• Imprimeix

Normativa

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diverses modalitats del referèndum (BOE núm. 20, de 23 de gener), modificada per la Llei orgànica 12/1980, de 16 de desembre (BOE núm. 308, de 24 de desembre).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al (BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d'11 de març; correcció d'errades al BOE núm. 207, de 29 d'agost), i per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre).

Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d'errades al BOE núm. 8, de 9 de gener de 2003), i per l' Ordre int/2838/2003, de 14 d'octubre (BOE núm. 249, de 17 d'octubre).

Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del disposat l'article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març ).

Reial decret 7/2005, de 14 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del procediment electoral aplicables al referèndum sobre el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 13, de 15 de gener).

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Reial decret 1339/1987, de 30 d'octubre, sobre els mitjans de participació institucional dels espanyols residents a l'estranger (BOE núm. 262, de 2 de novembre), modificat pel Reial decret 597/1994, de 8 d'abril (BOE núm. 93, de 19 d'abril), i pel Reial decret 2022/1997, de 26 de desembre (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998).

Reial decret 5/2005, de 14 de gener, pel qual es sotmet a referèndum consultiu de la Nació la decisió política de ratificar el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 13, de 15 de gener).
Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de sobres i de les paperetes electorals

Ordre int/31/2005, de 17 de gener, del Ministeri de l'Interior, per la qual es determinen els models d'urnes i cabines i els impresos electorals a utilitzar en el referèndum sobre el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 18, de 21 de gener).

Resolució de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes en relació amb el referèndum sobre la Constitució Europea (publicació de la JEC, de 16 de febrer).

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per emplenar els impresos i per a l'abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de meses electorals.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre problemes de quòrum en la sessió plenària de l'ajuntament en la qual s'hagi de designar els membres de meses electorals.

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una persona cega pot ser designada membre de mesa electoral.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la participació dels Mossos d'Esquadra en els processos electorals, com a interventors o apoderats d'alguna formació política o com a membres de meses electorals.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Instrucció de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de delegació a les juntes electorals provincials les competències contemplades a l'article 65.5 de la LOREG en aplicació de l'article 14 de la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum, respecte al referèndum consultiu sobre el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 23, de 27 de gener).

Resolució de 29 de novembre de 2004, de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la seva composició (BOE núm. 288, de 30 de novembre).

Acord de 14 de gener de 2005, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen els vocals de procedència judicial de les juntes electorals provincials (BOE núm. 13, de 15 de gener).

Edictes de 14, 17, 18, 25 i 26 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Tarragona núm. 15, de 20 de gener; BOP de Tarragona núm. 16, de 21 de gener; BOP de Tarragona núm. 21, de 27 de gener; BOP de Tarragona núm. 22, de 28 de gener, i BOP de Tarragona núm. 25, d'1 de febrer).

Edictes de 17, 18, 25 i 26 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es publica la seva composició (BOP de Lleida núm. 11, de 21 de gener; BOP de Lleida núm. 16, de 29 de gener, i BOP de Lleida núm. 19, de 5 de febrer).

Edictes de 17, 24, 25 i 27 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Girona núm. 16, de 25 de gener; BOP de Girona núm. 20, de 31 de gener; BOP de Girona núm. 22, de 2 de febrer; BOP de Girona núm. 25, de 7 de febrer, i BOP de Girona núm. 33, de 17 de febrer).

Edicte de 27 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es publica la seva composició (BOP de Barcelona núm. 25, de 29 de gener; correcció d'errades al BOP de Barcelona núm. 29, de 3 de febrer).

Acord de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de designació dels vocals de les juntes electorals provincials (BOE núm. 23, de 27 de gener).

Resolució de 29 de desembre de 1995, de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual s'acorda la publicació de la Instrucció d'aquesta mateixa data per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels diaris de més difusió provincial, a l'efecte de la publicació de la relació de seccions, meses i locals electorals (BOE núm. 5, de 5 de gener de 1996).

Edicte de 16 de gener de 2005, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Girona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Girona núm. 14, de 21 de gener).

Edicte de 17 de gener de 2005, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Lleida, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Lleida núm. 11, de 21 de gener).

