• Imprimeix

Retribucions


Retribucions anuals dels alts càrrecs i personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya   

Retribucions anuals dels directius de les entitats del sector públic   

Alts càrrecs - Taules retributives 2016
 
 

A efectes de la Llei de transparència, entenem per retribució la compensació econòmica que un alt càrrec o directiu percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes pels alts càrrecs i directius per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I entenem per dieta, els drets  percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Entenem per alt càrrec i directiu, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els que estableix la llei reguladora del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat. Pel que fa a les entitats del sector públic, l’article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a general de l’Administració de la Generalitat. 

Aquest apartat també inclou les retribucions del personal eventual, que és aquell que, en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir:

A les taules retributives dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que informa dels sous a percebre durant l’any de referència.

A les retribucions previstes per l'any en curs, dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del personal eventual. Inclou els alts càrrecs de les entitats autònomes administratives.

A les retribucions previstes per l'any en curs, dels directius del seu sector públic.

Actualment,  d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Des de la pàgina web del sector públic podeu accedir a la web de cada entitat del sector públic i consultar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus directius.

Actualització: (anual)

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic.

NOTA:
En relació amb informació objecte de publicitat d'aquest apartat, és important tenir en compte que el contingut  s'actualitzarà a mesura que es disposi de les dades informatives corresponents,  atesos els canvis i nomenaments que s'estan produint en el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 


Banc de dades d'ocupació pública   


Empleats públics - Taules retributives 2016    

Personal funcionari            

Personal funcionari amb c. especial dedicació             

Personal laboral            

Altres col·lectius:

Agents rurals                 

Bombers            

Mossos d'Esquadra                   

Personal d'Administració de justícia  

Personal docent no universitari   

Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut           

S. Penitenciaris       

Sanitaris locals        

Veterinaris (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)            

Veterinaris (Departament de Salut)             
 

Nota informativa (març 2016):

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública.

Enllaços:

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 

Normativa - Retribucions  Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015   

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

Annex de Personal

Estructura de l'Administració

ACORD GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya   

 

A efectes de la Llei de transparència, entenem per retribució la compensació econòmica que el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic percep per la seva feina. 

Per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les quantitats percebudes pel personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral; i per dieta, a efectes de la Llei de transparència, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complement i plusos específics dels llocs a desenvolupar d’acord amb el conveni que correspongui.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir:

A les taules retributives dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que informa dels sous a percebre durant l’any de referència.

A les retribucions percebudes  pels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya durant el darrer any vençut (2014), agrupades pel tipus de vinculació (funcionari, contracte laboral indefinit, contracte laboral de durada determinada).

A les retribucions percebudes pels empleats de les entitats del sector públic de la Generalitat de catalunya durant el darrer any,  agrupades per departament, entitat, i pel tipus de vinculació (funcionari, contracte laboral indefinit, contracte laboral de durada determinada).

Actualment,  d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

A la pàgina web del sector públic podreu accedir a la web de cada entitat, on trobareu també la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes que perceben el personal de cadascuna de les entitats.

Actualització: (anual)

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic.

Data d'actualització:  09.05.2016