• Imprimeix

Normativa

La normativa aplicable a les funcions del Jurat és la següent:

 

Article 159.4.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006

Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya

Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i el reglament que la desplega, de 26 d’abril de 1957

Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl

Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el reglament que la desplega, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol

Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari

Reial decret 1346/1976, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana

Reial decret legislatiu 1/1992, en la part que ha romàs vigent

Llei 49/2003, de 26 de novembre, d’arrendaments rústics

Articles vigents del Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de gestió urbanística

Reial decret 1020/1993, de 25 de juny, sobre normes tècniques de valoració i taula marc de valors del sòl i de les construccions per determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana

Ordre ministerial de 14 d’octubre de 1998, sobre aprovació del mòdul de valor M i del coeficient RM i sobre modificació de les ponències de valors

Ordre ministerial ECO 805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per adeterminades finalitats financeres

Data d'actualització:  03.03.2008