• Imprimeix

Eix 3. Recursos humans

Recursos humans

Objectius: dissenyar i implementar un nou model de polítiques en aquest àmbit que, mitjançant els canvis normatius oportuns, introdueixin graus de flexibilitat més elevats i impulsin i facilitin els processos de professionalització i mobilitat.

Per incrementar l’eficiència i la productivitat de l’Administració, és imprescindible la transició cap a una reforma integral del marc normatiu de l’ocupació pública mitjançant la incorporació de mesures de flexibilització, ordenació i simplificació de la gestió dels recursos humans, així com de professionalització dels empleats, que incideixi especialment en la cultura de responsabilitat i l’avaluació de l’acompliment.

Actuacions del Pla       

Reforma normativa per impulsar l'aplicació de sistemes d'avaluació de l'acompliment    
Revisió i ordenació de l’estructura de cossos i escales actuals       
Simplificació del contingut de la Relació de llocs de treball  i la seva gestió        
Creació de borses de treball de cossos generals per a la selecció de personal interí        
Flexibilització dels procediments de concursos de trasllats i altres sistemes de mobilitat        
Impuls de la mobilitat interadministrativa         
Optimització d’efectius entre Administració i sector públic amb caràcter temporal       
Revisió i adaptació de la normativa vigent en matèria de processos de selecció      
Simplificació de procediments i ús de noves tecnologies       
Tecnificació de les plantilles amb l’impuls de les promocions internes   

Altres actuacions relacionades   

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015   
Acord GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal
Decret 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat

Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal     
Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, de convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)    
Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, de convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222) 
Decret 222/2016, de 15 de març, del règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya 
Acord GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015      
Decret 156/2015, de 14 de juliol, del Consell Assessor per a la Reforma Horària      
Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya   
Acord GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari  
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal   
Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública         
Decret 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat   

Data d'actualització:  23.06.2016