• Imprimeix

Retribucions

 

Relació d'alts càrrecs i personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves retribucions              

Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions (pdf)
Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions (xls)

Alts càrrecs - Taules retributives 2016    
 
 

A efectes de la Llei de transparència, entenem per retribució la compensació econòmica que un alt càrrec o directiu percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes pels alts càrrecs i directius per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I entenem per dieta, els drets  percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Alt càrrec: personal que ocupa llocs de direcció política a l’Administració, arran d’un acte de lliure nomenament del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament d’adscripció, o que ocupa llocs assimilats retributivament a alt càrrec.

Personal eventual: personal que ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament a un alt càrrec, arran d’un acte de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent.
En el cas de l'Administració de la Generalitat, el nombre i la distribució departamental està limitada per disposicions de govern, i el cessament es disposa automàticament amb motiu de la fi de la prestació de serveis de l’alt càrrec que el va nomenar.

Directius: persones que exerceixen funcions d’especial responsabilitat gerencial (dedicació única o principal, participació directa en definició de polítiques públiques que comprometin externament l’organització, dirigeixen persones, gestionen pressupostos i tenen responsabilitat pel compliment d’objectius).
En la relació s’identifica el màxim responsable executiu de totes i cadascuna de les entitats del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat i les seves retribucions previstes anuals, d’acord amb els seus contractes de treball. En alguns casos, també s’inclou el màxim responsable executiu de l’àrea d’activitat principal de l’entitat. La resta de personal directiu de les entitats el trobareu als organigrames de cada entitat, en la pròpia web de l’entitat, accessible des de la pàgina web del sector públic

Des d'aquesta pàgina podeu accedir:

- A la relació d’alts càrrecs i personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves retribucions.
La relació dels alts càrrecs de les entitats autònomes administratives es publiquen en l’apartat Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions (relació dels màxims responsables executius de les entitats del sector públic i les seves retribucions).
Nota: la relació de personal eventual, tot i ser un col·lectiu a qui és d’aplicació l’EBEP s’inclou en aquest apartat, per facilitar la publicació de la relació nominal de personal eventual i de les corresponents retribucions.

- A les taules retributives previstes per l'any en curs, dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

- A la relació dels màxims responsables executius de les entitats del sector públic i les seves retribucions.
Nota: No s’inclouen les entitats independents (Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC); Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Institut Català Internacional per la Pau; Autoritat Catalana de la Competència; Autoritat Catalana de Protecció de Dades). En aquests casos, la informació es troba a les seves pàgines web corresponents.

Actualització: mensual

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic.


Banc de dades d'ocupació pública   


Empleats públics - Taules retributives 2016    

Personal funcionari            

Personal funcionari amb c. especial dedicació             

Personal laboral            

Altres col·lectius:

Agents rurals                 

Bombers            

Mossos d'Esquadra                   

Personal d'Administració de justícia  

Personal docent no universitari   

Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut           

S. Penitenciaris       

Sanitaris locals        

Veterinaris (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)            

Veterinaris (Departament de Salut)             
 

Nota informativa (març 2016):

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública.

Enllaços:

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 

Normativa - Retribucions  Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015   

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

Annex de Personal

Estructura de l'Administració

ACORD GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya   

 

A efectes de la Llei de transparència, entenem per retribució la compensació econòmica que el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic percep per la seva feina. 

Per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les quantitats percebudes pel personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral; i per dieta, a efectes de la Llei de transparència, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complement i plusos específics dels llocs a desenvolupar d’acord amb el conveni que correspongui.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir:

A les taules retributives dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que informa dels sous a percebre durant l’any de referència.

A les retribucions percebudes  pels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya durant el darrer any vençut (2014), agrupades pel tipus de vinculació (funcionari, contracte laboral indefinit, contracte laboral de durada determinada).

A les retribucions percebudes pels empleats de les entitats del sector públic de la Generalitat de catalunya durant el darrer any,  agrupades per departament, entitat, i pel tipus de vinculació (funcionari, contracte laboral indefinit, contracte laboral de durada determinada).

Actualment,  d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

A la pàgina web del sector públic podreu accedir a la web de cada entitat, on trobareu també la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes que perceben el personal de cadascuna de les entitats.

Actualització: (anual)

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic.

Data d'actualització:  01.06.2016