• Imprimeix

Funcionament d’una convocatòria

Per accedir a la condició de funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya cal superar la convocatòria corresponent (oposició).
La Direcció General de Funció Pública convoca els processos de selecció dels cossos i escales de la seva competència.

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries. Són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

 • Llengua catalana: amb caràcter general, els nivells exigits són: 
 
Grup, Subgrup Nivell de llengua catalana
A, A1 Nivell de suficiència C1 (antic C), excepte el cos de planificació lingüística, en què es requereix el nivell superior C2 (antic D).
A, A2 Nivell de suficiència C1 (antic C)
C, C1 Nivell de suficiència C1 (antic C)
C, C2 Nivell de suficiència C1 (antic C), excepte el cos d’auxiliars de laboratori, en què es requereix el nivell intermedi B2 (antic B)
Agrupació professional de funcionaris Nivell intermedi B2 (antic B)
 • Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir, amb caràcter general, el nivell C2 de llengua castellana, excepte en el cos d’auxiliars de laboratori i en l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern, en què el nivell de llengua castellana exigit és l’intermedi B2 (antic B).


Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Pel que fa a la titulació requerida en la convocatòria (requisit específic), si l’aspirant encara no ha obtingut el títol oficial expedit és suficient que presenti el resguard de la sol·licitud d’expedició o un certificat acadèmic en què consti que ha superat la totalitat dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

La participació en el procés per la via de reserva està limitada als aspirants amb la condició legal de discapacitats (Accés per a persones amb discapacitat).

Els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que necessiten adaptacions per realitzar les proves i/o en el vostre lloc de treball ho han d’indicar a la sol·licitud de participació. Si les seves dades no consten en la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o l’òrgan corresponent, o no autoritzen el Tribunal Qualificador a sol·licitar-ho, s’han d’adreçar als equips de valoració multiprofessional d’aquesta Direcció General en el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu per obtenir el dictamen vinculant.

L’import de la taxa d’inscripció varia en funció del grup al qual pertany la convocatòria. Per altra banda, hi ha circumstàncies que donen dret a la bonificació o exempció de la taxa. Aquesta informació es detalla a Taxes i preus públics del Departament.

Les vies ordinàries de pagament de la taxa són aquestes:

 • En línia amb targeta bancària a Tràmits gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica emplenant directament l’apartat Mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

 • Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció en suport telemàtic a Tràmits gencat. La carta de pagament s’ha d’imprimir, i la taxa s’ha d’abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA.

 • Imprès de la sol·licitud: en el cas que la inscripció es pugui fer en suport paper i l’aspirant opti per aquesta via, cal fer el pagament en qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA, amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.


De manera excepcional
, si no es fa el pagament per algun dels mitjans anteriors, el pagament es pot efectuar per transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic. L’ingrés s’ha de fer en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357 fent-hi constar: nom i cognoms, import de la taxa i número de registre de la convocatòria. Si es consignen aquestes dades, no és necessari presentar el resguard del pagament.

La manca de pagament de la taxa, el pagament incomplet, la no acreditació documental del pagament o del motiu d'exempció o de la bonificació, determinen l'exclusió de l’aspirant de la convocatòria.

Si l’aspirant es troba en alguna de les situacions que donen dret a l’exempció de la taxa, ha de tenir en compte:

 • Atur: ha d’estar inscrit a les oficines de treball i no percebre cap prestació econòmica. No ha de presentar cap documentació si autoritza l’òrgan convocant a fer les comprovacions d’ofici.

 • Jubilació: ha de presentar la documentació que acrediti aquesta situació, emesa per l'òrgan competent.

 • Discapacitat igual o superior al 33%: no ha de presentar cap documentació si autoritza l’òrgan convocant a fer les comprovacions d’ofici.

Les proves i els temaris sobre els quals versen les proves es detallen a les bases específiques de cada convocatòria.

Les dates de realització de les proves es determinen per a cada convocatòria. Amb caràcter general, transcorren com a mínim 3 mesos des de la publicació d’una convocatòria al DOGC i la data de realització de la primera prova.

Si l’aspirant està embarassada i la data de la celebració d’una prova coincideix amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, pot sol·licitar que se li ajorni aquesta prova.

Coneixements de llengua catalana

Per quedar exempt de realitzar la prova de llengua catalana, l’aspirant ha de presentar la documentació acreditativa dels coneixements de nivell de llengua catalana exigits a la convocatòria o bé indicar que es troba en un d’aquests supòsits: 

 • Ha participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya on hi havia establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

 • Ha superat la prova o l’exercici esmentat en altres processos de selecció en la mateixa oferta d’ocupació pública.

Consulteu les equivalències dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Coneixements de llengua castellana

L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar els coneixements de llengua castellana exigits a la convocatòria. Per acreditar-los pot presentar:

 • Certificat conforme ha cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.

 • Diploma d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

 • Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

 • Haver cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació requerida com a requisit d’accés.

De manera general, els mèrits que es valoren durant la fase de concurs són:

 • Serveis prestats
 • Titulacions
 • Coneixements de llengües estrangeres
 • Coneixements de llengua catalana superiors al nivell exigit a la convocatòria
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)


A les bases específiques de cada convocatòria es determinen els mèrits valorats, la puntuació atorgada per mèrit i el termini en què s’han d’acreditar.


En relació amb els mèrits s’ha de tenir en compte:

 • La titulació aportada com a requisit per poder participar no es valora com a mèrit en la fase de concurs.
 • No es valoren com a mèrit les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit o requisit, a excepció del doctorat.
 • En el cas que es presentin acreditacions de diferents nivells d’un mateix coneixement o competència es valora només la de nivell més alt. 


El Tribunal Qualificador valora provisionalment els mèrits presentats pels aspirants durant el termini d’acreditació de mèrits i també els que constin al Registre general de personal i a la base de dades de convocatòries de processos de selecció. Un cop publicada aquesta valoració, l’aspirant disposa d’un termini de deu dies hàbils per presentar les esmenes i les al·legacions que consideri oportunes.

Actualment no hi ha una autoritat, sistema o norma que reguli de manera unitària l’acreditació de la competència en llengües estrangeres.

En el cas d’una convocatòria concreta, les bases específiques estableixen si els coneixements de llengües estrangeres es consideren un mèrit i el barem que els correspon. Igualment, atès que els aspectes relatius a la fase de concurs són competència del Tribunal Qualificador, aquest decideix com s’han d’acreditar els mèrits, sempre motivadament i d’acord amb la normativa vigent.

De manera orientativa podeu consultar la pàgina sobre terceres llengües del web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

La informació detallada sobre les convocatòries en curs es troba a l’apartat de Funció Pública del web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (http://governacio.gencat.cat/convocatories).

El tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya és el lloc on es fan les publicacions oficials de les convocatòries.

A La meva carpeta de Tràmits gencat l’aspirant pot accedir a la informació actualitzada i individualitzada sobre la seva participació en un procés selectiu.

Data d'actualització:  26.07.2018