Edicte de 20 de gener de 2005, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Barcelona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (annex I al BOP de Barcelona núm. 18, de 21 de gener; correccions d'errades al BOP de Barcelona núm. 23, de 27 de gener; al BOP de Barcelona núm. 24, de 28 de gener, i al BOP de Barcelona núm. 37, de 12 de febrer).

Edicte de 21 de gener de 2005, de l'Oficina Provincial del Cens Electoral de Tarragona, pel qual es publiquen el número, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna (BOP de Tarragona núm. 16, de 21 de gener).

Ordre d'11 de juny de 1986, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques precises per a la formació del fitxer nacional d'electors ajustat a la renovació dels padrons municipals d'habitants de 1986 i per a l'elaboració de llistes electorals derivades del mateix (BOE núm. 147, de 20 de juny; correccions d'errades al BOE núm. 164, de 10 de juliol, i al BOE núm. 174, de 22 de juliol), modificada per l'Ordre d'11 de novembre de 1986 (BOE núm. 273, de 14 de novembre) .

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l'expedició de certificació d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l'Oficina del Cens Electoral de les condemnes que portin aparellada la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig) .

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener).

Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 102, de 27 d'abril).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals.

Resolució de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d'una còpia del cens als representants de les entitats polítiques en cinta magnètica.

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Acord de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de l'avançament del lliurament del cens electoral a les formacions polítiques i l'ampliació del termini de dipòsit a les oficines de Correus.

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Circular 1/2004, de 3 de febrer, de participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Ordre tri/18/2005, de 31 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en el referèndum consultiu del dia 20 de febrer de 2005 (DOGC núm. 4320, de 10 de febrer).

Edicte de 21 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Lleida, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Lleida núm. 13, de 24 de gener, i BOP de Lleida núm. 15, de 27 de gener).

Edictes de 21, 22 i 24 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Barcelona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (annex I al BOP de Barcelona núm. 20, de 24 de gener, i BOP de Barcelona núm. 24, de 28 de gener; correcció d'errades al BOP de Barcelona núm. 27, d'1 de febrer).

Edictes de 21 i 24 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Tarragona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Tarragona núm. 21, de 27 de gener).

Edicte de 24 de gener de 2005, de les juntes electorals de la circumscripció de Girona, pels quals es dóna publicitat a la relació de locals oficials i de llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Girona núm. 16, de 25 de gener).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, sobre tarifes postals per trameses d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics desenvolupin durant el procés electoral.

Instrucció de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Ordre pre/37/2005, de 20 de gener, del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa el compliment de l'Acord de 19 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, en relació a la campanya informativa sobre la Constitució Europea realitzada pel Govern (BOE núm. 18, de 21 de gener).

Acord de 19 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de denúncia de la campanya informativa sobre la Constitució Europea realitzada pel Govern, per suposada intenció orientadora del vot.

Acord de 19 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de consultes sobre la designació de representants, d'espais gratuïts de propaganda i de la franquícia postal en relació al referèndum per a la Constitució Europea.

Acord de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de consulta sobre determinada propaganda en relació al referèndum difosa per les corporacions locals.

Instrucció de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la campanya d'informació que els poders públics poden fer sobre el referèndum consultiu referent al Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa, un cop convocat el mateix (BOE núm. 29, de 3 de febrer).

Acord de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que es pugui acordar pel Ple de l'ajuntament una posició comuna del mateix a favor o en contra del recolzament al referèndum sobre la Constitució Europea.

Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en les emissores de televisió privada (BOE núm. 108, de 5 de maig).

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Llei 25/1994, de 12 de juliol, d'incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva (BOE núm. 166, de 13 de juliol), modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny (BOE núm. 136, de 8 de juny), i per la Llei 15/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10 de juliol).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 19 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de consultes sobre la designació de representants, d'espais gratuïts de propaganda i de la franquícia postal en relació al referèndum per a la Constitució Europea.

Acord de 25 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb el referèndum sobre la Constitució Europea (BOE núm. 23, de 27 de gener).

Acord de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, pel qual es fa pública la distribució d'espais gratuïts de propaganda en els mitjans de comunicació de titularitat pública en relació amb el referèndum sobre la Constitució Europea (BOE núm. 27, d'1 de febrer).

Edicte de 3 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual s'anuncia l'Acord d'aquesta Junta Electoral sobre la distribució d'espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública, i pel qual s'aprova la proposta de la Comissió Provincial de Ràdio i Televisió (BOP de Barcelona núm. 33, de 8 de febrer).

