• Imprimeix

Codi de conducta

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic és una de les baules del sistema institucional per garantir la integritat i l'ètica pública.   

El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.    

El Codi de conducta desenvolupa i concreta principis i les regles de conducta en relació amb els àmbits següents:

Exercici del càrrec al servei de la ciutadania
Publicació veraç de la informació rellevant relativa al càrrec
Ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en exercici del càrrec
Respecte als funcionaris públics i al personal al servei de l'Administració
Col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el debat públic
Actuació no condicionada per interessos privats i el conflicte d'interès
Col·laboració amb el Parlament i altres institucions
Grups d'interès i l'agenda oficial
Bones pràctiques de contractació
Gestió de documents públics

El Pla anual de formació de l'Escola d'Administració Publica de Catalunya incorpora dins del programa de formació per a alts càrrecs i personal directiu accions formatives en matèria d'ètica.

Data d'actualització:  04.09.2017