• Imprimeix

Registre del sector públic local de Catalunya

Administració pública 9931 - Registre del sector públic local de Catalunya Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre de caràcter públic, adscrit a la Direcció General d'Administració Local, en el qual s'han d'inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats.

La inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya no té efectes constitutius per als ens que hi són inscrits i s'ha de realitzar sense perjudici de la inscripció a altres registres en aquells casos en què la legislació vigent ho exigeix. La inscripció de cada ens comporta l'atribució d'un codi d'identificació que té caràcter oficial i ha de ser adoptat pels ens inscrits en les seves relacions amb les administracions públiques.

Els ens inscrits han de comunicar a la Direcció General d'Administració Local qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre del sector públic local de Catalunya per a la seva anotació. També s'ha de comunicar la dissolució o l'extinció de qualsevol dels ens que estiguin inscrits per a cancel·lar la seva inscripció.

Llegiu-ne més
 • Municipis
 • Comarques
 • Províncies
 • Entitats municipals descentralitzades
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats de municipis
 • Organismes autònoms locals
 • Entitats públiques empresarials locals
 • Societats mercantils participades íntegrament per un ens local
 • Societats mercantils de capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals
 • Societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d'un ens local o adscrites a un ens local
 • Consorcis adscrits a un ens local
 • Fundacions adscrites a un ens local
 • Altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a ens locals
Què necessiteu fer?

Data actualització 15.01.2018