• Imprimeix

Eix 3. Recursos humans

Recursos humans

Objectius: dissenyar i implementar un nou model de polítiques en aquest àmbit que, mitjançant els canvis normatius oportuns, introdueixin graus de flexibilitat més elevats i impulsin i facilitin els processos de professionalització i mobilitat.

Per incrementar l’eficiència i la productivitat de l’Administració, és imprescindible la transició cap a una reforma integral del marc normatiu de l’ocupació pública mitjançant la incorporació de mesures de flexibilització, ordenació i simplificació de la gestió dels recursos humans, així com de professionalització dels empleats, que incideixi especialment en la cultura de responsabilitat i l’avaluació de l’acompliment.

Actuacions del Pla       

Reforma normativa per impulsar l'aplicació de sistemes d'avaluació de l'acompliment    
Revisió i ordenació de l’estructura de cossos i escales actuals       
Simplificació del contingut de la Relació de llocs de treball  i la seva gestió        
Creació de borses de treball de cossos generals per a la selecció de personal interí        
Flexibilització dels procediments de concursos de trasllats i altres sistemes de mobilitat        
Impuls de la mobilitat interadministrativa         
Optimització d’efectius entre Administració i sector públic amb caràcter temporal       
Revisió i adaptació de la normativa vigent en matèria de processos de selecció      
Simplificació de procediments i ús de noves tecnologies       
Tecnificació de les plantilles amb l’impuls de les promocions internes   

Altres actuacions relacionades   

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015   
Acord GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal
Decret 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat

 

Convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (22.06.2016)         
El Govern aprova el decret llei per retornar als empleats públics part de la paga extra del 2012 aquest any (21.06.2016)                              
Generalitat i sindicats s'emplacen a continuar negociant el calendari i els percentatges de retorn de la paga extra del 2012 (14.03.2016)   
El Govern i els sindicats de la Funció Pública arriben a un acord parcial per recuperar els dies de vacances per antiguitat i els dies d’assumptes personals (19.02.2016)        
El Govern aprova incrementar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (20.01.2016)   
El Govern i els sindicats comencen a negociar el retorn de la paga extra del 2012 en la Mesa General de la Funció Pública (06.11.2015)       
Nomenada la primera promoció d’entrevistadors interns de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (29.10.2015)      
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris (21.07.2015) 
La consellera de Governació anuncia una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris (21.07.2015)
El Govern crea el Consell Assessor per a la Reforma Horària per avançar en la implantació d'uns horaris més racionals per als ciutadans, empreses i institucions (14.07.2015)
Comencen les proves del procés selectiu de promoció interna per accedir al cos de gestió de la Generalitat (27.05.2015)
El Govern acorda flexibilitzar la contenció de plantilles i les limitacions en els nomenaments i les contractacions de personal temporal (12.05.2015)    
El Govern impulsa la professionalització i l'avaluació de l'acompliment i el retiment de comptes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat (21.04.2015)  
El Govern aprova abonar aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012 als empleats públics i de centres concertats (10.03.2015) 
La vicepresidenta anuncia per al 2016 la recuperació del complement de productivitat per als empleats públics, vinculat a l'acompliment d'objectius (05.03.2015) 
La secretària d'Administració i Funció Pública defensa els beneficis que comporta la reforma horària (12.02.2015)
La vicepresidenta anuncia que el personal de la Generalitat recuperarà l'equivalent a 44 dies de la paga extra de desembre de 2012 (23.01.2015) 
El Govern restableix les condicions retributives del personal de la Generalitat per a l'exercici 2015 (30.12.2014)
L’ecosistema innovador, la credibilitat de la direcció i la proximitat amb les persones treballadores centren el debat de la Trobada amb màxims representants de les organitzacions associades a la Fundació Factor Humà (1.10.2014)
El Govern inicia la tramitació de la futura llei de recursos humans de la Generalitat (22.7.2014)   
El Govern acorda atribuir competències als departaments de la Generalitat per millorar l'eficiència, l'eficàcia i l'agilitat en la gestió dels recursos humans (15.7.2014) 
Iniciat el procediment dels processos selectius de promoció interna per a personal funcionari de 2014 (19.5.2014)       
El Govern aprova noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de l'Administració (8.4.2014)       
El Govern impulsa mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida laboral i familiar per al 2014 (30.12.2013)      

Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal     
Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, de convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)    
Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, de convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) 
Decret 222/2016, de 15 de març, del règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya 
Acord GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015      
Decret 156/2015, de 14 de juliol, del Consell Assessor per a la Reforma Horària      
Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya   
Acord GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari  
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal   
Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública         
Decret 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat   

Data d'actualització:  23.06.2016