• Imprimeix

Retribucions vigents

Personal funcionari   
Personal funcionari amb c. especial dedicació 
Personal laboral            


Nota informativa (març 2016)
Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública

Agents rurals                
Bombers            
Mossos d'Esquadra           
Personal d'Administració de justícia  
Personal docent no universitari   
Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut           
S. Penitenciaris       
Sanitaris locals        
Veterinaris (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)            
Veterinaris (Departament de Salut)             

Nota informativa (març 2016)
Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública.

Normativa - Retribucions     

Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017   
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni    
Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015          
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives         
Annex de Personal          
Estructura de l'Administració          
Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya             

Data d'actualització:  20.04.2017