• Imprimeix

Informació pública

EDICTE pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge està tramitant el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant.

 

Amb la finalitat de donar participació a les persones interessades en el procés d'elaboració del Projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.