En aquest apartat podeu consultar una part de la informació objecte de publicitat activa relativa a les activitats i actuacions del Departament, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Podeu trobar més informació al portal transparència gencat.