• Imprimeix

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018

Habitatge 9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Llegiu-ne més

- Aquesta prestació és incompatible amb:

Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.

El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.

Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2017, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, de 27 de març. 
    No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució GAH/687/2017, de 28 de març.
  • Per a col·lectius específics (pendent de la resolució de convocatòria per l'any 2018) poden accedir els següents:
    • Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
    • Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
    • Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.
Què necessiteu fer?

Data actualització 26.01.2018