• Imprimeix

Publicitat activa derivada del Codi de conducta

En compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de l'adhesió dels alts càrrecs i personal directiu al contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, a continuació trobareu, per a cadascun dels departaments, la informació dels apartats següents:

. Publicitat activa de l'agenda pública amb grups d'interès

. Publicitat activa dels obsequis

. Publicitat activa de les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Nota informativa

Cal tenir en compte que els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu del sector públic de la Generalitat han de formalitzar el document d'adhesió al contingut del Codi de conducta en el termini d'un mes a comptar del seu nomenament o contractació
Els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu del sector públic de la Generalitat que presten servei amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Acord han de formalitzar el document d'adhesió en el termini d'un mes a comptar des de la publicació d'aquest.
Quan les entitats del sector públic de la Generalitat disposin d'un codi de conducta vigent propi, el termini d'un mes es computarà des de l'aprovació de l'adequació d'aquest al Codi de conducta aprovat per aquest Acord.

 

En relació amb el contingut objecte de publicitat d'aquest apartat, és important tenir present que les dades s'actualitzen a mesura que es disposa de la informació corresponent. 

Data d'actualització:  06.02.2017