Taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat

Exempcions
Estan exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.


Bonificacions
- Presentació de la sol·licitud de participació i pagament per mitjans telemàtics: 20% de bonificació
- Persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general: 30% de bonificació
- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial: 50% de bonificació
- La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions

Quantia:

a) Per accedir a un lloc del grup A1 (A): 69,25 euros
- Amb la bonificació del 20%: 55,40 euros
- Amb la bonificació del 30%: 48,50 euros
- Amb la bonificació del 50%: 34,65 euros
- Amb la bonificació del 70%: 20,80 euros

b) Per accedir a un lloc del grup A2 (B): 54,50 euros
- Amb la bonificació del 20%: 43,60 euros
- Amb la bonificació del 30%: 38,15 euros
- Amb la bonificació del 50%: 27,25 euros
- Amb la bonificació del 70%: 16,35 euros

c) Per accedir a un lloc del grup C1 (C): 39,75 euros
- Amb la bonificació del 20%: 31,80 euros
- Amb la bonificació del 30%: 27,85 euros
- Amb la bonificació del 50%: 19,90 euros
- Amb la bonificació del 70%: 11,95 euros

d) Per accedir a un lloc del grup C2 (D): 29,85 euros
- Amb la bonificació del 20%: 23,90 euros
- Amb la bonificació del 30%: 20,90 euros
- Amb la bonificació del 50%: 14,95 euros
- Amb la bonificació del 70%: 9,00 euros

e) Per accedir a un lloc del grup Agrupacions (E): 24,90 euros
- Amb la bonificació del 20%: 19,95 euros
- Amb la bonificació del 30%: 17,45 euros
- Amb la bonificació del 50%: 12,45 euros
- Amb la bonificació del 70%: 7,50 euros


Preus públics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya


a) Activitats formatives:
- Formació: 7 euros/hora
- Mestratges: 85 euros/crèdit
- Postgraus: 95 euros/crèdit

b) LLoguer d'espais:
- Espais fins a 15 places:
Fins a 5 hores: 70 euros
De 5 a 8 hores: 110 euros
- De 16 a 30 places:
Fins a 5 hores: 100 euros
De 5 a 8 hores: 150 euros
- De 31 a 45 places:
Fins a 5 hores: 175 euros
De 5 a 8 hores: 280 euros
- Sala d'actes fins a 223 places:
Fins a 5 hores: 300 euros
De 5 a 8 hores: 600 euros
- Aula virtual: 3 euros/mes/alumne.