel qual s'estableix una línia d'ajuts als grups polítics amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya per subvencionar les despeses ocasionades per l'explicació i divulgació de la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4637, de 19 de maig).
Data d'actualització:  08.02.2011