• Imprimeix

Accés per a persones amb discapacitat

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 40.5, estableix que correspon als poders públics garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitat i que han de promoure’n la integració social, econòmica i laboral.El Decret 66/1999, de 9 de març, té per objecte establir les garanties necessàries per facilitar l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants, això com la regulació de les funcions dels equips multiprofessionals de valoració en l’àmbit de la funció pública.

Les persones aspirants que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% poden optar per accedir a la funció pública per la via de reserva, i en aquest cas, un cop superat el procés selectiu, tenen preferència per escollir plaça abans que la resta de les persones aspirants del seu torn (lliure o promoció interna). El fet d’optar a les places reservades els permet optar, en primer lloc, a aquestes places, però no els exclou de la resta de places, ja que amb la puntuació suficient, poden obtenir qualsevol de les places del torn corresponent.

En el procés d’inscripció a la convocatòria del procés selectiu, la persona aspirant que vulgui accedir per la via de reserva ha de marcar la casella corresponent en la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

No és necessari presentar cap documentació si la persona aspirant indica en la sol·licitud d'inscripció que autoritza l'òrgan convocant a comprovar les dades relatives al grau de discapacitat al·legat i a sol·licitar a l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) l'informe d'acreditació de condicions de capacitat. Per donar aquesta autorització només cal marcar la casella corresponent en l'apartat Autoritzacions de la sol·licitud d'admissió a la convocatòria.

En el cas que la persona aspirant no autoritzi l'òrgan convocant a comprovar les dades, haurà d'aportar original o fotocòpia compulsada de la resolució de discapacitat i el dictamen vinculant de l’EVO, tal com estableix l'article 6.5 de la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig. Aquest dictamen s’ha de sol·licitar dins del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció de la convocatòria.

Aquest dictamen especifica que la persona aspirant pot desenvolupar les tasques i funcions pròpies de les places de la convocatòria a la qual es presenta i estableix si necessita o no adaptacions per a les proves o per al lloc de treball. En el cas que la persona aspirant no autoritzi l'òrgan convocant a sol·licitar-lo, l’ha de sol·licitar ella mateixa per a la convocatòria en qüestió, ja que el dictamen ha d'ésser emès expressament amb ocasió de cada convocatòria.

El mateix EVO es posarà en contacte amb la persona aspirant per a les gestions necessàries per a l’elaboració del dictamen. Aquest contacte por produir-se després del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria, però sempre amb anterioritat a la realització de la prova.

Un cop emès el dictamen, l’EVO s’encarregarà d’enviar-lo a l’òrgan convocant. També en rebrà una còpia la persona aspirant. Cal conservar-lo per si es produeix alguna incidència.

En les llistes provisionals i en les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu,  les persones que hi participen per la via de reserva consten al final del llistat identificades amb el seu codi identificador de tràmit (ID), i amb la indicació, si s’escau, de l’adaptació de les proves.

La persona aspirant disposa de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la  publicació de les llistes provisionals per fer-hi les esmenes i/o al·legacions corresponents.

La persona aspirant amb una discapacitat igual o superior al 33%, amb independència de si participa per la via de reserva o no, està exempta del pagament de la taxa a la convocatòria del procés selectiu.

Les persones aspirants poden acreditar la condició legal de disminuït per mitjà del Certificat de reconeixement de discapacitat o bé per mitjà de la Targeta acreditativa de la discapacitat. Per obtenir aquests documents s'han d'adreçar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Normativa estatal 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic   

Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat

Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat

Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat

 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional

Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública

Data d'actualització:  09.06.2017