Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Serveis  > Borsa de treball de personal laboral
 

Borsa de treball de personal laboral

El Departament de Governació i Administracions Públiques ha convocat un procés selectiu per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de personal laboral del Departament de Governació i Administracions Públiques.

La borsa serveix a les necessitats de cobertura temporal de llocs de treball per causa d’urgència que es donen a les oficines i equipaments de la Secretaria d’Acció Ciutadana distribuïts a tot el territori de Catalunya.

Les categories laborals a cobrir eventualment i puntualment mitjançant el personal seleccionat en aquesta convocatòria són les de cap de 1a d'administració, cap de 2a d’administració, educador/a social, diplomat en treball social, tècnic/a administratiu/iva, governant/a, recepcionista, telefonista, cambrer/a – netejador/a, porter/a i subaltern/a.

- Llistes definitives de les persones que formaran part del bloc 3 de la borsa de treball de personal laboral del departament de Governació i Relacions Institucionals, en les categories d’educador social, diplomat/ada en treball social, governant/a, recepcionista, telefonista, cambrer/a – netejador/a, porter/a i subaltern/a

 

 

Calendari del procés selectiu per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de personal laboral del Departament de Governació i Administracions Públiques

Convocatòria

DOGC 5561 

Sol·licitud de participació a la convocatòria 

Model de declaració responsable 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 23 de febrer de 2010, ambdós inclosos
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses (per cognoms):

A-C | D-I | J-O | P-Z 

Llista provisional de persones excloses

 

Esmena de defectes de les sol·licituds

Des del 26 de març fins al 8 d’abril de 2010 (ambdós inclosos)

Model normalitzat per esmenar i/o completar la documentació 

 

Publicació de les llistes definitives de les persones admeses i excloses

DOGC 5628
13/05/2010
-
Llista definitiva de persones admeses (per cognoms):
A-C | D-I | J-O | P-Z 

Llista definitiva de persones excloses 

Realització de la prova

Data de realització: 22/05/2010

Lloc de realització: Facultat d'Economia i Empresa (Universitat de Barcelona)
C /Tinent Coronel Valenzuela, 1-11
-
Mapa de situació del lloc de realització de la prova
-
Instruccions per a la realització de la prova
-
 Llista de distribució per aspirants i aules:
Torn primer (8.30 h): de Tabueña Asín, M. Isabel a Domínguez Sánchez, José Manuel

Torn segon (11 h): de Domínguez Suárez, Carme a Molina Domínguez, Andrea 

Torn tercer (15 h): de Molina Domínguez, Casilda a Sutil García, M. Loreto

Torn únic (8.30 h). Adaptació de proves

Publicació dels resultats de la prova de competències professionals  Acord de l'Òrgan Tècnic de Valoració

--

ANNEX 1. Relació de persones que han superat la prova de competències professionals, amb indicació de si han de realitzar prova de coneixements de llengua castellana, llengua espanyola i de formació.

A-FG-MN-Z 

--

ANNEX 2. Relació de persones que no han superat la prova de competències professionals

A-FG-MN-Z 

--

ANNEX 3. Relació de persones no presentades a la prova de competències professionals.

A-Z

Prova de coneixements de llengua catalana

ANNEX 4. | ANNEX 5. | ANNEX 6.
ANNEX 7 | ANNEX 8 | ANNEX 9
ANNEX 10 | ANNEX 11 | ANNEX 12 
ANNEX 13 | ANNEX 14 | ANNEX 15
ANNEX 16 | ANNEX 17


Dia: 1 de desembre
Hora: 9:00h.
Lloc: Departament de Governació i Administracions Públiques
Vía Laietana, núm. 26 08003 Barcelona
 
ANNEX 18
  

Prova de llengua espanyola Dia: 1 de desembre
Hora: 9:00h.
Lloc: Departament de Governació i Administracions Públiques
Vía Laietana, núm. 26 08003 Barcelona
LLISTA  
Publicació dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana i de llengua espanyola  (només per a les persones participants que vulguin formar part de la borsa en les categories de cap de 1a d'administració, cap de 2a d'administració i tècnic/a administratiu/iva, i hagin superat les dues primeres proves del procés de selecció)

  Acords de l'Òrgan Tècnic de valoració 

---

ANNEX 1: llista de persones que han superat la segona prova "coneixements de llengua catalana"

---

ANNEX 2: llista de persones que no han superat la segona prova "coneixements de llengua catalana"

---

ANNEX 3: llista de persones que, havent estat convocades, no s'han presentat a la segona prova "coneixements de llengua catalana"

Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només per a les persones participants que vulguin formar part de la borsa en les categories de cap de 1a d'administració, cap de 2a d'administració i tècnic/a administratiu/iva, i hagin superat les dues primeres proves del procés de selecció) Termini de la presentació: del 20 al 30 d'octubre de 2010 (ambdós inclosos)

Certificat de serveis prestats (àmbit privat)

Certificat de serveis prestats (àmbit Generalitat)

Llista i realització de la prova de formació (només per a les persones participants que vulguin formar part de la borsa en les categories de cap de 1a d'administració, cap de 2a d'administració i tècnic/a administratiu/iva, i hagin superat les dues primeres proves del procés de selecció) Dia: 5, 8 i 10 de novembre
Lloc: Casa del Mar a Barcelona
C/ Albareda, 1. 08004 Barcelona

