• Imprimeix
Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2016

Sol·licitar la renovació de la prestació

Sol·licitar la renovació de la prestació 9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de febrer i finalitza el 1 d'abril de 2016.

Les declaracions de compliment dels requisits i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Cal presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre la prestació.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Insercio (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència. 

Si en la unitat de convivència s'ha produit algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2014 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Benestar Social i Família del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Únicament poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2016, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2015, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2015, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013, 2014 i 2015 publicades en les Resolucións TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril i TES/667/2015, de 2 d'abril.

Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència

  • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
  • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:
   • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat.
    2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
    A 24.965,55 25.737,68 26.844,68 27.739,51
    B 23.405,21 24.129,08 25.166,89 26.005,79
    C 22.028,43 22.709,72 23.686,48 24.476,03
    D 18.724,17 19.303,26 20.133,51 20.804,63
   • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, de la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril i de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril: 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat
    1,5 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
    A 15.935,46 16.428,31 17.134,90 17.706,07
    B 14.939,49 15.401,54 16.063,97 16.599,44
    C 14.060,70 14.495,57 15.119.03 15.623,00
    D 11.951,60 12.321,23 12.851,18 13.279,55

Podeu consultar les Zones geogràfiques a efectes d'aplicació de la normativa d'habitatge en aquest enllaç

 • Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2014), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

       

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

El pagament de la renda de lloguer es pot fer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

Import de la prestació
L'import màxim de la prestació pot ser de:

 • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 240 €/mes (2.880 € anuals)
 • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril i de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril: 200 €/mes (2.400 € anuals)

L'import mínim en els dos casos pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència (impagats de lloguer o persones desnonades)  per les mateixes mensualitats.

En els perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril i de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril, també es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Fiscalitat d'aquesta prestació

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Pas 1 Sol·licitar

Terminis
Des de 29.02.2016 fins al  01.04.2016

Les sol·licituds, en el model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa, s'han de presentar a:

 • Preferentment a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • En el supòsit que en el municipi o comarca on estigui situat l'habitatge no hi hagi Borsa o Oficina que col·labori amb l'Agència de l'Habitatge , les sol·licituds es podran presentar a les dependències d'aquesta Agència.
 • A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.
 • Als punts que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i pels que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Pas 2 Rebre la resposta de l'Administració

Quan es rep la resposta?

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició als taulers d’anuncis de les entitats que col·laboren en la gestió de les prestacions, al web Habitatge.gencat.cat  i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler, per tant el ciutadà no rebrà les notificacions amb paper i correu postal.

Es pot presentar recurs?
Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències.

Data actualització 24.10.2016