• Imprimeix

Glossari de funció pública

Aquest glossari de caràcter divulgatiu, elaborat amb la voluntat de millorar l’accés a la informació i la comprensió de la terminologia emprada en el web, aplega més d’un centenar de termes relacionats amb la funció pública i la gestió dels recursos humans a l’Administració de la Generalitat. L’objectiu del glossari és facilitar el coneixement del vocabulari d’ús comú en l’àmbit de la funció pública i resoldre dubtes terminològics bàsics. No es tracta de definicions de caire jurídic o tècnic i el seu contingut no és oficial a cap efecte, per a la qual cosa us remetem als textos oficials publicats al DOGC.

Accés a la funció pública

Ingrés de nou personal als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals de l'Administració de la Generalitat. El nou personal se selecciona pels sistemes d’oposició, concurs oposició o concurs i, si és procedent, amb cursos de formació de caràcter selectiu o fase de prova.

Acord sindical

Document sorgit de la negociació entre l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals per a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris sobre matèries competència del Govern, motiu pel qual per a la seva validesa i eficàcia és necessària l’aprovació expressa i formal del Govern.

Alt càrrec

Són alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat els secretaris generals i els directors generals. També tenen aquesta consideració altres càrrecs que, per la seva norma de creació, tenen atribuït el rang o categoria de secretari general o director general o s’hi assimilen (com, per exemple, els delegats territorials del Govern o els directors de serveis). Als efectes de la normativa reguladora dels registres d’activitat i de béns patrimonials d’alts càrrecs (vegeu l’article 1 del Decret 261/1992, de 24 de novembre, pel qual es creen els registres d’alts càrrecs al servei de la Generalitat) i en les normes pressupostàries de caràcter anual el concepte és més ampli.

Àmbits funcionals

Són agrupacions de llocs de treball que tenen finalitats i funcions homogènies, per al desenvolupament de les quals es requereixen coneixements, destreses i actituds comunes. L’objectiu d’aquesta mesura organitzativa és agrupar llocs de treball, és a dir, identificar àmbits de funcions comunes (per exemple, tots els llocs dedicats a la gestió de recursos humans, o els llocs que tenen encomanades funcions de gestió econòmica, o aquells que tenen com a finalitat principal la gestió del medi, etc.), amb la finalitat de racionalitzar l’estructura organitzativa i millorar l’adequació de les persones als llocs de treball que ocupen.
L’àmbit d’aplicació de la mesura està descrit en l’article 1 del Decret 202/2008, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Assetjament psicològic (mobbing)

Pràctica exercida de forma sistemàtica i perllongada en l’àmbit de les relacions laborals, consistent en un comportament de violència psicològica, vexatori i desqualificador, respecte a un empleat o grup d’empleats, per tal de desestabilitzar-lo psíquicament, destruir la seva reputació o les seves xarxes de comunicació, pertorbar l'exercici de les seves funcions, etc.

Bases de les convocatòries

Normes que regeixen els processos de selecció de nou personal o els processos de provisió de llocs de treball.

Bases específiques

Bases que regulen un procés selectiu o un procés de provisió determinat que contenen, entre d'altres i quan escau, els requisits de participació, els llocs o nombre de places a proveir, les proves i els mèrits valorables, el sistema de qualificació, l'òrgan avaluador, el procediment i el règim d’impugnacions i al·legacions.

Bases generals

Bases que regulen els aspectes comuns del processos selectius que contenen, entre d'altres, els requisits generals dels aspirants, la forma de sol·licitud i pagament de la taxa, la forma d'acreditació dels coneixements de llengua catalana i castellana, l'admissió d'aspirants discapacitats, actuació i funcionament del tribunal qualificador, i aspectes generals del desenvolupament dels processos selectius. La normativa preveu la possibilitat d'establir unes bases generals per als processos de provisió.

Borsa de treball

Llista de persones que compleixen uns determinats requisits que poden ser contractades amb caràcter temporal per ocupar places vacants.

Carrera professional

Conjunt ordenat d’expectatives d’ascens professional, de mobilitat i d’increment del reconeixement de l’exercici del propi lloc de treball de què disposa un empleat des del moment del seu ingrés fins al moment en què deixa de prestar serveis en una organització.

Centre Europeu de les Regions [Antena de l'Institut Europeu d'Administració Pública]

Organisme que du a terme activitats de capacitació destinades a les administracions regionals i locals dels estats membres de la Unió Europea, dels estats europeus que hi hagin sol·licitat l'ingrés i d'altres àrees regionals. Aquest Centre té la seu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i es va crear mitjançant un Acord de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i l'Institut Europeu d'Administració Pública de Maastricht. 

