• Imprimeix

Estructura i composició

Composició

Cada secció del Jurat és formada pels membres següents:

 1. president o presidenta
 2. els vocals següents:
  • Un funcionari o funcionària amb la llicenciatura en dret o en economia, dels cos superior d'administració de la Generalitat o del cos d'advocats o d'un d'equivalent.
  • Un funcionari o funcionària del cos de titulats superiors de la Generalitat, amb la titulació que correspongui segons la naturalesa del bé o dret a valorar.
  • Dos titulats superiors amb experiència en matèria de valoracions, proposats per les entitats municipalistes.
  • Una persona en representació de les cambres, els col·legis professionals, les organitzacions empresarials o les associacions representatives de la propietat.
  • Un registrador o registradora de la propietat, o un notari o notària, designat pel col·legi corresponent.
  • El secretari o secretària, que ha de ser un funcionari o funcionària del cos superior d'administració de la Generalitat amb la llicenciatura amb dret, amb veu però sense vot.

Estructura

El Jurat d'Expropiació de Catalunya s'estructura en seccions territorials la demarcació de les quals es correspon amb els àmbits territorials següents:

President : Sr. Josep E. Rebés i Solé    

Secretària: Sra. Ana Isabel Cuenca Valero   

 

Vocals

Funcionaris del cos d’advocats de la Generalitat i del cos superior d’administració de la Generalitat

 

Funcionaris del cos d’advocats de la Generalitat:

Sr. F. Xavier Urios i Aparisi, titular  

Sra. Anna Maria Burgues Pascual, suplent 

 

Arquitectes de la Generalitat: 

Sr. Marc Darder Solé, suplent   

 

Enginyers agrònoms de la Generalitat:

Sr. Joan Anglès i Sedó, titular     

Sr. Antonio Enjuanes i Puyol    

 

Enginyers industrials de la Generalitat:

Sr. Antonio Fernández i Cano, titular   

Sr. Xavier Borràs i Freixa, suplent       

 

Notaris:

Sr. Joan Francesc Bages Ferrer    

Sr. Enrique Beltrán Ruiz               

 

Registradors:

Sra. Marta Gómez Llorens 

Sra. Ester Sais Re 

Sr. Edgar-José Cascón 

 

Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Sra. Claudia Tamar Martin Blanco, suplent

 

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Sr. Santiago Miravitlles Torras,

 

Cambra Agrària

Sra. Maria Rovira i Duran, titular    

Sr. Martí Sucarrats Miro, suplent

 

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Joan Güell i Roca, titular 

Sr. Jordi Duatis i Puigdollers, suplent  

 

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Sra. Judith Gifreu i Font 

Sr. Bernat Bosch i Folch  

President: Sra. Roser Martínez Quirante

Advocada de la Generalitat: Sra. Amanda Terrades i Cama

Notària: Sra. Belén Mayoral del Barrio

Representants de l’Associació Catalana de Municipis: Bernat Bosch i Folch (titular)

Secretari: Sra. Susagna Baltasar Pellicer 
Pl. Pompeu Fabra, 1
Tel. 872 97 51 62; fax 872 97 51 89
17002 Girona

President: Sr. Antoni Vaquer i Aloy

Funcionària de la Generalitat: Sra. Neus Bernaus i Gaset

Notària: Sra. M. Carme Porta Vicente

Representants de l’Associació Catalana de Municipis: Bernat Bosch i Folch (titular)

Secretari: Sr. Ramon Mateu Gomis
A/e: rmateu@gencat.net
C/ Lluís Companys, 1
Tel. 973 70 35 03; fax 973 70 35 08
25007 Lleida

President: Sr. Josep Ramon Fuentes i Gasó

Advocada de la Generalitat: Sra. M. del Mar Pomares García

Notaris i registradors de la propietat: Sra. Sandra Pérez Tenedor i Sr. Eusebio Alonso Redondo

Representants de l’Associació Catalana de Municipis: Sr. Josep M. Sabaté Vidal (titular)

Secretària: Sra. Marta Cassany i Virgili
A/e:
C/ Sant Francesc, 3, 4rt
Tel. 977 23 65 59; fax 977 24 31 60
43003 Tarragona

President: Sr. Josep M. Valls i Andreu

Advocat de la Generalitat: Sr. Baptista Capell i Solsona

Registrador de la propietat: Sr. Angel Luis Cervantes Jiménez

Representants de l’Associació Catalana de Municipis: Bernat Bosch i Folch (titular)

Secretari: Sr. Josep Albiol i Fraile
A/e: jalbiol@gencat.net
C/ Montcada, 23 (Palau Abària)
Tel. 977 44 12 34; fax 977 51 05 30
43500 Tortosa

Data d'actualització:  27.04.2010