• Imprimeix

Màster en gestió i dret local

Administració pública 10158 - Master en gestió i dret local Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims dels ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis -948- i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals, i, també, d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per fer front a la complexitat de competències i funcions que les administracions esmentades tenen encomanades.

El Mestratge en gestió i dret local té com a objectiu donar resposta a la necessitat de formar professionals en aquest àmbit.

Llegiu-ne més
  • Mestratge: llicenciats i graduats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i sociologia i en altres titulacions superiors que permetin l'accés al subgrup A1. Fomentar que aquests professionals participin en els processos selectius per ingressar a les diferents administracions locals catalanes.
  • Postgrau: diplomats en gestió i administració d'empreses, en gestió i Administració pública o en relacions laborals i en altres titulacions de grau mitjà que permetin l'accés al subgrup A2.
Què necessiteu fer?

Data actualització 29.09.2017