Cessament

Acte pel qual un empleat públic deixa d’ocupar el seu lloc de treball de manera definitiva, sigui de forma voluntària (per canvi de lloc, per pas a una situació administrativa diferent de la de servei actiu, etc.), sigui per remoció del seu lloc de treball, o sigui com a conseqüència d'una sanció disciplinària.

Clima laboral

Conjunt de característiques sociolaborals i ambientals d’una organització percebudes pels seus membres i que influeixen en la seva actitud i conducta.

Codi ètic

Document que, amb rang normatiu o no, determina el sistema de valors o principis ètics d’una organització i que ha de guiar el comportament del personal que treballa al seu servei.

Comissió d'avaluació

Òrgan col·legiat encarregat de valorar els mèrits i les capacitats dels aspirants en un concurs general de mèrits i capacitats.

Comissió de serveis

Sistema extraordinari de provisió en què un funcionari és destinat de manera temporal a un lloc de treball vacant o reservat a un altre funcionari. La comissió de serveis té una durada màxima de dos anys i és atorgada per raons d'urgència i per necessitats del servei.

Comissió Tècnica de Responsables de Formació de la Generalitat de Catalunya

Òrgan adscrit a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya que té com a objectiu impulsar l’execució i la millora contínua del Pla de formació de la Generalitat, d’acord amb els criteris tècnics i de qualitat establerts.

Comitè d’empresa

Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

Comitè de Seguretat i Salut

Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

Competències professionals

Conjunt de coneixements, motivacions, actituds, aptituds i habilitats que una persona desenvolupa per executar de forma satisfactòria o excel·lent les funcions associades a un lloc o a un conjunt de llocs de treball i en una organització concreta.

Conciliació de la vida personal i laboral

Conjunt de mesures per afavorir la conciliació del treball del personal al servei de les administracions públiques catalanes amb la vida familiar en els casos de naixement, d’adopció o acolliment d’un menor i per tenir cura de persones en situació de dependència, i fomentar una participació més equilibrada de les persones d’ambdós sexes en els àmbits familiar i laboral.

Concurs de canvi de destinació

Sistema de provisió de llocs de treball de personal laboral vacants o ocupats amb caràcter temporal en les modalitats de trasllat (places de la mateixa categoria professional i especialitat) i de canvi a categories englobades dins o fora de l'àrea de funcions (places de diferent categoria).

Concurs específic

Concurs de mèrits i capacitats en què la convocatòria es realitza en funció d'una descripció pròpia i individualitzada de cada lloc de treball. Es proveeixen per concurs específic els llocs de comandament (cap de negociat, cap de secció, cap de servei i assimilats a aquests) i els llocs singulars que determini la relació de llocs de treball.

Concurs general de mèrits i capacitats (o dit concurs de trasllats)

Sistema general de provisió en què es valoren els mèrits i les capacitats acreditats pels concursants en funció de la descripció dels llocs de treball a proveir i del barem establert a la convocatòria. La relació de llocs de treball determina si un lloc s'ha de proveir per mitjà de concurs general o bé per mitjà d'un concurs específic.

 

Concurs oposició

Sistema de selecció que consta d'una primera fase (oposició) en què l'aspirant ha de superar determinades proves i, si escau, un curs selectiu de formació, i d'una segona fase (concurs) en què es valoren els mèrits acreditats per l'aspirant en relació amb els mèrits que s'han definit a les bases de la convocatòria. L'aspirant ha de superar la primera fase per accedir a la segona i la suma de les qualificacions de les dues fases dóna la puntuació total.

Consell Català de la Funció Pública

Òrgan superior en matèria de personal, amb competències de consulta, informe, proposta i participació del personal en relació amb les qüestions comunes que en matèria de funció pública poden afectar les diverses administracions públiques catalanes. Està format per representants de l’Administració de la Generalitat, de les administracions locals catalanes i del personal que hi presta serveis.

Conveni col·lectiu laboral

Pacte pel qual es regulen les condicions de treball acordat entre un empresari o organització empresarial i una o diverses organitzacions que representen els treballadors, o directament els representants legals d’aquests.

