• Imprimeix

Procés de selecció exclusiu de promoció interna de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Convocatòria 222

Última actualització (16.05.2017)

Modificació del tribunal qualificador

RESOLUCIÓ GAH/1020/2017, d'11 de maig, per la qual es modifica el tribunal qualificador del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)

Enllaç a l'e-Tauler

Bases generals:  DOGC núm. 4898, de 06.06.2007    

Modificació: DOGC núm. 4970, de 18.09.2007  

Bases específiques: DOGC núm. 7147, de 22.06.2016    

Modificació del Tribunal Qualificador: DOGC núm. 7162, de 14.07.2016      

Places convocades: 309

Opció general: 205

Opció jurídica: 77 

Opció econòmica: 15

Opció prevenció: 12 places

Temari: DOGC núm. 5193, de 12.8.2008    

Correcció d’errada: DOGC núm. 5287, de 30.12.2008

Modificació: DOGC núm. 5333, de 6.3.2009

Correcció d’errada: DOGC núm. 5337, de 12.3.2009

Nota: La base específica 1.3 de la convocatòria afegeix al temari el tema 12 bis.

28.07.2016. Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ GAH/1840/2016, de 25 de juliol, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC 7172, de 28.07.2016)

15.09.2016. Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ GAH/2080/2016, de 12 de setembre, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC núm. 7206, de 15.09.2016)

Llista provisional de persones admeses i excloses

Presentació d’esmenes

Termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC: del 16 al 28 de setembre de 2016, ambdós inclosos
Model orientatiu per comunicar esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses

 

29.09.2016. Modificació del tribunal qualificador

RESOLUCIÓ GAH/2170/2016, de 26 de setembre, per la qual es modifica el tribunal qualificador del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC 7216, de 29.09.2016)

17.10.2016. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució GAH/2291/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) (DOGC núm. 7227, de 17.10.2016)  

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

15.11.2016Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

  • S'aproven i publiquen les qualificacions del primer exercici de la primera prova (test de coneixements i situacions pràctiques)
  • Es nomenen les assessores especialistes per a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

20.12.2016. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual s'aproven i publiquen les qualificacions del segon exercici de la primera prova (preguntes de resposta breu)

17.03.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

  • S’aproven i publiquen les qualificacions de la primera prova
  • Es declaren aptes a la primera prova les persones aspirants que superen els tres exercicis obligatoris i eliminatoris
  • Es convoca a la realització de la segona prova (entrevista estructurada), segons el calendari que consta a l'Acord
  • S’amplia el nombre d’assessors especialistes per a la realització de la segona prova


Enllaç al tràmit

 
Convocatòria a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya (C. Girona, 20, de Barcelona)

Data: La data, l’hora i la sala/aula assignada a cada persona aspirant per a la realització de la segona prova consta a la documentació adjunta de l’Acord. Es recomana a les persones aspirants que el dia de la prova es presentin a la sala/aula uns 15 minuts abans de l’hora de convocatòria.

16.05.2017. Modificació del tribunal qualificador

RESOLUCIÓ GAH/1020/2017, d'11 de maig, per la qual es modifica el tribunal qualificador del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)

Enllaç a l'e-Tauler

Data d'actualització:  16.05.2017