• Imprimeix

Informació sobre concursos generals de mèrits i capacitats

Aquest apartat recull les preguntes més freqüents sobre els concursos generals de mèrits i capacitats i us permet accedir, també, a informació sobre les fases del procediment.

És el sistema de cobertura dels llocs de treball amb el personal més idoni que ja ha accedit a la condició d'empleat de l’Administració pública. Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat es classifiquen en generals (concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats i lliure designació) i extraordinaris (comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d’efectius, reassignació d’efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball).

És el sistema normal de provisió, també anomenat concurs de trasllats, pel qual es convoquen diversos llocs de treball que tenen una finalitat i unes funcions essencials homogènies i que es descriuen de manera genèrica: llocs base.

Es convoquen places vacants, és a dir, places pressupostades i no reservades a funcionaris/àries. A més, també s’adjudiquen places de resultes, és a dir, les vacants que generen les persones que amb la participació en aquest concurs obtenen plaça i deixen lliure la que ocupaven definitivament o tenien reservada fins a aquest moment. Per diferenciar-les, cal que tingueu en compte la seva codificació, ja que les vacants d’adjudicació directa comencen per la lletra V, mentre que les de resultes comencen per la lletra R. Tant les vacants com les de resultes es poden demanar indistintament, és a dir, per l’ordre de preferència que es vulgui.

Cal ser funcionari/ària del cos i/o especialitat que es convoca i complir els requisits i condicions establerts a la normativa vigent, els que determinen la relació de llocs de treball i els que disposen les bases de la convocatòria.
Aquests requisits s'han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

Les persones funcionàries hauran d'haver romàs en el lloc de treball amb destinació definitiva des del qual es concursa un mínim de dos anys, llevat que:
- es tingui l'obligació de participar-hi (forçosos)
- s'hi participi des d'un lloc de lliure designació
- es concursi per a llocs del mateix departament (departamentals)

Sí, si esteu ocupant un lloc de treball de forma provisional i aquest lloc ha sortit com a vacant en aquest concurs i no teniu cap altre lloc reservat.

La sol·licitud s’ha de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través del portal de l’empleat públic ATRI. En la pestanya de Mobilitat trobareu l’accés a la sol·licitud de participació i la consulta de l’estat d’aquesta.

ATRI - MOBILITAT - PROVISIÓ - PARTICIPACIÓ

La sol·licitud també es pot fer emplenant els documents en suport paper i presentant-los, juntament amb  l'acreditació dels mèrits, en un registre.

Per a consultes sobre el funcionament de l’aplicació informàtica que heu de fer servir per a la presentació de sol·licituds a través del portal ATRI, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Provisió de la Direcció General de Funció Pública al telèfon 93 567 43 56, en horari de 9 a 14h.

El document núm. 1: sol·licitud de participació en el concurs
El document núm. 2: petició al departament que emeti el doc. núm. 3
El document núm. 3: document acreditatiu de requisits i mèrits extrets del Registre general de personal
El document núm. 3 (bis): certificat de mèrits no inclosos en el document 3
El document núm. 4: sol·licitud de llocs de treball
El document núm. 5: sol·licitud de la resta de llocs de treball demanats per preferències (recomanable per als forçosos).
El document núm. 6:  document que es genera de manera automàtica, només per als concursants que participen telemàticament i que recull les places demanades en el document 4, els criteris sol·licitats en el document 5 i les places generades pel desenvolupament dels criteris inclosos en el document 5.

Es poden presentar renúncies dins els 10 dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini, només podran ser acceptades per causes justificades i fins a l’aprovació del resultat provisional.

Podeu triar les places vacants i de resultes indistintament. Podeu seleccionar les places de dues maneres:
- una per una entre les que han sortit en concurs (document 4)
- atenent a l’ordenació que feu dels diversos criteris de preferència que hi ha: la localitat, el departament, el nivell i l’horari del lloc (document 5)

 

Sí, les dades personals i relacionades amb el concurs (document núm. 1) i les places demanades (document núm. 4 i 5) es poden modificar mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Funció Pública en el termini dels deu dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En el cas que detecteu un error en les dades que consten en el document núm. 3, cal que us poseu en contacte amb el servei de recursos humans on esteu prestant serveis per tal que ho modifiquin i es generi un nou document núm. 3.

Cal que tingueu en compte que si aquest document es genera un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, caldrà emetre’l en suport paper i us l’han de lliurar per tal que pugueu presentar-lo a l’òrgan convocant en el termini dels deu dies hàbils posteriors.

Els mèrits es valoren en funció dels llocs per proveir i, amb caràcter general, es consideren els següents (recordeu que només es valoren els mèrits que consten en el document 3 i 3 bis):

  • el treball desenvolupat, és a dir, l’experiència adquirida en els llocs de treball ocupats
  • els cursos de formació  d’assistència i aprofitament, docència i publicacions 
  • l’antiguitat a l’Administració pública
  • el grau personal
  • les titulacions acadèmiques
  • el nivell de coneixement de la llengua catalana

A més, es poden valorar altres mèrits complementaris dels anteriors que facilitin i garanteixin la selecció del/de la candidat/a més idoni/ònia.

 

És l’òrgan col·legiat format per personal funcionari dels diversos departaments, un membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs (OTPL) i representants dels treballadors, encarregat principalment d’admetre i excloure les persones participants i valorar els mèrits i capacitats de les persones aspirants en un concurs general de provisió de llocs.

La durada del procés varia segons les places convocades i, especialment, segons el nombre d’empleats públics que hi participen. Per això, us recomanem que consulteu el calendari dels concursos en curs de la pàgina web de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

El cessament en el lloc de treball que ocupeu es produeix al dia següent de la publicació en el DOGC de la resolució del concurs, i l’endemà del cessament es duu a terme la presa de possessió i, per tant, la incorporació al nou lloc de treball. En cas que reingresseu al servei actiu (i, per tant, no hi hagi cessament) el termini de presa de possessió és igual que en el cas anterior.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat dels casos següents:

  • que s’hagi obtingut una altra plaça en una convocatòria pública realitzada en el mateix temps
  • per incapacitat sobrevinguda
  • per passar a una situació diferent a la de servei actiu
  • per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convocant

Per a més consultes, podeu adreçar-vos a:
Servei de Provisió de Llocs
Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona
Tel. 93-5674356

A la bústia de consultes de la Direcció General de Funció Pública - Provisió de llocs: dgfp.governacio@gencat.cat

Per obtenir informació general sobre els concursos de trasllats en curs o previstos podeu consultar el calendari de la pàgina web de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Data d'actualització:  02.02.2015