Convocatòria

Acte administratiu que aprova les bases específiques d'un procés selectiu o les bases d'un procés de provisió. La seva publicació en el DOGC determina l'inici del procediment. Una convocatòria de selecció concreta el nombre de places a cobrir d’un cos o categoria que han estat incloses amb anterioritat en l'oferta d'ocupació pública corresponent.

Delegació territorial del Govern

Les delegacions territorials del Govern són els òrgans en què s'estructura, a més dels serveis territorials de cada departament, l'administració territorial de la Generalitat. Els seus titulars tenen funcions de representació, informació i coordinació del Govern dins del seu àmbit territorial i tenen categoria de directors generals. Actualment existeixen les delegacions territorials del Govern a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran.

Delegat de personal

Els delegats de personal, elegits pels treballadors, representen el personal en les empreses o centres de treball que tinguin menys de 50 treballadors. Tenen les mateixes competències establertes per als comitès d’empresa en centres de treball de 50 o més treballadors.

Delegat de prevenció

Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

Delegat sindical

Representant elegit pels treballadors afiliats a les organitzacions sindicals entre els membres de les seccions sindicals amb presència als comitès d’empresa o a les juntes de personal.

Descripció de lloc de treball (DLT)

Document que descriu el contingut funcional d’un lloc de treball: missió en l’organització, funcions i tasques i altres característiques d’interès per a la gestió dels recursos humans.

Drets i deures

El personal al servei de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la relació d’ocupació que el vincula amb l’Administració, té una sèrie de drets i deures inherents a aquesta vinculació, que trobem recollits a l’article 108 del Decret legislatiu 1/1997.

Empreses de la Generalitat

Ho són les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia sotmeses a la Generalitat, però que ajusten la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, i les societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, de les entitats autònomes que en depenen o de les societats en què la Generalitat o les entitats esmentades tenen també participació majoritària en el seu capital social. Cal tenir en compte que la norma reguladora de l’Estatut de l’empresa pública catalana (Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre) inclou en l’àmbit d’aplicació, a més de les empreses abans esmentades, les empreses vinculades a la Generalitat i les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer.

Empreses vinculades a la Generalitat

Ho són les societats civils o mercantils gestores de serveis públics dels quals és titular la Generalitat o les que hi han subscrit convenis i en les quals la Generalitat té la facultat de designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi participa directament o indirectament, com a mínim, en un 5% del capital social.

Encàrrec de funcions

Sistema extraordinari de provisió en què es cobreix de manera provisional un lloc de comadament vacant. Un cop transcorregut el termini màxim de sis mesos des de la data de la resolució per la qual es fa l’encàrrec de funcions, s’ha de realitzar la convocatòria de provisió, llevat que el lloc de treball estigui reservat.

Entitat autònoma

Ens públic amb personalitat jurídica pròpia, creat per llei com a instrument per a la gestió de determinats serveis públics. A l’Administració de la Generalitat les entitats autònomes poden ser de caràcter administratiu (desenvolupen una activitat estrictament administrativa i se’ls aplica les normes que regulen, en general, l’activitat de l’Administració pública) i de caràcter principalment comercial, industrial o financer (es regeixen, en particular, per la normativa reguladora de l’empresa pública catalana, així com per la seva llei de creació i els estatuts propis).

Escala

Subdivisió dels cossos de funcionaris establerta per llei, que agrupa un àmbit funcional concret dins d'un cos amb funcions més genèriques. Per exemple, dins del cos superior d’Administració de la Generalitat hi ha diverses escales, com l’escala superior d'Administració general, d’inspecció tributària, d’inspecció financera i de tècnics de la hisenda.

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Entitat autònoma de caràcter administratiu, fundada el 1912, que s’adscriu al departament competent en matèria de funció pública. L'EAPC té per missió millorar i innovar les administracions públiques mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic. Anualment elabora un pla de formació, on es tenen en compte les necessitats de tot tipus de personal, d’acord amb les funcions específiques i el col·lectiu al qual pertany, així com un pla de recerca i editorial.

Estatut bàsic de l'empleat públic

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que va entrar en vigor el 13 de maig de 2007, estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública i regula allò que és comú al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques, més les normes legals específiques aplicables al personal laboral al seu servei.

