• Imprimeix

Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració

La Generalitat de Catalunya impulsa les accions necessàries per garantir el dret que tenen reconegut els ciutadans, les empreses i les institucions de no presentar documents que acreditin els requisits necessaris per gaudir d’un determinat servei quan les dades ja estiguin en mans de la mateixa Administració de la Generalitat o d’una altra Administració o institució pública.

Actualment, les dades i els documents que no han d’aportar els ciutadans, les organitzacions o les empreses per dur a terme els seus tràmits davant de l’Administració són:

 • El document nacional d'identitat (DNI)
 • El volant de residència i/o de convivència vinculats al padró municipal
 • Dades del Cadastre
 • El títol de família nombrosa (TFN)
 • El títol de família monoparental (TFM)
 • Dades de naixement, matrimoni i defunció dels registres civils
 • Dades de dependència de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO)
 • Consulta de prestacions socials públiques
 • Consulta d'antecedents penals
 • El certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i certificats tributaris
 • El certificat d'estar al corrent de deutes amb la Generalitat de Catalunya (ATC)
 • El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Els certificats d'ocupació i atur del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) (antic INEM)
 • Les dades referents al grau de discapacitat
 • Les dades del Registre central de persones assegurades (RCA) (targeta sanitària)
 • Dades del Registre Central de Penats i del Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)
 • Titulacions universitàries
 • Les dades del Registre general de dret i d'entitats jurídiques
 • Les dades del Registre de cooperatives
 • Les dades del Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)
 • Les dades del Registre Mercantil
 • Les dades del Registre de la Propietat 
 • Els documents visats electrònicament del:
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions
  • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
  • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
  • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona

Aquestes dades formen part del Catàleg de dades i documents electrònics creat per Acord del Govern de 27 de novembre de 2007. Aquest Catàleg conté la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions i institucions públiques que es poden obtenir per mitjans electrònics.

Gent
Data d'actualització:  09.09.2016