• Imprimeix

Tramesa de convenis a la DGAL

Administració pública 20060 - Tramesa de convenis a la DGAL Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge governacio

Inscripció dels convenis entre els ens locals i entre aquests i altres administracions públiques en el Registre de convenis interadministratius dels ens locals.

El Registre de convenis interadministratius dels ens locals és un instrument de publicitat i transparència, regulat en el títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. És un registre de caràcter públic en el qual s'han d'inscriure els convenis entre els ens locals i entre aquests i altres administracions públiques.

Els ens locals estableixen relacions de cooperació consensuada entre ells o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes.

Els ens locals aproven les clàusules dels convenis en què intervé o participa, i tal com s'estableix legalment, l'acord i la còpia dels convenis s'han de trametre a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 26.04.2016