Com a principals novetats, l’Estatut bàsic estableix una regulació general dels deures bàsics dels empleats públics, regula la nova figura del personal directiu i reforça les garanties de transparència en allò relatiu al nombre i les retribucions del personal eventual. En matèria d’accés a l’ocupació pública, tracta de garantir l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com la transparència dels processos selectius i la seva agilitat, i incideix en l’establiment de determinades garanties d’imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. També introdueix determinades mesures que pretenen millorar l’eficàcia del sistema i els estímuls i expectatives dels funcionaris públics amb l'articulació d'un nou model de carrera professional que posa més èmfasi en l’avaluació de les tasques desenvolupades pels empleats públics. I finalment, l’Estatut bàsic introdueix determinades modificacions en el sistema retributiu dels funcionaris públics i introdueix o consolida novetats de relleu en relació amb l’estructura de la negociació col·lectiva.

Ètica

En el camp de l’Administració pública, l’ètica es relaciona, de forma general, amb el bon govern, amb una manera d’actuar amb criteri que guiï la seva conducta, les seves convencions i les seves pràctiques i, en particular, amb la codificació dels principis i valors del servei públic i/o dels comportaments desitjables dels empleats públics.

Excedència forçosa

Situació administrativa en la qual poden ser declarats els funcionaris per les causes establertes a l’article 90 del Decret legislatiu 1/1997, que dóna dret a percebre les retribucions bàsiques i, si escau, l’ajut familiar.

En l’àmbit del personal laboral es tracta d’una suspensió del contracte de treball que dóna dret a la conservació del lloc de treball propi i al còmput i percepció econòmica de l’antiguitat durant la seva vigència. Es concedeix en els supòsits que estableix l’article 49.2 del VI Conveni únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Excedència voluntària

L’excedència voluntària significa el cessament o suspensió temporal de la relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució, i es pot concedir a petició del/ de la funcionari/ària o treballador/a, entre d’altres, pels casos següents: per interès particular, per tenir cura d’un fill, per incompatibilitats, per tenir cura de familiars, etc.

Expedient disciplinari

Conjunt d’actuacions dutes a terme per determinar la responsabilitat disciplinària en què hagi pogut incórrer un empleat públic i, si és el cas, per determinar la imposició de la sanció corresponent.

Expedient personal

Conjunt de documents que incorporen els actes de la vida administrativa del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (historial, certificats, informes, nomenaments i cessaments, etc.). El titular té dret a conèixer el seu expedient, a accedir-hi lliurement, així com a demanar certificació de les dades que s’hi contenen i còpies confrontades dels documents que en formen part.

Fons d'acció social (FAS)

Ajut econòmic amb la finalitat de compensar part de les despeses que al personal de l’Administració de la Generalitat li hagi ocasionat alguna de les modalitats objecte de la convocatòria de concessió anual.

Formació

Procés destinat a millorar les competències tècniques i professionals de les persones, a enriquir-ne els coneixements, a desenvolupar-ne les aptituds i a millorar-ne les capacitats.

La formació i el perfeccionament dels empleats públics són exercits per l'Administració de la Generalitat, fonamentalment per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que pot subscriure convenis amb altres escoles d'administració pública, amb universitats i amb altres centres docents de prestigi reconegut. També són centres de formació de l'Administració de la Generalitat el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, l’Escola de Policia de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, l'Institut d'Estudis de la Salut, la Xarxa de Formació d'Ensenyament i el Centre de Formació i Estudis Agrorurals.

Funció pública

Un dels instruments per a la gestió i la realització dels interessos públics que té encomanats l'Administració. La constitueix el conjunt de persones que hi treballen mitjançant una relació professional sotmesa al dret administratiu o laboral, retribuïda i de caràcter especial per raó del servei públic que realitzen. Les persones que integren la funció pública són els principals agents de la gestió i el desenvolupament del servei públic de l’Administració.

Funcionarització

Conversió de personal laboral fix en personal funcionari de carrera. La funcionarització es produeix quan un lloc de treball ocupat per personal laboral ha estat classificat prèviament com a propi d'un cos o escala de funcionaris i qui l'ocupa compleix els requisits de la convocatòria de selecció corresponent i supera el procés selectiu.

Gestió de recursos humans

Conjunt d’activitats dirigides a obtenir, desenvolupar, avaluar, conservar i coordinar els recursos humans de què disposa una organització per realitzar els seus objectius.

Gestió del coneixement

Procés sistemàtic de recerca, identificació, selecció, estructuració, emmagatzematge, transferència i reutilització del coneixement tàcit i explícit d’una organització amb l’objectiu de convertir-lo en un actiu que generi valor per a l’organització.

