• Imprimeix

Polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

igualtat oportunitats

En els darrers anys i en el marc dels plans de polítiques de dones aprovats pel Govern, la Secretaria d'Administració i Funció Pública i els departaments de la Generalitat han avançat en la implementació de mesures adreçades a incrementar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes entre el seu personal dins dels àmbits d’actuació interns.

El repte actual és garantir, d'acord amb la normativa, el principi d’igualtat d’oportunitats de manera transversal a l’Administració mitjançant l’elaboració d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

En data 1 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Instrucció 3/2010, per a l'elaboració del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  que estableix el contingut, l’estructura i el procediment mitjançant el qual s’ha d’elaborar i aprovar el Pla.
El Pla d’igualtat és una estratègia institucional destinada a eliminar els obstacles que poden impedir una participació equilibrada de dones i d’homes en totes les ocupacions i les jerarquies.
Els àmbits d’actuació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’Administració de la Generalitat de Catalunya són:

  1. Representativitat de les dones i els homes
  2. Accés, selecció, promoció i desenvolupament
  3. Condicions laborals
  4. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
  5. Assetjament sexual i per raó de sexe i violència masclista
  6. Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
  7. Ús no sexista ni androcèntric de les imatges i els llenguatges
  8. Estratègia i organització interna

    Així mateix, la Direcció General de Funció Pública ha editat la Guia per al disseny i la implantació del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que dóna suport metodològic al procés d’elaboració de la diagnosi i l’elaboració i la implantació del Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Data d'actualització:  17.02.2017