• Imprimeix

Relació d’alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions

Alt càrrec: personal que ocupa llocs de direcció política a l’Administració, arran d’un acte de lliure nomenament del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament d’adscripció, o que ocupa llocs assimilats retributivament a alt càrrec.
Nota:
- La relació dels alts càrrecs de les entitats autònomes administratives es publiquen en l’apartat Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions (relació dels màxims responsables executius de les entitats del sector públic i les seves retribucions).
- Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives, adreceu-vos a la DG de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Personal eventual: personal que ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament a un alt càrrec, arran d’un acte de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent.
En el cas de l'Administració de la Generalitat, el nombre i la distribució departamental està limitada per disposicions de govern, i el cessament es disposa automàticament amb motiu de la fi de la prestació de serveis de l’alt càrrec que el va nomenar.
Nota: la relació de personal eventual, tot i ser un col·lectiu a qui és d’aplicació l’EBEP s’inclou en aquest apartat, per facilitar la publicació de la relació nominal de personal eventual i de les corresponents retribucions.

Directius: persones que exerceixen funcions d’especial responsabilitat gerencial (dedicació única o principal, participació directa en definició de polítiques públiques que comprometin externament l’organització, dirigeixen persones, gestionen pressupostos i tenen responsabilitat pel compliment d’objectius).
En la relació s’identifica el màxim responsable executiu de totes i cadascuna de les entitats del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat i les seves retribucions previstes anuals, d’acord amb els seus contractes de treball. En alguns casos, també s’inclou el màxim responsable executiu de l’àrea d’activitat principal de l’entitat. La resta de personal directiu de les entitats el trobareu als organigrames de cada entitat, en la pròpia web de l’entitat, accessible des de la pàgina web del sector públic
Nota: No s’inclouen les entitats independents (Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC); Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Institut Català Internacional per la Pau; Autoritat Catalana de la Competència; Autoritat Catalana de Protecció de Dades). En aquests casos, la informació es troba a les seves pàgines web corresponents.

S'entén per retribució la compensació econòmica que un alt càrrec o directiu percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes pels alts càrrecs i directius per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I s'entén per dieta, els drets  percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Actualització: mensual

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic. 

Data d'actualització:  03.04.2018