Annex 4: llista definitiva de persones que han de fer la formació prevista com a tercera prova del procés de selecció

documentació que cal aportar: DNI/Passaport/Carnet de conduir o Targeta de resident
Publicació dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana i de llengua espanyola  (només per a les persones participants que vulguin formar part de la borsa en les categories d’educador/a social, treballador/a social, governant, recepcionista, telefonista, cambrer/a-netejador/a i porter/a i subaltern/a, i hagin superat les dues primeres proves del procés de selecció)

Acords de l'òrgan tècnic de valoració

---

ANNEX 1: llista de persones que han superat la segona prova "coneixements de llengua catalana"

---

ANNEX 2: llista de persones que no han superat la segona prova "coneixements de llengua catalana"

---

ANNEX 3: llista de persones que, havent estat convocades, no s'han presentat a la segona prova "coneixements de llengua catalana"

---

ANNEX 4: llista de persones que han superat la prova "coneixements de llengua espanyola"

 

Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només per a les persones participants que vulguin formar part de la borsa en les categories d’educador/a social, treballador/a social, governant, recepcionista, telefonista, cambrer/a-netejador/a i porter/a i subaltern/a, i hagin superat les dues primeres proves del procés de selecció) Termini de la presentació: del 26 de gener al 5 de febrer de 2011 (ambdós inclosos)

Certificat de serveis prestats (àmbit privat)

Certificat de serveis prestats (àmbit Generalitat)

Publicació dels resultats del curs de formació i de la llista provisional dels mèrits (cap de 1a d'administració, cap de 2a d'administració i tècnic/a administratiu/iva)

Acord de l’òrgan tècnic de valoració
---
ANNEX 1: Llista de candidats/ates de la categoria professional de cap de 1a d’administració
---
ANNEX 2: Llista de candidats/ates de la categoria professional cap de 2a d’administració
---
ANNEX 3: Llista de candidats/ates de la categoria professional de Tècnic/a administratiu/iva
A-F | G-O | P-Z
---
ANNEX 4: Candidats/ates que, havent estat convocats/des, no s’han presentat al curs de formació

Presentació d'al·legacions Des del dia 9 al 20 d’abril de 2011 (ambdós inclosos)
---
Model normalitzat per presentar al· legacions
Llista provisional de mèrits de les les categories d'educador/a social, treballador/a social, governant, recepcionista, telefonista, cambrer/a-netejador/a i porter/a i subaltern/a 

 Acord de l’òrgan tècnic de valoració
---
ANNEX 1: Llista de candidats/es de la categoria professional d’educador/a social
---
ANNEX 2: Llista de candidats/es de la categoria professional de diplomat/ada en treball social
---
ANNEX 3: Llista de candidats/es de la categoria professional de governant/a
---
ANNEX 4: Llista de candidats/es de la categoria professional de recepcionista

---
ANNEX 5: Llista de candidats/es de la categoria professional de telefonista
---
ANNEX 6: Llista de candidats/es de la categoria professional de cambrer/a – netejador/a
---
ANNEX 7: Llista de candidats/es de la categoria professional de porter/a - subaltern 

Presentació d'al·legacions Des del dia 22 de maig al 2 de juny de 2012 (ambdós inclosos)
---
Model normalitzat per presentar al·legacions 

Llistes definitives de mèrits ( cap de 1a d'administració, cap de 2a d'administració i tècnic/a administratiu/iva )

DOGC 5928
26/07/2011

--

Cap de 1a d'administracióÀmbit metropolità de Barcelona-nord  / Àmbit metropolità de Barcelona-sud  / Comarques centrals  Comarques gironines  / Ponent  / Alt Pirineu i Aran  Tarragona  / Terres de l'Ebre  )

--

Cap de 2a d'administracióÀmbit metropolità de Barcelona-nord  / Àmbit metropolità de Barcelona-sud  / Comarques centrals  / Comarques gironines  / Ponent  / Alt Pirineu i Aran  / Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Tècnic/a administratiu/ivaÀmbit metropolità de Barcelona-nord  / Àmbit metropolità de Barcelona-sud  / Comarques centrals  / Comarques gironines  / Ponent  / Alt Pirineu i Aran  / Tarragona  / Terres de l'Ebre  

--

D’acord amb el previst al Decret 200/2010, de 27 de desembre, les competències en matèria de coordinació i gestió d’equipaments cívics i socials han estat transferides al Departament de Benestar Social i Família. Per tant, la gestió de la borsa de treball correspondrà, de manera preferent, al Departament de Benestar Social i Família.

Així mateix i en execució de l'Instrucció 1/2011, de 8 de febrer de 2011, el funcionament d’aquesta borsa de treball resta suspesa temporalment.

  RESOLUCIÓ GRI/292/2014, de 28 de gener  (DOGC núm. 6564 del dia 18/02/2014).
Llistes definitives de mèrits de les categories d'educador/a social, governant/a, recepcionista, telefonista, cambrer/a-netejador/a, porter/a i subaltern/a i diplomat/ada en treball social

Categoria professional educador/a social 

(Metropolità de Barcelona-nord /

Metropolità de Barcelona-sud /Comarques centrals /

Comarques gironines  / Ponent  /

Alt Pirineu i Aran  / Tarragona  /

Terres de l'Ebre   )

--

Categoria professional governant/a 

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  / Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Categoria professional recepcionista

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  / Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Categoria professional telefonista

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  / Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Categoria professional cambrer/a-netejador/a

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  / Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Categoria professional porter/a i subaltern/a

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  / Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

--

Categoria professional diplomat/ada en treball social

(Metropolità de Barcelona-nord   /

Metropolità de Barcelona-sud   / Comarques centrals   /

Comarques gironines  /

Ponent  Alt Pirineu i Aran  /

Tarragona  / Terres de l'Ebre )

 
Data d'actualització: 24.02.2014