• Imprimeix

Procés de selecció exclusiu de promoció interna de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Convocatòria 222

Última actualització (27.10.2017):

Nomenament de personal funcionari de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)

RESOLUCIÓ GAH/2497/2017, de 24 d'octubre, de nomenament de funcionaris de l'escala superior d'administració general del cos de superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) (DOGC núm. 7483, de 27.10.2017)

Enllaç a l'e-Tauler

Bases generals:  DOGC núm. 4898, de 06.06.2007    

Modificació: DOGC núm. 4970, de 18.09.2007  

Bases específiques: DOGC núm. 7147, de 22.06.2016    

Modificació del Tribunal Qualificador: DOGC núm. 7162, de 14.07.2016      

Places convocades: 309

Opció general: 205

Opció jurídica: 77 

Opció econòmica: 15

Opció prevenció: 12 places

Temari: DOGC núm. 5193, de 12.8.2008    

Correcció d’errada: DOGC núm. 5287, de 30.12.2008

Modificació: DOGC núm. 5333, de 6.3.2009

Correcció d’errada: DOGC núm. 5337, de 12.3.2009

Nota: La base específica 1.3 de la convocatòria afegeix al temari el tema 12 bis.

28.07.2016. Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ GAH/1840/2016, de 25 de juliol, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC 7172, de 28.07.2016)

15.09.2016. Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ GAH/2080/2016, de 12 de setembre, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC núm. 7206, de 15.09.2016)

Llista provisional de persones admeses i excloses

Presentació d’esmenes

Termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC: del 16 al 28 de setembre de 2016, ambdós inclosos
Model orientatiu per comunicar esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses

 

29.09.2016. Modificació del tribunal qualificador

RESOLUCIÓ GAH/2170/2016, de 26 de setembre, per la qual es modifica el tribunal qualificador del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222 - DOGC 7216, de 29.09.2016)

17.10.2016. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució GAH/2291/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) (DOGC núm. 7227, de 17.10.2016)  

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

15.11.2016Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • S'aproven i publiquen les qualificacions del primer exercici de la primera prova (test de coneixements i situacions pràctiques)
 • Es nomenen les assessores especialistes per a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

20.12.2016. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual s'aproven i publiquen les qualificacions del segon exercici de la primera prova (preguntes de resposta breu)

17.03.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • S’aproven i publiquen les qualificacions de la primera prova
 • Es declaren aptes a la primera prova les persones aspirants que superen els tres exercicis obligatoris i eliminatoris
 • Es convoca a la realització de la segona prova (entrevista estructurada), segons el calendari que consta a l'Acord
 • S’amplia el nombre d’assessors especialistes per a la realització de la segona prova


 
Convocatòria a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya (C. Girona, 20, de Barcelona)

Data: La data, l’hora i la sala/aula assignada a cada persona aspirant per a la realització de la segona prova consta a la documentació adjunta de l’Acord. Es recomana a les persones aspirants que el dia de la prova es presentin a la sala/aula uns 15 minuts abans de l’hora de convocatòria.

16.05.2017. Modificació del tribunal qualificador

RESOLUCIÓ GAH/1020/2017, d'11 de maig, per la qual es modifica el tribunal qualificador del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)

12.06.2017. Admissió d'una persona aspirant a la convocatòria del procés de selecció

RESOLUCIÓ GAH/1308/2017, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'admissió d'una persona aspirant a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) (DOGC 7388, de 12.06.2017).

Convocatòria a la realització de la primera prova

Data: 17 de juny de 2017
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (C. Girona, 20, de Barcelona)

Primer i segon exercicis (test de coneixements i situacions pràctiques i 10 preguntes de resposta breu):

Hora de la convocatòria: 08.50 h
Hora d’obertura de l'aula: 08.55 h
Hora d’inici de la prova: 09.00 h

Tercer exercici (supòsit pràctic):

Hora de la convocatòria: 12.10 h
Hora d'obertura de l'aula: 12.15 h
Hora d'inici de la prova: 12.30 h

19.06.2017. Publicació dels enunciats dels exercicis de la primera prova i de la plantilla de correcció (prova realitzada en data 17.06.2017)

Primer exercici: Test de coneixements i situacions pràctiques
1r exercici: Qüestionari - Model A
Plantilla de correcció del qüestionari - Model A

Segon exercici: 10 preguntes de resposta breu
2n exercici: Preguntes de resposta breu. Opció general

Tercer exercici: Supòsit pràctic per a cada una de les opcions
3r exercici: Supòsit pràctic. Opció general

21.06.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual s'aproven i publiquen les qualificacions del primer exercici (test de coneixements i situacions pràctiques) i del segon exercici (preguntes de resposta breu) de la primera prova de l’aspirant admès a la convocatòria per Resolució GAH/1308/2017, de 6 de juny.


27.06.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • S’aproven i publiquen les qualificacions de la primera prova de l’aspirant admès a la convocatòria per Resolució GAH/1308/2017, de 6 de juny
 • Es declara apte a la primera prova l'aspirant que ha superat els tres exercicis obligatoris i eliminatoris
 • Es convoca l'aspirant a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

 
Convocatòria a la realització de la segona prova (entrevista estructurada)

Data: 4 de juliol de 2017
Hora de la convocatòria: 09.15 h
Hora d'inici de la prova: 09.30 h
Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya (C. Girona, 20, de Barcelona) (Sala B de la 4a planta)

14.07.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • S’aproven i publiquen les qualificacions de la segona prova (entrevista estructurada)
 • S'aproven i publiquen les puntuacions de la valoració provisional dels mèrits corresponents a la fase de concurs


Correcció d'errades
 del annex de l'Acord del Tribunal Qualificador d'11 de juliol de 2017, corresponent a les qualificacions de la segona prova d'un aspirant.


Termini de presentació d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits:
Del 17 al 28 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

10.10.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • S'aproven i publiquen les puntuacions de les fases d’oposició i de concurs, així com els motius de no valoració dels mèrits
 • S'aproven i publiquen les llistes dels aspirants que han superat el concurs oposició, per ordre de puntuació
 • Es proposa a l’òrgan convocant el nomenament com a personal funcionari dels 172 aspirants que han superat el concurs oposició


Enllaç a l'e-Tauler

Enllaç al tràmit

18.10.2017. Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

 • Es modifica la puntuació final de la fase de concurs d’una aspirant
 • Es modifica la puntuació final de la fase de concurs oposició d’una aspirant
 • Es modifica l’ordre de la puntuació en el concurs oposició


Enllaç a l’e-Tauler


18.10.2017. Convocatòria a l'acte públic d'adjudicació de llocs de treball vacants

Relació de llocs de treball vacants (totes les opcions)

Data: 24 d’octubre de 2017
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (C. de Girona, 20, planta baixa, 08010 Barcelona)
Hora: 10.30 h (Opció GENERAL)
Hora: 13.30 h (Resta d'opcions: JURÍDICA, ECONÒMICA i PREVENCIÓ)

Enllaç a l'e-Tauler

Relació de llocs de treball vacants (en format Excel)

 

27.10.2017. Nomenament de personal funcionari de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)

RESOLUCIÓ GAH/2497/2017, de 24 d'octubre, de nomenament de funcionaris de l'escala superior d'administració general del cos de superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) (DOGC núm. 7483, de 27.10.2017)

Enllaç a l'e-Tauler

Data d'actualització:  27.10.2017