Grau personal

Tot funcionari posseeix un grau personal corresponent a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball. El grau personal s’adquireix normalment pel fet d’haver ocupat durant dos anys consecutius o durant tres anys amb interrupció un o més llocs del nivell corresponent. No obstant això, els funcionaris que obtinguin un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent al seu grau personal consoliden cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que posseeixen, sense que en cap cas puguin superar l’assignat al seu lloc de treball ni, si escau, el màxim del grup al qual pertanyen. La norma també preveu la possibilitat que el grau personal s’adquireixi també mitjançant altres requisits objectius que siguin determinats pel Govern de la Generalitat, segons s’estableixi reglamentàriament. El principal efecte del grau és que els funcionaris tenen dret a percebre almenys l'import del complement de destinació dels llocs de treball corresponents al seu grau personal.

Grup

Sistema de classificació professional, a partir de la valoració de les aptituds professionals, titulacions i continguts generals d’una activitat laboral. Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell de la titulació exigida per ingressar-hi, en:

 • Grup A: títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent.
 • Grup B: títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent.
 • Grup C: títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent.
 • Grup D: títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent.
 • Grup E: certificat d'escolaritat.


Pel que fa al personal laboral, s’estableixen els mateixos grups professionals, als quals es pot accedir amb la titulació corresponent o per capacitació provada en relació amb el lloc de treball quan s’hi accedeixi per canvi de destinació (promoció i trasllat), llevat dels casos en què per llei s’exigeixi la titulació.

Incompatibilitat

L’empleat públic de l'Administració de la Generalitat està sotmès a un règim d’incompatibilitats, que determina i regula la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i que té com a principi general la dedicació a un sol lloc de treball i l’establiment d’un sistema de garanties per tal que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó del servei.

En aquesta norma s’estableixen les activitats que no estan subjectes a incompatibilitat i determinats condicionants i requisits per tal de poder fer possible la compatibilització del lloc públic que s’ocupa amb altres activitats, públiques també o privades. L’incompliment del que disposa aquesta norma pot ser sancionat disciplinàriament.

Intranet

Tots els departaments de la Generalitat tenen un web o pàgina d’Internet externa i, la majoria, també una pàgina interna o intranet, on es pot trobar tot tipus d’informació d’interès per al personal que treballa al departament: formularis, normativa, enllaços a altres pàgines i altres recursos de comunicació interna.

Jornada laboral

Nombre d'hores que dedica un treballador a l'activitat per a la qual ha estat contractat, computades diàriament, setmanalment o anualment. A l’Administració de la Generalitat els diferents col·lectius fan diversos tipus de jornada i horari laboral, d’acord amb les especificitats del servei.

Junta de mèrits i capacitats

Òrgan col·legiat encarregat de desenvolupar el procés d'un concurs específic de mèrits i capacitats.

Junta de Personal

Òrgan de representació dels funcionaris constituits en unitats electorals amb un cens mínim de 50 funcionaris.

Llengua catalana

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que el personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball. D'acord amb aquesta norma, en el procés de selecció per accedir a places de personal de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i de l'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la legislació de la funció pública.

Llicències i permisos

Dret del personal de l’Administració de la Generalitat a gaudir, normalment amb l’autorització prèvia de l’òrgan competent, d’un període de temps d’absència del lloc de treball o de reduccions de jornada per raó de causes establertes en les normes corresponents.

Lliure designació

Sistema general de provisió reservat als llocs de treball de personal funcionari que determina la relació de llocs de treball. Amb caràcter general, es proveeixen per lliure designació els llocs de subdirectors generals i assimilats, secretaris d’alts càrrecs i llocs directius o d’especial responsabilitat.

Lloc base

Qualsevol dels llocs de treball amb descripció genèrica de la finalitat i funcions essencials i requiriments de provisió homogenis o similars.

Lloc de comandament

Lloc de treball així classificat a la relació de llocs de treball, que es caracteritza pel fet d’exercir, entre altres funcions, les de comandament sobre altres òrgans, unitats o persones que hi estan adscrits, d’acord amb el principi de jerarquia.

Lloc singular

Lloc de treball així classificat a la relació de llocs de treball de personal funcionari que es diferencia de la resta de llocs perquè el seu desenvolupament exigeix tècniques o responsabilitats especials i pel fet de no disposar d’un nombre significatiu d’efectius adscrits.

Manual d’acollida

Document adreçat al nou personal que s'incorpora a la Generalitat a fi d'afavorir que s'integri al nou lloc de treball i assimili la cultura corporativa. Conté informació sobre l'estructura de la Generalitat, les condicions de treball, els serveis als quals tenen accés els treballadors, etc.

