• Imprimeix

Àmbit Catalunya

 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
 • Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

 

 

 • Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, pel qual es crea la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.  
 • Decret 128/2015, de 30 de juny, de modificació del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i del Decret309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.  
 • Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica
 • Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del departament de Governació i Relacions Institucionals, pel qual es creal'Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE)  
 • Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.
 • Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
 • Decret 165/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 216/2004, de 2 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en elpagament dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat.
 • Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.
 • Decret 159/2007, de 24 de juliol, per la qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la presentació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut.
 • Decret 648/2006, de 27 de desembre, pel qual s'estableix el procediment de tramesa telemàtica d'informació sobre les dades de trascendència tributària de determinats documents autoritzats a les notaries de Catalunya.
 • Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 216/2004, de 2 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en el pagament dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat.
 • Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat.
 • Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. 

 

 • Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions
 • ORDRE GRI/79/2015, de 10 d'abril, per la qual es regula el Registre electrònic general de la representació.
 • ORDRE CLT/172/2014, de 14 de maig, per la qual s'aprova el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya.
 • ORDRE PRE/386/2012, de 22 de novembre, de modificació de l'OrdrePRE/253/2012, de 27 d'agost, per la qual es fixa l'horari d'atenció a la ciutadania de les oficines d'atenció ciutadana i dels registres públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i se'n publica la relació.
 • Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol d'Interoperabilitat.
 • Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques.
 • Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública. 
 • Ordre ECF/193/2008, de 29 d'abril, per la qual s'aprova l'aplicació del Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació (GEEC).
 • Ordre SLT/72/2008, de 12 de febrer, per la qual es desplega el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut.
 • Ordre EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l'Ordre EDC/12/2006 de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediments de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.
 • Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació per a la declaració de sòls contaminats.
 • Ordre JUS/465/2005, de 11 de novembre, per la qual s'aprova l'aplicació de gestió de procediments i documents dels registres que són competència de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
 • Ordre ECF/340/2005, de 8 de juliol, per la qual s'aprova l'aplicació del Registre electrònic d'empreses licitadores.  

 

 • Acord GOV/92/2015, de 16 de juny, pel qual s'aprova el sistema d'identificació electrònica idCAT-SMS i l'ús del Validador de credencials d'identitat (VALid).
 • Acord de Govern 03/02/2015 sobre l’aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2015 per desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Acord de Govern 110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Acord de Govern de 12 de juny de 2012 pel qual es fixa el termini màxim per possibilitar l’inici dels procediments administratius per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes i entitats públiques que hi estan vinculades.
 • Acord de Govern de 5 de juny de 2012 sobre la reutilització del sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques.  
 • Acord de 22 de juliol de 2008 pel qual s'estableixen els principis rectors i altres aspectes d'implementació i de desenvolupament del projecte corporatiu del sistema de gestió electrònica de la documentació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA).
 • Acord de 27 de novembre de 2007 sobre l'impuls de la interoperabilitat a la Generalitat de Catalunya.
 • Acord de 17 de juliol de 2007 pel qual el Govern ha aprovat un paquet de 48 mesures per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta les empreses de Catalunya.
 • Acord de Govern 24 d'abril de 2007 que aprova la creació d'una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • Acord de Govern de 10 d'octubre de 2006 que autoritza al conseller de Governació i Administracions Públiques la signatura d'un conveni per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.
Data d'actualització:  28.04.2016