• Imprimeix

Taxes i preus públics del Departament

Taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat, segons el grup:

Exempcions: Són exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

Bonificacions:
- Per sol·licitud i pagament telemàtic: 20%
- Persones membres de famílies nombroses de categoria general o monoparentals: 30%
- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial: 50%
- La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

Quantia:
Per accedir a un lloc del grup A1 (A): 63,35 euros
Amb la bonificació del 20%: 50,70 euros
Amb la bonificació del 30%: 44,35 euros
Amb la bonificació del 50%: 31,70 euros.
Amb la bonificació del 70%: 19,05 euros.
Per accedir a un lloc del grup A2 (B): 49,90 euros.
Amb la bonificació del 20%: 39,95 euros.
Amb la bonificació del 30%: 34,95 euros.
Amb la bonificació del 50%: 24,95 euros.
Amb la bonificació del 70%: 15,00 euros.
Per accedir a un lloc del grup C1 (C): 36,35 euros.
Amb la bonificació del 20%: 29,10 euros.
Amb la bonificació del 30%: 25,45 euros.
Amb la bonificació del 50%: 18,20 euros.
Amb la bonificació del 70%: 10,95 euros.
Per accedir a un lloc del grup C2 (D): 27,30 euros.
Amb la bonificació del 20%: 21,85 euros.
Amb la bonificació del 30%: 19,15 euros.
Amb la bonificació del 50%: 13,65 euros.
Amb la bonificació del 70%: 8,20 euros.
Per accedir a un lloc del grup Agrupacions (E): 22,80 euros.
Amb la bonificació del 20%: 18,25 euros.
Amb la bonificació del 30%: 16,00 euros.
Amb la bonificació del 50%: 11,40 euros.
Amb la bonificació del 70%: 6,85 euros.

Preus públics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

a) Activitats formatives:
- Formació: 7 euros/hora
- Mestratges: 85 euros/crèdit
- Postgraus: 95 euros/crèdit

b) LLoguer d'espais:
- Espais fins a 15 places:
Fins a 5 hores: 70 euros
De 5 a 8 hores: 110 euros
- De 16 a 30 places:
Fins a 5 hores: 100 euros
De 5 a 8 hores: 150 euros
- De 31 a 45 places:
Fins a 5 hores: 175 euros
De 5 a 8 hores: 280 euros
- Sala d'actes fins a 223 places:
Fins a 5 hores: 300 euros
De 5 a 8 hores: 600 euros
- Aula virtual: 3 euros/mes/alumne.