Manual d’organització de llocs de treball

Instrument de què disposa cada departament de l’Administració de la Generalitat que recull les descripcions de llocs de treball. L’objectiu dels manuals d’organització és la seva utilització en la gestió dels recursos humans i, en particular, proporcionar informació per a les convocatòries de provisió de llocs de treball.

Mèrit

Característica del currículum dels aspirants o concursants que és objecte de valoració en un procés selectiu o en un procés de provisió. Les bases específiques de la convocatòria de selecció o de provisió estableixen quins són els mèrits a valorar (serveis prestats, titulacions acadèmiques, cursos de formació i perfeccionament, antiguitat, grau personal, nivell de coneixement de la llengua catalana, etc.) i amb quina puntuació es valoren.

Mobilitat

Dret dels empleats públics de canviar de lloc de treball seguint els diferents procediments de provisió regulats a la normativa.

Nivell

Els llocs de treball de funcionaris es classifiquen en 30 nivells i es reflecteixen a la relació de llocs de treball. Per dur a terme la classificació es valora el lloc de treball, atenent als criteris de titulació, especialització, responsabilitat, competència i comandament. L’atribució d’un nivell determina l’import del complement de destinació.

Nomenament

Resolució que designa les persones que han superat un procés selectiu com a funcionaris de carrera del cos o escala corresponent amb els llocs de treball assignats.

Oferta d'ocupació pública

Acord del Govern que determina el nombre de places vacants dotades pressupostàriament necessàries per al funcionament adequat dels serveis i que han de ser cobertes per personal de nou accés. L'oferta d'ocupació pública pot ser única durant un exercici pressupostari o bé parcial si se'n fan diverses durant l'any pressupostari.

Oposició

Sistema de selecció en què l'aspirant ha de superar amb una puntuació determinada les proves establertes a la convocatòria.

Òrgan actiu

A l’Administració de la Generalitat, són òrgans actius les subdireccions generals, els serveis, les seccions i els negociats. La direcció dels òrgans actius ha de ser exercida per funcionaris de carrera.

Òrgan administratiu

Els òrgans administratius es classifiquen en centrals i territorials segons l’abast de la competència que tenen atribuïda: la competència dels òrgans centrals s’estén a tot el territori de Catalunya mentre que la dels òrgans territorials abasta un àmbit territorial concret. D’altra banda, segons el tipus de funcions que han de desenvolupar, els òrgans administratius es classifiquen també en consultius i actius i poden tenir caràcter col·legiat.

Òrgan de selecció

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció són òrgans col·legiats formats pels membres nomenats per l’autoritat convocant de cada procés selectiu, que actuen sota els principis de competència tècnica i amb estricta independència i objectivitat per dur a terme la realització de les proves selectives. Entre les seves funcions es troben les següents: elaborar les proves selectives; qualificar les proves o exercicis que realitzen els aspirants; valorar els mèrits dels aspirants, i proposar els aspirants que, dins el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu per ser nomenats com a funcionaris o per formalitzar el contracte laboral corresponent.

Òrgan superior

Els òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat són el president o presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern i els consellers.

Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball (OTPL)

Òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Funció Pública que té com a funcions principals col·laborar en la realització de les tasques tècniques dels processos de provisió de llocs de treball i formar part de les juntes de mèrits i capacitats i de les comissions d'avaluació.

Òrgan tècnic de selecció

 Vegeu Tribunal qualificador

Organigrama

Representació gràfica i esquemàtica de l’estructura d’una organització, que identifica les diferents unitats funcionals o jeràrquiques i reflecteix les relacions que estableixen les unes amb les altres.

Pacte sindical

Document sorgit de la negociació entre l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals per a  la determinació de les condicions de treball dels funcionaris sobre matèries que es corresponguin estrictament en l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscriu i que vincula directament les parts.

Permuta

Sistema extraordinari de provisió que permet a dos funcionaris en actiu intercanviar de manera voluntària els seus llocs de treball, si compleixen una sèrie de requisits.

 

Personal estatutari

Personal sotmès a una relació funcionarial especial regulada amb caràcter bàsic a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Inclou el personal estatutari sanitari (que ho és en virtut d’un nomenament expedit per a l’exercici d’una professió o especialitat sanitària) i el personal estatutari de gestió i serveis (que acompleix funcions de gestió o professions o oficis que tenen caràcter sanitari). A l’Administració de la Generalitat aquest personal presta els seus serveis a les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.