Edicte de 4 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual s'anuncia la comunicació de l'emissora COM Ràdio, sobre les entrevistes que té previst realitzar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona núm. 33, de 8 de febrer).

Edicte de 5 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual s'anuncia la comunicació de Barcelona Televisió, sobre les entrevistes que té previst realitzar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona núm. 33, de 8 de febrer).

Edicte de 7 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a través del qual s'anuncia la comunicació de Televisió Espanyola a Catalunya, sobre les entrevistes que té previst realitzar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona, núm. 35, de 10 de febrer).

Edicte de 8 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a través del qual s'anuncia la comunicació de Televisió de l'Hospitalet i Ràdio Hospitalet, sobre les entrevistes que té previst realitzar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona, núm. 35, de 10 de febrer).

Resolució d'11 de febrer de 2005, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es fa pública la comunicació de la directora general de Ràdio - Televisió Espanyola sobre el debat a emetre per Televisió Espanyola en relació al referèndum sobre el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 38, de 14 de febrer).

Edicte d'11 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a través del qual s'anuncia la comunicació de la ràdio i la televisió de l'Hospitalet de Llobregat, sobre les entrevistes que té previst realitzar amb els representants de diverses formacions polítiques (BOP de Barcelona, núm. 39, de 15 de febrer).

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la junta electoral és competent pel control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d'àmbit territorial.

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Ordre de 27 d'octubre de 1986, sobre la participació del personal de les Forces Armades en els diferents processos electorals (BO Ministeri de Defensa núm. 215, de 6 de novembre).

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la no exigència que l'elector acudeixi personalment a l'Oficina de Correus a certificar el sobre de votació.

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins el domicili d'electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.

Instrucció de 20 d'abril de 1998, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits del vot dels electors inscrits en el cens especial de residents absents (BOE núm. 97, de 23 d'abril).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris admetin l'acreditació de la identitat de l'intern.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l'efecte de sol·licitar el vot per correu.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s'ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l'apoderat d'un elector que ha mort.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d'un interventor.

Ordre fom/22/2005, de 17 de gener, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del Servei de Correus en el referèndum sobre la Constitució Europea (BOE núm. 16, de 19 de gener).

Acord de 31 de gener de 2005, de la Junta Electoral Central, de l'avançament del lliurament del cens electoral a les formacions polítiques i l'ampliació del termini de dipòsit a les oficines de Correus.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d'ampliació del termini de lliurament a les oficines de Correus dels sobres de vot per correu.

Instrucció de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 101.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Instrucció de 29 d'abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre concepte de certificació censal específica, supòsits en què procedeix la seva expedició, òrgan competent i termini per a la seva expedició (BOE núm. 104, d'1 de maig), modificada per la Instrucció de 28 d'abril de 1993 (BOE núm. 103, de 30 d'abril), i per la Instrucció de 7 de maig de 2003 (BOE núm. 112, de 10 de maig).

Resolució de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si és precís per a ser interventor estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d'una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d'una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l'elector.

Acord de 19 de setembre de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels electors inscrits en el CERA.

Reial decret 7/2005, de 14 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del procediment electoral aplicables al referèndum sobre el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa (BOE núm. 13, de 15 de gener).

Resolució de 7 d'abril de 2005, de la Junta Electoral Central, de declaració oficial dels resultats del referèndum consultiu pel qual es sotmet a la nació la decisió política del Govern de ratificar el Tractat pel qual s'estableix una Constitució per Europa, convocat pel Reial decret 5/2005, de 14 de gener i que va tenir lloc el 20 de febrer de 2005 (BOE núm. 84, de 8 d'abril).
Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desenvolupament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven normes sobre tramitació dels recursos d'empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Sentència núm. 149/2000, d'1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l'expressió "judicial" continguda en l'últim incís de l'article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el valor afegit (BOE núm. 286, de 29 de novembre).

Reial decret 6/2005, de 14 de gener, pel qual es regula la concessió d'ajudes extraordinàries als grups polítics amb representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, per sufragar les despeses ocasionades per l'explicació i la divulgació pública del Tractat pel qual s'estableix una Constitució Europea (BOE núm. 15, de 18 de gener).

Data d'actualització:  19.02.2008