Personal eventual

Personal que, en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la relació de llocs de treball.

Personal funcionari

Empleat públic sotmès a una relació de serveis de caràcter especial, regida pel dret administratiu, que ha estat nomenat per l’autoritat competent, un cop superat un procés selectiu sotmès als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que ocupa una plaça dotada pressupostàriament.

Personal interí

Personal de l’Administració que presta serveis amb caràcter transitori i que, en virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, ocupa places dotades pressupostàriament reservades a funcionaris. A aquest personal li és d’aplicació el règim estatutari propi dels funcionaris per analogia, d’acord amb la seva condició.

Els interins han de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d’accés al cos o l’escala a què pertanyen els llocs de treball que ocupen.

Personal laboral

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a excepció, determinats llocs poden ser ocupats per personal en règim laboral, eventual o interí, d'acord amb l'article 30 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

La relació jurídica del personal laboral amb l’Administració de la Generalitat es regula pel dret del treball (Estatut dels treballadors,Conveni únic del personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya ). El personal laboral pot ser indefinit o temporal.

Personal substituit i de reforç

El personal substitut ocupa llocs de manera temporal per tal de substituir, a causa d’una incidència (malaltia, permisos, vacances, etc.), un treballador que forma part de l’estructura de l’Administració de la Generalitat. El personal de reforç tamb�� ocupa llocs de manera temporal, però la seva contractació no està lligada a una incidència, sinó a causes sobrevingudes, sobretot en períodes concrets d’acumulació de feina.

Pla de formació de l'Administració de la Generalitat

Pla que estableix les grans línies d’actuació de l’Administració de la Generalitat en matèria de formació i que especifica un conjunt estructurat d’accions formatives per a un període determinat.

Plantilla

La plantilla de personal està formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos.

Política de recursos humans

Conjunt de principis que regeixen i orienten la gestió de recursos humans en una organització. Les polítiques de recursos humans a les administracions públiques consisteixen en la fixació d’objectius estratègics i operacionals formulats mitjançant normes, directives i resolucions, l’acompliment de les quals correspon als responsables de les diferents activitats de personal.

Presa de possessió

Acte mitjançant el qual es comença a exercir un nou càrrec o a desenvolupar un nou lloc de treball, ja sigui com a funcionari, interí, alt càrrec o eventual. En l’accés a la funció pública, la presa de possessió és un requisit per adquirir la condició de funcionari.

Prevenció de riscos laborals

Conjunt d’accions o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat d’una organització a fi d’evitar o reduir els riscos derivats del treball i evitar l'aparició d'accidents de treball i malalties professionals.

Promoció interna

Accés des d'un cos o una escala o categoria d'un grup, a d'altres del grup immediatament superior, o dins el mateix grup. 

Provisió de llocs de treball

Cobertura de les necessitats de personal amb personal funcionari de carrera.

Reassignació d'efectius

Procés d'adscripció a altres places del personal funcionari que ocupa llocs que han estat suprimits a conseqüència d'una mesura de racionalització.

Recursos humans

Conjunt de persones que treballen en una organització i que hi aporten el seu treball intel·lectual o físic.

Règim disciplinari

Conjunt de normes establertes en les disposicions legals o reglamentàries i en els convenis col·lectius que regulen el procediment específic a seguir per a la determinació de la responsabilitat disciplinària a què pot donar lloc una determinada conducta, i que tipifiquen les faltes i sancions.

Registre General de Personal

És constituït pels expedients personals de tots els treballadors, amb els documents que es refereixen a la vida administrativa del personal de l’Administració de la Generalitat, i pel Registre informàtic, conjunt d’inscripcions i anotacions relatives als esmentats documents.

El Registre General de Personal depèn del departament competent en matèria de funció pública i és regit per la Direcció General de la Funció Pública

Registres d’alts càrrecs

Els alts càrrecs, considerats a aquest efecte pel Decret 261/1992, de 24 de novembre, han de declarar en el Registre d'activitats i interessos les causes de possible incompatibilitat i les activitats que els produeixin o els puguin produir ingressos econòmics. A més, els membres del Govern i els secretaris generals dels departaments i assimilats han de formular una declaració de béns patrimonials que s'ha d'inscriure en el registre específic de béns patrimonials d'alts càrrecs.

Relació de llocs de treball (RLT)

Document que inclou tots els llocs de treball pressupostats, ocupats o no, del personal funcionari, laboral i eventual de l’Administració de la Generalitat. En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

 

Remoció

Cessament d'un funcionari o funcionària del seu lloc de treball. En el cas dels nomenaments de lliure designació, la remoció és de caràcter discrecional. En el cas de nomenaments pel sistema de concurs, la remoció es produeix per les causes establertes a la normativa.

Retribució

Compensació econòmica que un treballador rep per la seva feina. Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complement i plusos específics dels llocs a desenvolupar.

Risc laboral

Possibilitat que un treballador pateixi un dany físic o psíquic en l’exercici de la seva activitat laboral. Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s’han creat, d’acord amb el Decret 312/1988, un servei de prevenció de riscos laborals per a cada departament i un per al personal d'institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i la salut dels seus empleats davant els riscos derivats del treball.

Secció sindical

Òrgan específic de representació sindical per al desenvolupament de l’acció sindical, constituït per cada organització sindical en els àmbits establerts en el Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secretaria d'Administració i Funció Pública

A la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals li correspon, entre altres funcions, l'impuls, la coordinació i el control de l'execució de les polítiques específiques de personal i d'organització de l'Administració.

 

Selecció

Cobertura dels llocs de treball amb personal de nou accés. Els sistemes de selecció són l'oposició, el concurs oposició i el concurs.

Serveis especials

Situació administrativa en què és declarat un/a funcionari/ària de l’Administració de la Generalitat quan es troba en algun dels supòsits previstos a l’article 88 del Text refós en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

Sistema d'Atenció Ciutadana (SAC)

Base de dades corporativa de la Generalitat de Catalunya referent tant a l’organigrama dels departaments com als serveis que ofereixen i a les actuacions que desenvolupen. Aquesta base és el suport informàtic per a la realització dels productes d'informació als ciutadans (Guia breu ) i és l'eina utilitzada per la plataforma dels teleoperadors del Telèfon d'Atenció Ciutadana.

Sistema d'Informació de Personal (SIP)

El Sistema d’Informació de Personal de la Generalitat de Catalunya està integrat per diverses aplicacions:

 • Gestió integrada de personal (GIP): base de dades del Registre de Personal de la Generalitat, on es recullen les dades personals, administratives i laborals del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, així com la informació referent als llocs de treball
 • Nòmina: gestiona el pagament de la nòmina dels treballadors
 • Expedients: gestiona diferents incidències del personal registrat al GIP i genera la documentació adient
 • Dietes: gestiona les indemnitzacions a què té dret el personal com a conseqüència de la tasca desenvolupada
 • Pressupost: gestiona el pressupost aprovat i genera la proposta del pressupost de l'exercici següent
 • Anàlisi d'informació: permet explotar i analitzar les dades contingudes en la base de dades de Gestió Integrada de Personal
 • Gestió de llocs de treball (GLT): gestiona les altes, baixes i modificacions dels llocs de treball
 • Descripció de llocs de treball (DLT): gestiona les descripcions dels diferents llocs de treball
Situació administrativa

Estat en què es troba el vincle d’un/a funcionari/ària amb l’Administració on presta o prestava els seus serveis. El/la funcionari/ària es troba normalment en servei actiu, llevat que es produeixi alguna de les circumstàncies o contingències establertes en la normativa i que comporten una modificació de l’estat del vincle i la consegüent declaració de la nova situació administrativa específica (per exemple, en excedència, en suspensió de funcions, en serveis especials, etc.).

Temari

Conjunt de temes sobre els quals versen les proves de l'oposició d'un procés selectiu. El temari es publica en el DOGC abans de la resolució de la convocatòria.

Tribunal qualificador

Òrgan col·legiat encarregat de la selecció del nou personal funcionari de carrera. El tribunal qualificador elabora les proves selectives, qualifica els exercicis, valora els mèrits i proposa els aspirants que han superat el procés selectiu per ser nomenats com a funcionaris o per formalitzar el contracte laboral corresponent. També s'anomena òrgan tècnic de selecció.

Valoració del lloc de treball

Avaluació del lloc de treball atenent unes normes de valoració prèviament aprovades que fixen els criteris de classificació dels llocs en alguns dels nivells corresponents (titulació, especialització, responsabilitat, competència i comandament) i d’atribució del complement específic, que està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a l'especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la responsabilitat, a la incompatibilitat, a la perillositat i a la penositat.

Via de reserva

En un procés de selecció, mecanisme pel qual es destina una part de les places convocades a persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades. Per accedir a les places han de superar el procés selectiu.